Informacja dotycząca rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku "Wyprawka szkolna"

Written by Piotr Sulej / Written by Paweł Łysoń
Friday, 20 July 2012 12:33
A- A A+

Programem w roku szkolnym 2012/2013 są objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych.

W 2012 roku istnieje możliwość pomocy dla dodatkowej grupy uczniów, którzy nie spełniają kryterium dochodowego ale może to stanowić 5% uczniów uprawnionych. Do omawianej grupy nie są włączeni uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej oraz szkoły muzycznej I-go stopnia. W przypadku uczniów klasy I szkoły podstawowej i I klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, zrezygnowano z udzielania pomocy poza kryterium dochodowym ze względu na objęcie tej grupy wsparciem uzależnionym od wyższego poziomu dochodu w rodzinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie:

Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Burmistrz Ryk Zarządzeniem Nr 55/2012 z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników wyznaczył termin składania do dnia 7 września 2012 roku. Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

Do pobrania:

Formularz wniosku (pdf)