Informacja o naborze wniosków w 2012r

Written by Urząd Miejski w Rykach / Written by Zbigniew Grzelak
Monday, 26 November 2012 09:16
A- A A+

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2012 r. o przyznanie pomocy ogłaszany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Pomoc przyznawana jest w ramach Działań 4.1/413_311 4.1/413_312, 4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
    od dnia 10.12.2012 r. do dnia 07.01.2013 r.
  2. Miejsce składania wniosków:
    Biuro Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A (budynek Starostwa Powiatowego w Rykach pokój Nr 114) w godzinach 7:00 – 15:00
  3. Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 07.01.2013 r. o godz. 15:00 Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Sekretariatu Biura LGD do godz. 15:00 najpóźniej w dniu 7stycznia 2013 roku.
  4. Wzór formularzy wniosków o przyznanie pomocy na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Małe Projekty” oraz instrukcje wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” www.lokalnagrupadzialania.pl , Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania, na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
  5. Kryteria wyboru operacji niezbędnych do wyboru operacji przez LGD w ramach poszczególnych działań zamieszczone zostały na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl.
  6. Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie co najmniej 60 % punktów podczas oceny według kryteriów wyboru operacji.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych