XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Written by Written by Paweł Łysoń
Tuesday, 24 December 2013 10:55
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XLII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Rykach w dniu 30 grudnia 2013 roku, (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 5.07.2013 r.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Informacja Burmistrza Ryk o stanie zaplanowanych i wykonanych zadaniach inwestycyjnych w roku 2013.
 6. Ocena prowadzonych działań w zakresie wdrażania gospodarki odpadami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
  2. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
  3. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  4. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Gminy Ryki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  5. przyznania dodatku za wieloletnią pracę Burmistrzowi Ryk,
  6. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r,
  7. wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie udziału w nieruchomości gruntowej.
  8. przyjęcia planu pracy rady na 2014r.
  9. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rykach na 2014r.
 10. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Uchwalenie budżetu Gminy Ryki na 2014:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,
  2. odczytanie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  3. przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej,
  4. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji stałych,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych