XLVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Małgorzata Wardal / admin
poniedziałek, 27, listopad 2017 08:25
A- A A+

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XLVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 29 listopada (środa), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu:
  • z XLIV sesji Rady Miejskiej w Rykach,
  • z XLV sesji Rady Miejskiej w Rykach,
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Informacja na temat wkładu gminy Ryki w inwestycje powiatowe.
 6. Informacja Kierownika KRUS w Rykach dotycząca prowadzonej działalności oraz obsługi rolników z terenu gminy Ryki.
 7. Wysłuchanie informacji na temat działalności Izb Rolniczych.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  2. wyrażenia zgody na kontynuację najmu nieruchomości lokalowej położonej w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 6.
  3. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ryki na rok 2018.
  5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bobrownikach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bobrownikach.
  6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Bazanowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Starym Bazanowie.
  7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Dąbi w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Starej Dąbi.
  8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Owni w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Owni.
  9. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Leopoldowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Leopoldowie.
  10. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Moszczance w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Moszczance.
  11. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rososzy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Rososzy.
  12. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Swatach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Swatach.
  13. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach w Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach.
  14. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rykach im Mariana Osińskiego Jana Pawła II w Rykach w Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im Mariana Osińskiego w Rykach.
  15. zmiany uchwały Nr XXXII/276/2001 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz szczegółowych zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży
  16. zmiany uchwały nr XXXVII/232/2017 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
  17. zmiany uchwały nr XXXVII/232/2017 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ryki.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych