Nabór wniosków w ramach działania - Tworzenie i rozój mikroprzedsiębiorstw

Written by Anna Wąsowska / Written by Zbigniew Grzelak
Tuesday, 06 August 2013 08:22
A- A A+

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składnia za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" – 411 536,00 zł.

  1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 14.08.2013 r. do dnia 28.08.2013 r.
  2. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A (budynek Starostwa Powiatowego w Rykach pokój Nr 114) w godzinach 7.30 – 15.00
  3. Tryb składania wniosków: Wnioski w dwóch egzemplarzach należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 28.08.2013 r. o godz. 15:00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Sekretariatu Biura LGD do godz. 15:00 najpóźniej w dniu 28 sierpnia 2013 roku.
  4. Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” www.lokalnagrupadzialania.pl , Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania, na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
  5. Kryteria niezbędne do wyboru operacji przez LGD w ramach działania zamieszczone zostały na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania, na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
  6. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz ich wzory znajduję się na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl. Ponadto dostępny są również na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
  7. Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 60 % punktów podczas oceny według kryteriów wyboru operacji.
  8. Preferowane będą operacje inwestycyjne, których zakres obejmuje odnawialne źródła energii.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych