Samorząd

Zaproszenie

Burmistrz Ryk wraz z Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach serdecznie zapraszają na uroczystość obchodów 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odbędzie się w dniu 3 maja 2017 roku (środa).

Otwarty konkurs ofert na wypoczynek letni 2017

Działając na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2017 na realizację następującego zadania: „ Wypoczynek w okresie ferii letnich 2017 dla 100 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, szczególnie z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem, turnus: od 10 - 14 dni”.

Życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy


Przed Nami Święta Wielkiej Nocy
Z tej okazji pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Aktualizacja LSR "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" informuje o możliwości zgłaszania uwag i wniosków zmian w LSR w związku z przystąpieniem do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Urząd Miejski w Rykach serdecznie zaprasza na spotkanie z animatorem z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach realizowanego projektu „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”.

Spotkanie informacyjne na temat możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zaprasza na spotkanie informacyjne na temat możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

Działając na podstawie art.13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Na realizację zadań konkursowych w budżecie Gminy Ryki na rok 2017 zaplanowano środki w wysokości: 293000,00 zł. Termin składania ofert ustala się na dzień 27 marzec 2017r.  Zapraszam do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącej Rady

poniedziałek 14:00-15:00

Dyżury Radnych