Inwestycje

Budowa targowiska gminnego w Rykach

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury
i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość całkowita zadania: 1 809 813,11 zł. (wartość poprzetargowa)
Kwota dofinansowania: 999 702,00 zł.
Termin realizacji zadania zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie : 30.06.2019 r.
Cel projektu: Lepsze zintegrowanie producentów rolnych z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez budowę targowiska gminnego w Rykach przy ul.Młynarskiej o powierzchni 8938 m2.

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji przedsięwzięcia „Budowa targowiska gminnego w Rykach”. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

 

 1. budowę nawierzchni placu targowiska: ciągów pieszo jezdnych, parkingów oraz pozostałej powierzchni handlowej - w kostce betonowej wraz z zaprojektowaną małą architekturą i zielenią, z infrastrukturą techniczną wewnętrzną, zewnętrzną i przyłączami:
  • wodociągowym z sieci miejskiej na podstawie wydanych warunków,
  • energetycznym
  • kanalizacyjnym
 2. budowę odwodnienia całej powierzchni utwardzonej kostką brukową targowiska,
 3. budowę sanitariatów WC z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 4. budowę zadaszenia wraz z oświetleniem wewnętrznym alei handlowej na powierzchni min. 50 % całej powierzchni handlowej targowiska,
 5. budowę oświetlenia, nagłośnienia oraz wewnętrznego systemu bezpieczeństwa (za pomocą kamer przemysłowych) powierzchni handlowej targowiska,
 6. wyposażenie targowiska w odnawialne źródła energii, które będą pokrywały co najmniej 30% zapotrzebowania na energię targowiska,
 7. budowę ogrodzenia części terenu targowiska wraz z bramami wjazdowymi i furtką,
 8. likwidacji ewentualnych kolizji.

Plan Zagospodarowanie Terenu

Projekt - wiata

Projekt - szalety

Budowa hali sportowo-widowiskowej w Rykach

W dniu 31.12.2018 r. został podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Sportowa Polska z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wartość zadania ogółem wynosi 13 186 939, 00 zł.
w tym kwota dofinansowania 3 500 000,00 zł.
Termin realizacji 01.2019 – 06.2021 r.

Projekt dotyczy budowy hali sportowo-widowiskowej i budynku zaplecza oraz wykonanie drogi wewnętrznej, 4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych ( w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych), wiaty śmietnikowej, chodników, placu manewrowego, schodów terenowych oraz elementów małej architektury . Budynek składa się z dwóch zdylatowanych od siebie brył na planie dwóch prostokątów przesuniętych względem siebie o wym. max. 65,32x 40,36 m i wysokości maksymalnej 16,41 m.
Budynek w całości niepodpiwniczony. Pierwszy segment budynku stanowi hala sportowa z widownią na 340 osób (338 miejsc siedzących oraz 2 dla osób niepełnosprawnych)oraz zapleczem szatniowym , natomiast drugi segment zaplecza posiada dwie kondygnacje użytkowe spełniające funkcje uzupełniające oraz administracyjne, oraz pomieszczenie techniczne. Całość obiektu - wszystkie kondygnacje (oprócz technicznej) oraz widownia , dzięki dźwigowi osobowemu będą dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zadaszenie obu segmentów w kształcie fali o konstrukcji dźwigarów z drewna klejonego, kryty membrana EPDM. Budynek zrealizowany w technologii żelbetowej, ściany osłonowe murowane z bloczków wapienno-piaskowych drobnowymiarowych gr. 24 cm. ocieplone styropianem gr. 15 cm. oraz otynkowane. Budynek będzie miał dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez odpowiednie wyprofilowanie chodniki przed wejściami oraz wewnętrzny dźwig osobowy.
Liczba kondygnacji nadziemnych - hala sportowa 1, budynek zaplecza 2 (w części obiektu)
Liczba kondygnacji podziemnych - 0
Wysokość zabudowy hali sportowej - 16,41 m
Wysokość budynku zaplecza - 8,40 m
Maksymalne gabaryty budynków 40,36 m x 65,32 m
Powierzchnia zabudowy 2285,55 m2
Powierzchnia całkowita 4072,07 m2
Powierzchnia użytkowa 3247,33 m2

Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie:

 • wewnętrzną instalację wody i kanalizacji zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z istniejącego przyłącza wody, kanalizacja do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
 • kanalizacja deszczowa ,ścieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
 • wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, ogrzewanie tradycyjne panelowe, podłogowe zasilane z projektowanej kotłowni gazowej oraz wentylacja mechaniczna z nagrzewnicami,
 • wewnętrzną instalacja gazu,
 • wentylacji mechanicznej w całym obiekcie, klimatyzacja w wybranych pomieszczeniach,
 • instalacji elektrycznej, na potrzeby zasilania odbiorników energii elektrycznej. Parametry opraw oświetleniowych LED będą zapewniać uzyskanie natężenia oświetlenia i współczynnika równomierności,
 • system okablowania strukturalnego, który zapewni dostęp do sieci telefonicznej oraz LAN, system sygnalizacji włąmania, instalacji oświetlenia zewnętrznego, instalacja dozorowa obiektu i otoczenia (kamery), instalacja sieci komputerowej z możliwością uzyskania dostępu do sieci internet przez Wi-fi.

Projektowana hala sportowa będzie spełniać potrzeby mieszkańców Gminy Ryki, zwłaszcza stowarzyszeń sportowych i klubów sportowych istniejących w gminie oraz stanowić miejsce rekreacji i centrum imprez sportowych. W budynku hali sportowo-widowiskowej
znajduje się płyta boiska do gry w futsal, o wym. pola gry: 40:20 m pozwalająca na rozgrywanie zawodów na poziomie międzynarodowym. W poziomie boiska przewidziano strefę dla sędziów oraz zawodników rezerwowych. Pod trybunami widowni zlokalizowano strefę szatniową: 4 szatnie z zapleczem sanitarnym i natryskami dla min. 24 zawodników, pokój z zapleczem sanitarnym dla trenerów i nauczycieli, pokój z zapleczem sanitarnym dla sędziów, trzy magazyny sprzętu sportowego, wentylatorownie oraz kotłownia gazową z wejściem od zewnątrz. Ponadto w budynku zaplecza na kondygnacji parteru zaprojektowano: pom. ochrony/recepcja w strefie wejścia głównego, szatnie, pomieszczenie obsługi medycznej i pierwszej pomocy, salę fitness i zajęć indywidualnych, dwa boiska do squash'a, szatnię damską jako zaplecze sanitarne fitnessu, siłowni i squash'a zespół sanitarny ogólnodostępny, pom. techniczne i magazynowe.
Na kondygnacji I budynku zaplecza zaprojektowano: siłownię, szatnię męską jako zaplecze sanitarne fitnessu, siłowni i squash'a, zespół sanitarny ogólnodostępny, pom. magazynowe i gospodarcze, strefę administracyjną. W budynku hali zaprojektowano trybuny widowni dla 340 osób.
W obiekcie będzie istnieć możliwość rozgrywania zawodów o charakterze krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym w takich dyscyplinach sportowych jak: w piłce nożnej, koszykówce, tenisie stołowym, piłce nożnej halowej (futsal), bowiem obiekt będzie spełniał wymogi krajowych federacji właściwych dla tych dyscyplin. Zawody będą mogły być organizowane w ramach zadań własnych MGOSiR w Rykach oraz w ramach działalności lokalnych klubów sportowych, Sportowego Związku Szkolnego na wszystkich szczeblach rozgrywek lub też komercyjnie na podstawie umowy z klubami, organizacjami, firmami, również spoza terenu Gminy Ryki, co zapewni dodatkowe źródło dochodu. Hala wykorzystywana będzie jako zaplecze szatniowo-sanitarne dla przyległego do niej boiska do piłki nożnej i bieżni lekkoatletycznej.

Obiekt, w godzinach od 8:00 – 14:00 użytkowany będzie przez szkoły w ramach zajęć dydaktycznych i sportowych. Od godziny 14:00 – 22:00 hala będzie otwarta dla mieszkańców i klubów sportowych. Budowa pełnowymiarowej hali jest odpowiedzią na potrzeby istniejących klubów sportowych na terenie gminy Ryki.
Na terenie Gminy Ryki istnieją sale sportowe przyszkolne, co w połączeniu z planowaną budową hali stanowić będzie kompleks sportowy pozwalający na rozwijanie talentów sportowych od najmłodszych lat ( klasy sportowe w PSP Nr 2 w Rykach) na profesjonalnym obiekcie sportowym. Pozwoli na wyrównanie szans klubów z terenu które nie posiadają takiego obiektu, na uzyskanie wyższych osiągnieć poprzez prowadzenie profesjonalnych treningów na profesjonalnym obiekcie. Obiekt będzie ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników. Zadanie Budowa hali sportowej zostało wpisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022 przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Rykach z dnia 31 marca 2017 r., na podstawie prowadzonych konsultacji społecznych.

Wizualizacja hali sportowo-widowiskowej 

 

Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch +” 2018 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat.3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: budowa Żłobka Miejskiego Nr 1 w Rykach przy Samorządowym Przedszkolu Nr 5 im. Ewy Szelburg Zarembiny w Rykach oraz zakup pierwszego wyposażenia nowo utworzonych miejsc, ul. Jana Kochanowskiego 21, 08 – 500 Ryki

Wartość zadania:  1 207 611,26 zł.
Dofinansowanie w ramach programu MALUCH +:  599 940,00  zł.
Okres realizacji zadania: 15.05.2018 – 17.12.2018 r.

Zakres rzeczowy zadania  obejmował:

 1. Przygotowanie inwestycji do realizacji (opracowanie projektu budowlanego wraz z kompletem pozwoleń.
 2. Budowa parterowego budynku o powierzchni użytkowej 273,73 m2 z przyłączeniem do jednej ściany istniejącego budynku przedszkola w tym:
  • wykonanie konstrukcji i elementów budowlanych (roboty ziemne, fundamenty, ściany, podziemia, stropy i schody podziemia, izolacje fundamentów i ścian podziemia)
  • wykonanie konstrukcji i elementów budowlanych (ściany nadziemia, stropy, sklepienia, schody, podesty, ściany działowe, dach- konstrukcja i pokrycie podłoża i kanały wewnątrz budynku , izolacje nadziemia, warstwy wyrównawcze pod posadzki)
  • stan wykończeniowy wewnętrzny (tynki i oblicowania, okna i drzwi zewnętrzne, drzwi i okna wewnętrzne, ścianki działowe, roboty malarskie, posadzki montaż wyposażenie-elementy wbudowane, inne roboty wykończeniowe wewnętrzne)
  • stan wykończeniowy zewnętrzny (elewacje , chodniki , podjazdy, opaska)
  • Instalacje i urządzenia techniczne (kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe, instalacje i urządzenia zaopatrzenia  w ciepło, instalacje i urządzenia techniki wentylacyjnej, instalacje i urządzenia elektro-energetyczne, urządzenia teletechniczne i techniki informatycznej)
 3. Wyposażenie żłobka ( stoliki, krzesełka, leżaczki, kojce, biurka, krzesła, fotele, dywany, rolety, taboret gazowy, szafa gastronomiczna, tablice, zabawki)

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Ryki poprzez budowę parkingu dla turystów

Operacja mająca na celu Budowa parkingu dla turystów w mieście Ryki i wprowadzenie nowej oferty turystycznej przy udziale społeczeństwa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1 szt.
Liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury 20000 osób w skali roku.
Wartość operacji: 142 680 zł.
Wartość uzyskanego dofinansowania: 73 810 zł.

Mobilne Punkty Informacyjne

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicach wiejskich w Niwie Babickiej, Moszczance, Oszczywilku, Owni, Potoku, Rososzy i Swatach

Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Lokalizacja: Gmina Ryki
Tytuł projektu: Wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicach wiejskich w Niwie Babickiej, Moszczance, Oszczywilku, Owni, Potoku, Rososzy i Swatach.
Koszty całkowite zadania: 310 269,83 zł.
Wielkość  dofinansowania w ramach PROW: 199 043,00 zł.
Zakończenie realizacji projektu: marzec 2015 r.
Zakres rzeczowy: Utwardzenie 7 placów w zakresie wykonania koryta, podbudowy, nawierzchni, krawężników a w m. Moszczanka wykonanie także świetlenia fotowoltaicznego.