III zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Written by Malgorzata Wardal / Written by admin
Wednesday, 12 December 2018 10:34
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje III zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z:
  • I zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach,
  • II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023”,
  2. utworzenia Żłobka Miejskiego w Rykach oraz nadania jego statutu.
  3. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Ryki na 2019r.:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,
  2. odczytanie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  3. przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Miejskiej,
  4. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji stałych,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
  6. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych