LIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Małgorzata Wardal / admin
wtorek, 24, kwiecień 2018 10:47
A- A A+

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LIV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu:
  - z LI sesji Rady Miejskiej w Rykach,
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Informacja Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej w Rykach o stanie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy za 2017r. oraz omówienie planowanych działań na rok bieżący.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rykach.
 7. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy pod kątem zawodów nadwyżkowych i deficytowych, struktury bezrobocia na terenie Powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Ryki oraz działań prowadzonych w celu przeciwdziałania temu zjawisku. 
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. podziału gminy Ryki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki (dla działki nr 265 Stary Bazanów),
  3. zamiaru likwidacji filii Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach,
  4. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne trzy lata,
  5. udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rykach przy ul. Karola Wojtyły,
  6. warunków i trybu przyznawania uczniom stypendium naukowego i Nagrody Burmistrza Ryk ze środków Gminy Ryki.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych