Samorząd

Życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy


Przed Nami Święta Wielkiej Nocy
Z tej okazji pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Aktualizacja LSR "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" informuje o możliwości zgłaszania uwag i wniosków zmian w LSR w związku z przystąpieniem do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Urząd Miejski w Rykach serdecznie zaprasza na spotkanie z animatorem z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach realizowanego projektu „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”.

Spotkanie informacyjne na temat możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zaprasza na spotkanie informacyjne na temat możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

Działając na podstawie art.13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Na realizację zadań konkursowych w budżecie Gminy Ryki na rok 2017 zaplanowano środki w wysokości: 293000,00 zł. Termin składania ofert ustala się na dzień 27 marzec 2017r.  Zapraszam do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje o naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięć 3.1 budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne oraz 3.2 budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne.

Rekrutacja do projektu "Pracuję u siebie"

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 17 do 28 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu „Pracuję u siebie”. Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącej Rady

poniedziałek 14:00-15:00

Dyżury Radnych