Samorząd

Obwieszczenie Starosty Ryckiego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193 poz. 1194, z późniejszymi zmianami)

Azbest - uzupełniający nabór wniosków

Informujemy, że od 4 do 8 marca Urząd Miejski w Rykach przeprowadza uzupełniający nabór wniosków na demontaż, odbiór i unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest od osób fizycznych z terenu Gminy Ryki na inwestycje planowane w 2013 roku oraz na odbiór zalegającego pokrycia azbestowego, zdemontowanego przed 2004 rokiem.

LGR - Nabór wniosków o dofinansowanie

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tyśmienicy i Wieprza" w ramach środka 4.1.

Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Ryki

Od 1 lipca 2013r. obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami. Gmina przejmuje obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Za poniesiona opłatę wybrana w drodze przetargu firma będzie realizowała te zadania.

Obwieszczenie Starosty Ryckiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 721, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.)

XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach

W dniu 25 stycznia (piątek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 96 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych