Samorząd

VI powiatowa edycja Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego

Gmina Ryki realizuje projekt pn. "VI powiatowa edycja Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego".
Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Podstawowe cele zadania to:

 1. Aktywizacja uczniów i motywowanie do bezpośredniego kontaktu z przyrodą, do konkretnych działań na rzecz ochrony flory, fauny, powietrza, wody i gleby.
 2. Promowanie zdrowego, ekologicznego stylu życia.
 3. Podniesienie świadomości i przybliżenie wagi problemów z zakresu edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
 4. Kształtowanie postaw szacunku oraz odpowiedzialności za stan środowiska.

Realizacja zadania zostanie zakończona 31 października 2016r.

 

Rewitalizacja Starego Miasta w Rykach

Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Rewitalizacja to inaczej ożywienie, oznacza dążenie do stworzenia miejsca zrównoważonego rozwoju, atrakcyjnego dla życia mieszkańców oraz prowadzenia działalnności dla przedsiębiorców tak by wszystkim żyło się lepiej w miejscu gdzie w chwili obecnej występuje koncentracja zjawisk negatywnych.

Rewitalizacja obejmuje przemiany zdegradowanych terenów w aspektach:

 • społecznym,
 • gospodarczym,
 • środowiskowym,
 • przestrzenno-funkcjonalnym,
 • technicznym.

Program Rewitalizacji - wieloletni program działań w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej inicjowany, opracowywany i uchwalany przez radę gminy. Jest to dokument obligatoryjny dla pozyskania środków z UE. Z tego względu Gmina Ryki przystąpiła do opracowywania takiego dokumentu by pozyskać środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zobacz prezentację dotyczącą wspierania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań rewitalizacyjnych.

Poprawa spójności komunikacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przebudowę gminnych ciągów drogowych i pieszych łączących sołectwo Jarmołówka w m.Ryki z drogą krajową Nr 17 poprzez drogę powiatową Nr 1405.

Realizacja: 2016 r.
Wartość zadania:

 • koszt kwalifikowalny: 1 468 034,63 zł.
 • koszt całkowity: 1 594 872,50 zł.

Wartość dofinansowania: 734 017,00 zł.
Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
Udział partnerów: 651 300,00 zł.
Wykonawca: Konsorcjum Firm lider Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach 26-670 Pionki ul. Wspólna 23 partner KAN – STYL Agnieszka Kania 08-500 Ryki, Moszczanka 74F
Zakres rzeczowy:
Przebudowa dróg gminnych: Nr 102892 L, 102875 L, 102869 L, 102881 L, 102888 L, 102885 L, 102908 L, 102884 L, 102883 L, 102893 L, 102877 L, 102905 L, 102912 L o długości 3,151 km w zakresie przebudowy nawierzchni dróg, chodników, zjazdów, ścieżek rowerowych, skrzyżowań, oznakowania pionowego i poziomego.

Koszt całkowity zadania obejmuje: roboty budowlane, inspektora nadzoru, wykonanie map i dokumentacji .

Budowa budynku szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Rososzy

Cel projektu: zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Gminy Ryki poprzez podniesienie jakości kapitału ludzkiego i ograniczenie wykluczenia społecznego.

 

Zakres rzeczowy projektu

budowa dwukondygnacyjnego budynku szkoły podstawowej sześcioklasowej z salą gimnastyczną o wymiarach 24,0 x 12,0 m i wysokości 6,0 m w świetle. Inwestycja obejmuje takie elementy jak:

 • roboty ziemne;
 • ławy‚ stopy i ściany fundamentowe;
 • ściany, stropy i klatki schodowe, dach - konstrukcja i pokrycie, ścianki działowe, podkłady i posadzki;
 • stolarka okienna i drzwiowa;
 • ślusarka aluminiowa i stalowa;
 • tynki wewnętrzne i oblicowania;
 • malowanie
 • elewacja
 • elementy zewnętrzne.

W wyniku realizacji projektu powstał obiekt o powierzchni zabudowy 1010,0 m2, kubaturze 9165,0 m3 oraz powierzchni użytkowej 1438 m2. Powstały budynek wyposażony został w instalację wod.-kan., ogrzewania i c.w.u., gazową, wentylacji oraz elektryczną. Dodatkowo wykonano montaż systemu monitoringu tak, by objął teren zewnętrzny bezpośrednio przy budynku oraz pomieszczenia komunikacji wewnątrz obiektu. Dodatkowo zamontowany został system rtv, system sygnalizacji włamań, radiowęzeł. W całym obiekcie wykonana została instalacja gniazd komputerowych, by umożliwić w szkole wprowadzenie dziennika elektronicznego. Ponadto utworzona zostanie pracownia multimedialna wyposażona w centralny pulpit sterujący nauczyciela, projektor multimedialny, tablicę interaktywną oraz komputer. Sala sportowa została wyposażona wg poniższego wykazu:

 1. kosze do koszykówki
 2. drabinki gimnastyczne
 3. siatki na okna
 4. bramki do piłki ręcznej
 5. materace gimnastyczne
 6. materace rehabilitacyjne
 7. skrzynia gimnastyczna
 8. słupki i siatka do piłki siatkowej
 9. drążek gimnastyczny
 10. ławki gimnastyczne
 11. odskocznia gimnastyczna
 12. równoważnia
 13. kozioł gimnastyczny
 14. tablica do koszykówki
 15. wysięgniki stalowe
 16. bramki do unihokeja
 17. stół do tenisa stołowego.

Na zewnątrz szkoły w zakresie zagospodarowania terenu zostały wykonane plac przed szkołą oraz chodniki stanowiące dojścia do szkoły, dojazd oraz plac gospodarczy czy też manewrowy.

Wartość ogólna projektu: 3 718 382,53 zł.

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 471 054,83 zł.

Kwota dofinansowania: 1 976 843,86 zł.

Staw "Skalski"

Wędkarze zainteresowani połowem ryb na stawie "Skalski" mogą od dnia 20 lutego 2017 r. nabywać stosowne zezwolenia. Zezwolenia na amatorski połów ryb wydawane są w Miejsko – Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rykach ul. Warszawska 62 w godzinach od 8:00 do 13:30, po okazaniu karty wędkarskiej oraz dowodu wpłaty. Wpłaty dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego w Rykach, bądź na konto urzędu BS Ryki, nr rach. 76 8724 0005 2001 0000 4952 0005 z dopiskiem „za amatorski połów ryb”. Za wydanie zezwolenia na okres od 1 maja do 31 grudnia 2017 r pobiera się opłatę w wysokości 220 zł. Ilość zezwoleń całorocznych jest ograniczona i wynosi maksymalnie 70 sztuk.

Zarzadzenie nr 12/2017 w sprawie zasad udostępnienia stawu "Skalski" stanowiącego własność Gminy Ryki do celów amatorskiego połowu ryb oraz ustalenia wysokości opłat.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych