Rewaloryzacja parku miejskiego w Rykach

Danuta Janiszek / admin
poniedziałek, 14, maj 2018 15:12
A- A A+

Cele projektu:

Cel główny - poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Ryki. Jego realizacja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego i przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z negatywnych skutków zmian klimatu. Dzięki realizacji projektu zwiększy się dostępność mieszkańców do wysokiej jakości infrastruktury oraz podniesie się poziom różnorodności biologicznej na obszarze objętym projektem. Dla miasta tereny biologicznie czynne są dużym atutem oraz przeciwwagą dla stref inwestycyjnych. Gmina Ryki podejmuje działania przyczyniające się do minimalizacji zagrożeń środowiskowych-są one priorytetowe z punktu widzenia atrakcyjności postrzegania okolicznych terenów przez mieszkańca i gościa przybywającego. Ograniczanie zanieczyszczeń środowiska przyczyni się do ochrony naturalnych ekosystemów.

Cele szczegółowe:

Niniejszej inwestycja wpisuje się w cele Działania 2.5. POIS- Poprawa jakości środowiska miejskiego tj. zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach.

Planowane efekty:

 1. Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektów- 0,16 ha
 2. Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych projektami / pracami w ramach projektów – 3,20 ha
 3. Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 0,14 %

Wartość projektu:

5 257 019,49 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:

2 465 446,24 zł

Zakres rzeczowy projektu:

 1. Przygotowanie projektu :
  • Opracowanie dokumentacji technicznej celem uzyskania pozwolenia na budowę.
  • Opracowanie studium wykonalności
 2. Roboty budowlane: Park Miejski:
  • wycinka drzew i krzewów
  • pielęgnacja istniejącego drzewostanu
  • rozbiórki
  • wykonanie oświetlenia, instalacji wodno-kanalizacyjnej systemu monitoringu,
  • budowa fontanny nieckowej
  • montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne)
  • urządzenia siłowni plenerowej
  • budki dla ptaków i owadów
  • remont istniejącego ogrodzenia od ul.Warszawskiej
  • sadzenie drzew, krzewów
  • zakładanie trawników i łąk kwietnych
  • Teren k/kościoła:
  • regulacja ciągów pieszych poprzez nadanie jednakowej szerokości chodników oraz wymiana nawierzchni,
  • wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów w celu uzupełnienia istniejących nasadzeń i wykreowanie piętrowości roślinnej,
  • wprowadzenie roślin wieloletnich na rzecz nasadzeń jednorocznych,
  • elementy małej architektury, (ławki, kosze, tablice informacyjne, domki dla ptaków).
  • Skwer: ul.Szkolna, Poniatowskiego, Królewska:
  • rozbiórki nawierzchni istniejących ciągów pieszych, schodów terenowych, wysokich obrzeży, murka, demontaż tablic,
  • wymiana nawierzchni ciągów pieszych,
  • nasadzenia drzew i krzewów
  • elementy małej architektury (ławki, kosze, tablice, domki dla ptaków).
 3. Nadzór
  • inspektor nadzoru, inspektor nadzoru autorskiego
  • nadzór archeologiczny
   Zadaniem w/w osób będzie nadzór nad prawidłowa realizacją projektu
 4. Promocja
  • zostaną wykonane 3 szt. tablic informacyjnych oraz 3 szt. tablic promocyjnych w miejscach realizacji projektu,
  • zostaną opublikowane ogłoszenia o zakresie i celach projektu w prasie.

Harmonogram realizacji projektu projektu

 1. Przygotowanie projektu 13.07.2016 – 23.12.2016
 2. Roboty budowlane 02.01.2019 - 28.12.2019
 3. Nadzór 02.01.2019 - 28.12.2019
 4. Promocja 02.01.2019 - 28.12.2019

Projekty zagospodarowania terenu: