Samorząd

Ogłoszenie w sprawie suszy

Zgodnie z Komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach z dnia 02.07.2019r., stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na terenie gminy Ryki.
W związku z powyższym informuję, że istnieje możliwość składania oświadczeń o stratach w w/w uprawach spowodowanych suszą.

Informacja

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Rykach informuje, że w każdą środę w godzinach 16.30-19.30 oraz w piątki 12.07.2019r. i 26.07.2019r. w godzinach 9:00 - 11:00 pod adresem ul. Karola Wojtyły 25/33, 08-500 Ryki, będzie przyjmował terapeuta ds. uzależnień oraz współuzależnień.

Koniec zmiany czasu pracy SASiP

Informujemy, że od dnia 28.06.2019 r. Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli przyjmuje interesantów w stałych godzinach, od 7:30 do 15:30.

Czasowe wstrzymanie odbioru odpadów PSZOK

Gmina Ryki informuje, iż z dniem 30.06.2019 r. zostaje czasowo wstrzymany odbiór odpadów z grupy 17 (odpady budowlane, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rykach ul. Janiszewska 70.

XII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca (piętek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

OZE - ankiety dla mieszkańców

Urząd Miejski w Rykach informuje, że od dnia 1 lipca do 5 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, w godzinach pracy urzędu, będę przyjmowane deklaracje przystąpienia Mieszkańców Gminy Ryki do budowy instalacji OZE.

Zarządzenie Burmistrza Ryk w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Ryki

ZARZĄDZENIE NR 97/2019
BURMISTRZA RYK
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Ryki

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.poz.506) zarządzam,
co następuje:
§ 1. W związku ze śmiercią ks. mgr lic. kan. Krzysztofa Czyrki Proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii
Najświętszego Zbawiciela w Rykach ogłaszam w dniu 25 czerwca 2019r. żałobę na terenie Gminy Ryki.
§ 2. Na znak żałoby na budynku Urzędu Miejskiego w Rykach oraz budynkach gminnych jednostek
organizacyjnych zostaną wywieszone flagi państwowe Rzeczypospolitej Polskiej z kirem.
§ 3. Apeluję do mieszkańców o wywieszenie w dniu żałoby flag państwowych Rzeczypospolitej Polskiej
z kirem oraz o nieorganizowanie w dniu żałoby imprez publicznych o charakterze kulturalnym, rozrywkowym,
rekreacyjnym, sportowym.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Rykach i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

(-)Burmistrz Ryk
inż. Jarosław Żaczek

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych