Inwestycje

Budowa sceny wraz z widownią i placem zabaw w ramach zadania „Rozwój małej infrastruktury rekreacyjnej”.

Zadanie realizowane będzie dzięki uzyskaniu dofinansowania z UE w ramach Działania 4.2. "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
Po pozytywnej ocenie wniosku złożonego 30 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek i Skarbnik Gminy Dariusz Sosnowski podpisali z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie realizacji zadania.
Zadanie realizowane będzie na dz.nr 4626 i cz. dz.nr 4627, na terenie zabytkowego parku, który ma szczególne znaczenie dla regionu ze względu na walory zabytkowe i krajobrazowe. Zabytek wpisany do rejestru zabytków klasy A pod nr 896.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: placu zabaw dla dzieci o powierzchni 418 m2 utrzymany w stylistyce naturalnej poprzez zastosowanie: naturalnej i wodoprzepuszczalnej nawierzchni z drobnego żwirku; urządzeń zabawowych wykonanych z naturalnych materiałów jak drewno robiniowe z zachowanym naturalnym rysunkiem drewna, elementy ze stali ocynkowanej (łańcuchy, zaczepy itd.), liny polipropylenowe w kolorystyce naturalnych lin jutowych. Na placu zabaw projektuje się utwardzony placyk wejściowy z ławkami dla opiekunów. Plac zabaw posiadał będzie tablicę informacyjną z regulaminem placu zabaw. Wokół placu zabaw projektuje się ozdobne nasadzenia krzewów kwitnących, stanowiące zielone ogrodzenie terenu dla najmłodszych. Wokół placu zabaw projektuje się ogrodzenie panelowe z przęseł montowanych do słupków ogrodzeniowych zamontowanych na prefabrykatach betonowych. Wysokość ogrodzenia: 1,08cm. W ogrodzeniu projektuje się jedną furtkę wejściową. Ogrodzenie malowane proszkowo na kolor RAL 7024. Plac zabaw wyposażony będzie w elementy zabawowe:

 • Ścieżka sprawnościowa - urządzenie wielofunkcyjne (rampa, mostek, pajęczyna linowa, podesty zawieszone na wysokości),
 • Liany,
 • Huśtawka wahadłowa podwójna,
 • Bujak sprężynowy,
 • Zestaw wielofunkcyjny z dwóch połączonych ze sobą mostków, wokół których rozmieszczone są inne urządzenia zabawowe, jak: stalowe drabinki, schodki, stalowa zjeżdżalnia prosta u-kształtna, siatka do wspinania, rurka strażacka,
 • Huśtawka typu bocianie gniazdo,
 • Panel obrazkowy,

Elementami małej architektury stanowiącej wyposażenie będą: ławki parkowe pojedyncze z obudową drewnianą siedzeniową oraz kosze śmietnikowe.
W południowo-zachodniej części parku operacja zakłada budowę sceny plenerowej z widownią. Scena o konstrukcji drewnianej, główna konstrukcja dachu - wiązary z drewna klejonego. Dach czterospadowy, pokryty blachą płaską. Scena składa się z pomostu drewnianego o wysokości 45cm o wymiarach w rzucie 9x9 m, z zadaszeniem oraz widownią na 5 rzędów ławek na ok. 164 osoby. Z południowej strony zaprojektowano wejście na scenę z poziomu terenu poprzez schody, z północnej strony - poprzez schody oraz pochylnie. Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych, z pochylnią.

 • Powierzchnia zabudowy - 88 m2
 • Całkowita wysokość - 5,2m.
 • Kubatura - 613,1m3
 • Powierzchnia użytkowa - 82,56m2

Realizacja projektu przyczyni się do powstania miejsca koncertów. Scena wraz z widownią pozwoli na organizowanie koncertów np. Dzień Dziedzictwa Lokalnego Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych, Ogólnopolski Przegląd Kapel Rockowych i innych imprez plenerowych co wzbogaci ofertę turystyczną tego obszaru, a stworzenie atrakcyjnego placu zabaw w tym rejonie zwiększy potencjał rekreacyjny obszaru nie tylko dla osób dorosłych lecz także całych rodzin.
Ponadto w ramach realizacji operacji zostaną wykonane: przyłącze energetyczne oraz zasilenie kablem projektowanych latarni i obiektów (scena).


Całkowita wartość zadania wynosi: 616 645,00 zł.

Kwota dofinansowania wynosi: 300 000,00 zł.

 

Zebrania sołeckie

Terminarz zebrań sołeckich na 2019 rok

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Drogie Panie,
z okazji Waszego święta życzymy Wam wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Jarosław Żaczek - Burmistrz Ryk
Ryszard Bieńczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Rykach

 

Budowa otwartych stref aktywności – wersja rozszerzona, 3 obiekty w m. Julin, Kleszczówka i Swaty.

Projekt dofinansowany z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -Otwarte Strefy Aktywności OSA edycja 2018.

Całkowita wartość zadania: 412 599,90 zł.
(roboty budowlane, inspektor nadzoru , prace projektowe, tablica informacyjna).
Wartość dofinansowania z FRKF: 150 000,00 zł.
Termin zakończenia zadania 31.12.2018 r. zgodnie z zawartym Aneksem do Umowy dofinansowania.

Zakres zadania obejmował wykonanie 3 stref aktywności w wersji rozszerzonej o nawierzchni trawiastej.

-Julin, powierzchnia strefy 841,89 m2 (46,11x34,08) obejmuje wykonanie: ogrodzonego placu zabaw dla dzieci wyposażonego w elementy zabawowe o charakterze sprawnościowym tj. linarum stożek, drabinka wielofunkcyjna, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią; strefy relaksu w zakres której wchodzi stół do gry w ping ponga, stolik do gry w chińczyka i szachy, tablica informacyjna , 5 szt. ławek z oparciem oraz 4 szt. koszy na śmieci; strefy siłowni plenerowej wyposażonej w urządzenia typu orbitrek, wioślarz z masażerem bioder, podciąg nóg z urządzeniem do wyciskania siedząc, rowerek, pajacyk, twister. W zakres zagospodarowania terenu wchodzi wykonanie trawnika oraz nasadzeń zieleni średniowysokiej i wysokiej oraz wykonanie utwardzonych powierzchni komunikacji pieszej.

- Kleszczówka, powierzchnia strefy1287,09 m2 (58,53x22,91) obejmuje wykonanie: placu zabaw dla dzieci wyposażonego w elementy zabawowe o charakterze sprawnościowym tj. huśtawka metalowa typu bocianie gniazdo, drabinka wielofunkcyjna, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią; strefy relaksu w zakres której wchodzi stół do gry w ping ponga, stolik do gry w chińczyka i szachy, tablica informacyjna , 4 szt. ławek z oparciem oraz 4 szt. koszy na śmieci; strefy siłowni plenerowej wyposażonej w urządzenia typu orbitrek, wioślarz z masażerem bioder, podciąg nóg z urządzeniem do wyciskania siedząc, rowerek, pajacyk, twister; wykonanie ogrodzenia placu zabaw, strefy relaksu i siłowni plenerowej W zakres zagospodarowania tereny wchodzi wykonanie trawnika oraz nasadzeń zieleni średniowysokiej i wysokiej oraz wykonanie utwardzonych powierzchni komunikacji pieszej.

- Swaty, powierzchnia strefy 1185,80 m2 (45,49x21,62) obejmuje wykonanie: ogrodzonego placu zabaw dla dzieci wyposażonego w elementy zabawowe o charakterze sprawnościowym tj. linarum stożek, drabinka wielofunkcyjna, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią; strefy relaksu w zakres której wchodzi stół do gry w ping ponga, stolik do gry w chińczyka i szachy, tablica informacyjna , 6 szt. ławek z oparciem oraz 6 szt. koszy na śmieci; strefy siłowni plenerowej wyposażonej w urządzenia typu orbitrek, wioślarz z masażerem bioder, podciąg nóg z urządzeniem do wyciskania siedząc,wahadło wraz ze steperem, pajacyk, prasa nożna. W zakres zagospodarowania tereny wchodzi wykonanie trawnika oraz nasadzeń zieleni średniowysokiej i wysokiej oraz wykonanie utwardzonych powierzchni komunikacji pieszej. Zakres zadania oraz wyposażenia poszczególnych stref uzgodniony z przedstawicielem sołectwa Kleszczówka, i Julin oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Swatach, które odpowiadają potrzebom społeczeństwa danego terenu. Wszystkie obiekty będą ogólnodostępne.

Modernizacja – przebudowa drogi publicznej gminnej nr 102824L w m. Swaty od km 0+100 do km 1+180 realizowanej pod hasłem "100 km na stulecie niepodległości”

Całkowita wartość zadania: 489 670,57 zł.

Dotacja celowa z budżetu województwa: 120 000,00 zł.

Zakres rzeczowy robót zadania:
wykonanie modernizacji drogi na odcinku o długości 1,08 km w zakresie wykonania: robót przygotowawczych (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych), wykonanie podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni drogi (warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm), roboty wykończeniowe (uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem). Koszt inspektora nadzoru i tablicy informacyjnej.

Przebudowa drogi gminnej Nr 102872L ul. 15 PP Wilków AK w Rykach

Zadanie dofinansowane z Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej.

Całkowita wartość zadania: 2 696 439,37 zł.
(roboty budowlane, inspektor nadzoru, tablica informacyjna).
Wartość dotacji celowej: 1 632 213,66 zł. zł.
Termin zakończenia zadania 17.12.2018 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót w zakresie:

 • likwidacji przełomów;
 • nawierzchni drogi o dł. 834 mb i 3 zatok postojowych;
 • wymiana krawężników i obrzeży po lewej stronie drogi na długości 834 mb;
 • budowa chodnika na długości 834 mb drogi
 • budowa ścieżki rowerowej na długości 822 mb
 • budowa kanalizacji deszczowej na długości 834 mb drogi
 • budowa zjazdów
 • przedruk zjazdów
 • budowa 2 szt. wyniesionych przejść dla pieszych, oznakowanych znakiem aktywnym
 • wykonanie oznakowania drogi znakami poziomymi i pionowymi w ilości 15 szt.
 • wykonanie zabezpieczenia chodnika poręczą ochronną U-11a;
 • nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej i sanitarnej.

Efekty realizacji projektu: Klasa drogi L; długość drogi 0,834 km (kilometraż 0+009 do 0+843,90); szerokość jezdni 7,0 m; 3 zatoki postojowe o szer. 2,5 m.; chodnik lewostronny z kostki brukowej o szerokości 1,5 m i dł. 0,834 km, odsunięty od jezdni; zjazdy z kostki brukowej 8 cm, odwodnienie drogi za pomocą kanalizacji deszczowej ze studzienkami (wpustami) zlokalizowanymi poza jezdnią. ruch rowerowy ścieżką rowerową, dwukierunkową szer. 2,00 m. o dł. 822 mb. oddzieloną od chodnika i od jezdni zieleńcem. Droga wyposażona w 2 wyniesione przejścia dla pieszych – pierwsze w km 0+365,30, drugie w km 0+596,80. Oznakowanie pionowe znakiem aktywnym (D-6) szt. 2, oznakowanie poziome znakami P-10 „przejście dla pieszych”; oznakowanie pionowe szt.15 i oznakowanie poziome, zabezpieczenie chodnika poręczą ochronną U-11a na wysokości wejścia na teren szkoły.