XXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

admin
wtorek, 31, styczeń 2017 14:22
A- A A+

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XXXV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w dniu 6 lutego (poniedziałek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołów:
  • z XXXI sesji Rady Miejskiej w Rykach,
  • z XXXII sesji Rady Miejskiej w Rykach,
  • z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rykach
  • z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rykach
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
  3. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy miejsko-wiejskiej Ryki,
  4. przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości położonej w Rykach przy ul. Łukowskiej,
  5. udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rykach przy ul. Łukowskiej,
  6. zamiany nieruchomości lokalowej na nieruchomość gruntową zabudowaną,
  7. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020,
  8. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryki w 2017 roku”
  9. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryki.
  10. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
  11. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem, lub zarządzającym jest Gmina Ryki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  12. utrzymania grobów, kwater i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Ryki.
  13. zmiany Statutu Gminy Ryki.
  14. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rykach na 2017r.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącej Rady

poniedziałek 14:00-15:00

Dyżury Radnych