XL zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Written by Anna Kamińska / Written by Paweł Łysoń
Wednesday, 13 November 2013 12:39
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XL zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Rykach w dniu 15 listopada 2013 roku, (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 27.06.2013 r.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Informacja dotycząca występujących na terenie Gminy zjawisk patologicznych oraz działania zmierzające do ich zwalczania i zapobiegania.
 6. Informacja dotycząca realizacji opieki socjalnej oraz realizacji programu antyalkoholowego.
 7. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z zakresu działalności jednostki dotyczącej Gminy Ryki.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ryki na rok 2014,
  4. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014r
  5. rozpoznania skargi Pana Ryszarda Łukasika na działania Burmistrza Ryk,
  6. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
  7. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  8. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  9. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Ryki z Gminami Nowodwór, Trojanów w zakresie realizacji zadania publicznego dotyczącego obowiązku dowozu uczniów niepełnosprawnych Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Rykach,
  10. bezprzetargowej sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz Skarbu Państwa - Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  11. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej na okres 10 lat.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych