LVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Written by Małgorzata Wardal / Written by admin
Tuesday, 28 August 2018 10:35
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LVIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 31 sierpnia (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z:
LIV Sesji Rady Miejskiej w Rykach,
LV Sesji Rady Miejskiej w Rykach,
LVI Sesji Rady Miejskiej w Rykach,
4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
5. Informacja o przygotowaniu szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2018/2019
6. Informacja Prezesa PKS Ryki na temat działalności jednostki i dalszych kierunków rozwoju.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne trzy lata,
b) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody za zamianę nieruchomości położonych
w Bobrownikach,
c) nadania nazw ulicom na terenie miasta Ryki,
d) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
e) odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Ryki,
f) likwidacji filii Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach,
g) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
h) utworzenia na obszarze Gminy Ryki odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 21 października 2018 roku.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych