Płatności

admin
wtorek, 05, listopad 2013 14:16
A- A A+

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Za mieszkańców budynków wielorodzinnych deklaracje składają zarządcy budynków. W przypadku zmiany danych, które są podstawą do ustalenia wysokości opłaty, należy złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni, od zaistnienia zdarzenia.

Deklarację w formie papierowej składa się osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29, w pok. 216 lub 217 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub za pośrednictwem poczty. Druki deklaracji dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej strona

W przypadku niezłożenia deklaracji Burmistrz w drodze decyzji administracyjnej określi właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych która, w przypadku braku wykonania obowiązku podatkowego będzie podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego.

Stawki opłat

Zgodnie Uchwałą Nr XXI/121/2016 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty opłata uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 9 zł za odpady segregowane, 15 zł za odpady niesegregowane.

Maksymalna miesięczna opłata, od gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 36zł. Za gospodarstwo domowe rozumie się rodziców (opiekunów prawnych) i ich dzieci do ukończenia 18 roku życia, a uczące się do ukończenia 25 roku życia.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, w wysokości 15zł miesięczne od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Sposoby i termin płatności

Opłatę za odbiór odpadów uiszcza się miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Rykach lub na rachunek bankowy o numerze 65 8724 0005 2001 0000 4952 0009 (w tym przez internet). Jeżeli koniec terminu opłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

W obrocie bezgotówkowym zapłata podatku możliwa jest jedynie z rachunku bankowego podatnika. To znaczy, że opłata za odpady komunalne może pochodzić tylko z konta osoby, która złożyła deklarację. W przypadku opłat bankowych w tym przez internet w tytule przelewu należy wpisać indywidualny kod identyfikujący podatnika oraz oznaczenie roku, którego wpłata dotyczy.

Druki dowodów wpłat lub kody identyfikujące podatnika są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Rykach, pokój 216 lub 217.

Kasa Urzędu Miejskiego w Rykach czynna w godzinach 8:00 - 14:00.

Opłat za odbiór odpadów komunalnych nie można łączyć z innymi zobowiązaniami.