Samorząd

27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim Samorządowcom serdecznie dziękujemy za wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie idei samorządności oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Pszczoły i My

To tytuł powiatowego konkursu promującego rozwój pszczelarstwa organizowanego przez Koło Pszczelarzy w Dęblinie i Koło Pszczelarzy w Rykach.

LV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 maja (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Otwarty konkurs ofert na wypoczynek letni 2018

Działając na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650, 723) Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2018 na realizację następującego zadania: „Wypoczynek w okresie ferii letnich 2018 dla 100 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, szczególnie z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem, turnus: od 10 - 14 dni”.

227. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Burmistrz Ryk wraz z Komitetem Organizacyjnym zapraszają na Uroczystości związane z obchodami 227. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja które odbędą się 3 maja 2018 r. w Rykach.

LIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LIV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych