Samorząd

Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy o wyznaczeniu inspektora ochrony danych:

Ewa Fidecka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzule informacyjne

Klauzula ogólna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco

Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki

W dniu 09.01.2019 r. została zawarta umowa na dofinansowanie projektu, który obejmuje przebudowę budynku przy ul. Poniatowskiego 12, w którym pierwotnie znajdowała się Komenda Powiatowej Policji w Rykach. W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: docieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych, wykonanie instalacji odgromowej, instalacji CO, CWU, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, przebudowa wewnątrz budynku, wymiana stolarki okiennej, montaż podnośnika zew. dla osób z niepełnosprawnością, wykonanie obróbek blacharskich oraz zostanie wykonane zagospodarowanie terenu. W ramach projektu planowana jest także przebudowa infrastruktury drogowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowa metodą bez wykopową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. Projekt zakłada także rewaloryzację parku miejskiego w Rykach: wykonanie ścieżek pieszych z nawierzchni nieprzepuszczalnej ok. 1510 m2 oraz z nawierzchni mineralnej ok 2800 m2, tereny zieleni, instalacje elektryczne, mała architektura, plenerowa architektura oraz rewitalizację zieleni miejskiej w Rykach.

Beneficjent
Gmina Ryki, ul.Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki

Cel główny projektu:
Celem przedmiotowego projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach miasta Ryki, a także zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej i kulturalnej, poprzez rewitalizacjęzdegradowanego terenu w centrum Ryk. Cele szczegółowe:- zwiększenie podaży atrakcyjnych przestrzeni publicznych na obszarach gminy; - poprawa stanu infrastruktury społecznej;- zapewnienie wystarczającego poziomu dostępu dousług społecznych, a także infrastruktury do wykorzystania czasu wolnego;- aktywizacja wszystkich mieszkańców gminy oraz wzmocnienie więzi wśród społeczności lokalnych; - poprawa wizerunku centrum Ryk oraz jakości życia mieszkańców; - przywrócenie bezpieczeństwa lokalnego oraz porządku publicznego; - stworzenie oferty działań aktywizacyjnych wśród mieszkańców dzielnicy, która obecnie uznawana jest za zdegradowaną; - pobudzenie aktywności środowiska lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego niektórych grup społecznych. Wszystkie cele są pożądane i oczekiwane przez Wnioskodawcę praz interesariuszy projektu. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu zapisanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych.

Planowane efekty

 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach innych niż przedsiebiorstwa - 2 osoby
 2. Długość przebudowanych dróg gminnych – 1,195 km
 3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
 4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.
 5. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 5,14 ha
 6. Budynki publiczne wyremontowane na obszarach miejskich – 997,59 m2
 7. Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu [Mg/rok] | rozliczeniowy– 2000 osób

Wartość projektu
16 923 718,55 zł.

Dofinansowanie (EFRR+budżet państwa)
10 963 001,45 zł.

Wkład Funduszy Europejskich.
9 809 001,31 zł.

Zakres rzeczowy projektu:

 1. Dokumentacja :
  • Opracowanie dokumentacji technicznej celem uzyskania pozwolenia na budowę.
  • Opracowanie studium wykonalności
 2. Nadzór:
  • inspektor nadzoru
  • nadzór archeologiczny
  • nadzór autorski
 3. Promocja:
  • wykonanie tablicy informacyjnej na etapie realizacji projektu i pamiątkowej na zakończenie realizacji projektu
  • informacja na stronie wnioskodawcy o projekcie
  • ogłoszenia w prasie o zakresie i celach projektu
  • plakaty inforamcyjne w trakcie realizacji projektu
  • spotkanie informacyjne dla mieszkańców Ryk.
 4. Wyposażenie budynku.
 5. Roboty budowlane: Park Miejski:
  • wycinka drzew i krzewów
  • pielęgnacja istniejącego drzewostanu
  • rozbiórki
  • wykonanie oświetlenia, instalacji wodno-kanalizacyjnej systemu monitoringu,
  • budowa i przebudowa ciągów pieszych
  • budowa fontanny nieckowej
  • montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne)
  • urządzenia siłowni plenerowej
  • budki dla ptaków i owadów
  • remont istniejącego ogrodzenia od ul.Warszawskiej
  • sadzenie drzew, krzewów
  • zakładanie trawników i łąk kwietnych.

 Teren k/kościoła:

 • regulacja ciągów pieszych poprzez nadanie jednakowej szerokości chodników oraz wymiana nawierzchni,
 • wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów w celu uzupełnienia istniejących nasadzeń i wykreowanie piętrowości roślinnej,
 • wprowadzenie roślin wieloletnich na rzecz nasadzeń jednorocznych,
 • elementy małej architektury, (ławki, kosze, tablice informacyjne, domki dla ptaków).  

 Skwer: ul.Szkolna, Poniatowskiego, Królewska:

 • rozbiórki nawierzchni istniejących ciągów pieszych, schodów terenowych, wysokich obrzeży, murka, demontaż tablic,
 • wymiana nawierzchni ciągów pieszych,
 • nasadzenia drzew i krzewów
 • elementy małej architektury (ławki, kosze, tablice, domki dla ptaków).

Przebudowa i budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej
Roboty budowlane związane z przebudową i budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach Cichej, Jeziornej, Rynek Stary, Wjazdowej, Przechodniej, Wylot, Kanałowej, Krótkiej w Rykach wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego obejmują:

 1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
 2. Roboty instalacyjne.
 3. Roboty remontowe nawierzchni drogowej.

Sieć wodociągowa - rurociągi wykonane będą z rur PE RC o śr. 125/ 7,4 mm, 90/ 5,2 mm, 50 / 4,6 mm,40 / 2,4 mm.
Roboty prowadzone będą w sposób bezwykopowy metodą przewiertu sterowanego. Przyłącza wykonane będą metodą wykopu otwartego.
Sieć kanalizacyjna - rurociągi wykonane będą z rur TS SDR11 315/ 26,8 mm, 250/ 22,7 mm, 200/ 18,2 mm.
Studnie rewizyjne wykonane będą z kręgów żelbetowych o śr.1200mm, studnie TEGRA 1000 mm, studnie TEGRA 600 mm, studnie PP 425 z włazami żeliwnymi ciężkimi klasy D-400. Roboty prowadzone będą w sposób bezwykopowy: metodą przewiertu sterowanego lub metodą krakingu statycznego. Przyłącza wykonane będą metodą wykopu otwartego.
Sieć kanalizacji deszczowej - w zakresie robót przygotowawczych i ziemne, robt instalacyjnych
Rurociągi wykonane będą z rur TS SDR11 315/ 26,8 mm, 250/ 22,7 mm. Studnie rewizyjne wykonane będą z kręgów żelbetowych o śr.1200mm, studnie PP 425 z włazami żeliwnymi ciężkimi klasy D-400. Roboty prowadzone będą w sposób bezwykopowy metodą przewiertu sterowanego lub metodą wykopu otwartego. Studzienki deszczowe z kręgów betonowych o śr.500mm z wpustem ulicznym klasy D-400.
Zgodnie z opisem w projekcie budowlano – wykonawczym prace podzielone są na etapy.

Przebudowa infrastruktury drogowej
roboty budowlane związane z przebudową infrastruktury drogowej ulic: Cichej, Jeziornej, Rynek Stary, Wjazdowej, Przechodniej, Wylot, Kanałowej, Krótkiej w Rykach:

 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
 2. Roboty ziemne
 3. Roboty drogowe.

Konstrukcja ulicy :

 • warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego STAROBRUK gr.8cm,
 • podsypka z grysu 2/5 mm gr.3 cm,
 • podbudowa z kruszywa łamanego gr.25cm,
 • podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr.15cm,
 • podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5Mpa gr.15cm.

Konstrukcja zjazdów:

 • warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego STAROBRUK gr.8cm,
 • podsypka z grysu 2/5 mm gr.3 cm,
 • podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0Mpa gr. 15cm,
 • podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr.15cm.

Budynek komendy

 • prace przygotowawcze i demontażowe;
 • wykonanie prac związanych z dociepleniem stropodachu
 • wykonanie nowej instalacji odgromowej
 • wymianą instalacji CO, CWU, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją
 • przebudowa wnętrz budynku
 • wymiana stolarki okiennej
 • montaż podnośnika zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych
 • wykonanie całości prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych
 • wykonanie obróbek blacharskich

Obiekty zagospodarowania terenu:

 • roboty przygotowawcze (prace geodezyjne, zdjęcie darniny i humusu)
 • rozbiórka istniejących obiektów: nawierzchni placu, żelbetowego kanału dla samochodów, zbiorników, chodnika,ogrodzeń oraz garaży.
 • wykonywanie prac dociepleniowych na elewacjach
 • roboty ziemne
 • wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy i placu
 • ustawianie elementów przekroju ulicznego takich jak krawężniki i oporniki
 • wykonanie warstw ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem pod projektowanymi nawierzchniami
 • wykonanie podbudów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 • ułożenie warstwy ścieralnej z kostki brukowej na projektowanej ulicy
 • wykonanie warstwy ścieralnej parkingu z kostki brukowej, betonowej
 • profilowanie poboczy i skarp
 • humusowanie i obsiewanie trawą zieleńców na obszarze objętym opracowaniem
 • montaż bramy wjazdowej na teren Ośrodka Pomocy Społecznej i fragmentu ogrodzenia harmonogram realizacji projektu projektu. 

Harmonogram realizacji projektu.

Rozpoczęcie rtealizacji projektu 13.07.2016 r.
Zakończenie rzeczowe i finansowe projektu 30.06.2021 r.

 1. dokumentacja 2016 – 2017 r.
 2. nadzór 2019 – 2021 r.
 3. promocja 2019 – 2021 r.
 4. wyposażenie 2020 r.
 5. roboty budowlane 2019-2021 r.

Projekty zagospodarowania terenu:

VII powiatowa edycja Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego

Gmina Ryki realizuje projekt pn. "VII powiatowa edycja Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego".
Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Podstawowe cele zadania to:

 1. Aktywizacja uczniów i motywowanie do bezpośredniego kontaktu z przyrodą, do konkretnych działań na rzecz ochrony flory, fauny, powietrza, wody i gleby.
 2. Promowanie zdrowego, ekologicznego stylu życia.
 3. Podniesienie świadomości i przybliżenie wagi problemów z zakresu edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
 4. Kształtowanie postaw szacunku oraz odpowiedzialności za stan środowiska.

 

Realizacja zadania zostanie zakończona 31 października 2017r.

 

Spotkanie informacyjne

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji zaprasza do udziału w otwartych spotkaniach informacyjnych dotyczących realizowanych przez nas projektów dotacyjnych na założenie własnej działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej 30tego roku życia. Spotkania odbędą się na terenie całego województwa lubelskiego. Szczegółowy terminarz spotkań znajduje się w tabeli poniżej.

Alarmy i sygnały alarmowe

Pamiętaj dla własnego bezpieczeństwa!!! Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.

Alarm to sygnał z dowolnego źródła informujący, że zostało wykryte skażenie lub że wystąpiła sytuacja kryzysowa, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

Alarmowanie to działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

Rodzaje sygnałów alarmowych są jednakowe dla całego kraju. Syren nie można włączać dowolnie, a o wszystkich planach ich użycia w celach treningowych i kontrolnych muszą być informowane organa administracji publicznej. Ponadto w środkach masowego przekazu muszą pojawić się odpowiednie komunikaty informujące o ćwiczeniach.

Istnieją trzy sposoby na ogłaszanie alarmu.

 1. Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty
 2. Środki masowego przekazu – trzykrotnie powtarzany komunikat słowny o treści: Uwaga! Uwaga! Uwaga ! Ogłaszam alarm (należy podać przyczynę i rodzaj alarmu oraz dla jakiego regionu)
 3. Wizualny sygnał alarmowy – żółty znak w kształcie trójkąta (może być też znak o innej figurze geometrycznej, gdy brakuje trójkąta).

Odwołanie alarmu odbywa się poprzez:

 1. Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny trwający trzy minuty.
 2. Środki masowego przekazu – trzykrotnie powtarzany komunikat słowny o treści: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm... .

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ :

1. PO OGŁOSZENIU ALARMU

 • włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;
 • przygotuj maskę przeciwgazową lub środek zastępczy;
 • przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);
 • wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
 • uszczelnij okna pomieszczenia w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
 • zabierz ze sobą dokumenty osobiste, odzież, zapasy żywności, wodę, indywidualne środki ochrony dróg oddechowych;
 • zamknij okna i mieszkanie;
 • udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;
 • udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia;

     Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:

 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.

2. KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI

 • włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;
 • wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
 • zamknij okna i mieszkanie;
 • udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;

     Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

 • uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
 • przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);

     Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.

3. KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI

 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w środkach masowego przekazu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

 • włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
 • zamknij okna i mieszkanie;

     W wypadku awarii obiektu z toksycznym środkiem przemysłowym:

 • wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
 • zamknij okna i mieszkanie;
 • uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

     Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

 • uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
 • przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);

     Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

 • wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej, Straży Pożarnej i Policji.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96)

Telefony alarmowe

 • Numer alarmowy 112
 • Straż pożarna 998
 • Policja 997
 • Pogotowie ratunkowe 999
 • Pogotowie gazowe 992
 • Pogotowie wodociągowe 994
 • Pogotowie ciepłownicze 993
 • Pogotowie energetyczne 991

Budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Wyczółkowskiego do ul. Słowackiego w Rykach

Realizacja: 2015-2016
Wartość zadania: 347 359,83 zł
Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie - 270 000,00zł
Wykonawca: Zakład Instalacji Wod-Kan DYGAS Sp. J. ; 27-310 Ciepielów ul. Malczewskiego 8
Zakres rzeczowy:
Wykonano sieć kanalizacji deszczowej obejmującej:
- kanały z rur PVC o średnicy 200 mm – 100 mb
- kanały z rur PVC o średnicy 400 mm - 21mb
- kanały z rur PP o średnicy 800 mm - 201 mb
- kanały z rur PP o średnicy 1000 mm - 110 mb
- kanały z rur PP o średnicy 1200 mm - 6 mb
- studzienki systemowe WAVIN o średnicy 315-425 mm – 1 szt
- studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1200 mm – 1 szt.
- studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1500 mm – 13 szt
- studzienki ściekowe o średnicy 500 mm – 12 szt.

 

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych