Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Ryki

Written by Grzegorz Smagłowski / Written by Paweł Łysoń
Friday, 28 June 2013 15:01
A- A A+

Od 1 lipca 2013r. obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami. Gmina przejmuje obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Na chwilę obecną  do nowego systemu włączono tylko nieruchomości zamieszkałe. Gmina odbierze wszystkie odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik (dostosować jego wielkość do ilości osób zamieszkujących nieruchomość) na odpady komunalne zmieszane. Worki do segregacji w budownictwie jednorodzinnym dostarczy firma odbierająca odpady, natomiast  w budownictwie wielorodzinnym pojemniki do segregacji zapewni Gmina.

W przypadku zaistnienia zmian danych w złożonych deklaracjach właściciel nieruchomości ma 14 dni na złożenie nowej deklaracji z uwzględnieniem zmian będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązuje następująca zasada segregacji odpadów komunalnych:

do worka (pojemnika w budownictwie wielorodzinnym)  koloru żółtego należy wrzucić:

do worka (pojemnika w budownictwie wielorodzinnym) koloru zielonego należy wrzucić:

do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucić:

Przy pierwszej dostawie worków do segregacji ilość ich uzależniona będzie od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Kolejne worki dostarczane będą w systemie za każdy odebrany napełniony worek firma na posesji pozostawi worek pusty. W przypadku nieobecności właściciela nieruchomości dopuszcza się zostawienie worków na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym dla właściciela.

PSZOK - w Rykach przy ul. Janiszewskiej 70 zorganizowano nieodpłatny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który odbierze dostarczone przez  właściciela  nieruchomości na własny koszt następujące odpady:

Punkt czynny od poniedziałku do soboty w godz. od 8:00 do 14:00.

Odpady odbierane będą w następującej częstotliwości:

w zabudowie jednorodzinnej:

  1. zmieszane odpady komunalne (pojemniki właściciela)  – 1 raz w miesiącu
  2. odpady surowcowe (opakowaniowe) worki żółte   – 1 raz w  miesiącu
  3. szkło ( worki zielone) -  raz w ciągu dwóch miesięcy

w zabudowie wielorodzinnej:

  1. zmieszane odpady komunalne – 2 razy w tygodniu
  2. odpady surowcowe (opakowaniowe) – 1 raz w tygodniu
  3. szkło - 2 razy w miesiącu.

Firma odbierająca odpady ma obowiązek sprawdzania poprawności prowadzonej segregacji. W przypadku gdy właściciel nieruchomości, który zdeklarował się na gromadzenie odpadów w sposób selektywny a gromadzi odpady zmieszane lub prowadzi segregację niezgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryki, firma odbierająca odpady  informuje właściciela, co powinno znajdować się w wyznaczonym worku lub pojemniku.

W przypadku powtarzającego się uchybienia firma sporządza dokumentację fotograficzną, która będzie podstawą do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, a w konsekwencji zmiany opłaty z 8 zł od osoby na 12 zł.

Stawka opłaty za odbiór i unieszkodliwienie odpadów uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Za odpady segregowane stawka miesięczna wynosi  8 zł od osoby, odpady niesegregowane 12 zł. W przypadku gospodarstw domowych segregujących odpady ustalono górną stawkę opłaty tj. 32 zł od gospodarstwa domowego.

Opłatę za odbiór odpadów uiszcza się miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca gotówką w kasie Urzędu (czynna codziennie w godz. od  8:00 do 14:00) lub  na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Rykach (w tym przez internet):

PKO Bank Polski S.A.
90 1020 3147 0000 8602 0094 9321

Opłatę można dokonać z wyprzedzeniem do końca 2013r. Przed dokonaniem pierwszej opłaty w kasie Urzędu, należy pobrać w pokoju nr 216, 217 druki dowodów wpłat. W przypadku opłat w banku lub przez internet należy pobrać kod  identyfikujący podatnika. Kod  identyfikujący podatnika  można również uzyskać telefonicznie 818 657 142,  818 657 140.

Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rykach osobiście w pok. 215, 216, 217 lub telefonicznie pod nr tel. 818 657 142, 818 657 140.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych