Samorząd

XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XXIX zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 29 maja (piętek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Nabór zgłoszeń na usuwanie azbestu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 19 maja 2020 roku na terenie Gminy Ryki obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/169/2020 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
Wzór deklaracji do pobrania.

Komunikat dotyczący wniosków do CEIDG w okresie pandemii COVID-19

Logo CEIDG

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG

Odpis aktu stanu cywilnego przez internet

Tabliczka z napisem "Urząd Stanu Cywilnego"

Odpis aktu stanu cywilnego: aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu można załatwić przez internet, za pośrednictwem portalu https://www.gov.pl/

Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach

W dniu 30.04.2020 r. została zawarta umowa na dofinansowanie projektu, który zakłada kompleksowe działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i przetworzonej.

Informacja o zawieszeniu biegu terminów w postępowaniu administracyjnym

Informujemy, że stosownie do treści art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn, zm.) bieg terminów w procedurze administracyjnej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych