Ogłoszenie o wynikach konsultacji

Written by Monika Szewczyk / Written by admin
Thursday, 13 December 2018 08:36
A- A A+

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt "Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023". Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 22 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r. w opraciu o Uchwałę Nr LXXII/388/2010 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 29 października 2010r. - w sprawie konsultacji projektów prawa miejscowego (Dz. U. Woj. Lub. z 2010r. Nr 146, poz. 2464).

Konsultacje polegały na wyrażeniu pisemnej opinii dotyczącej projektu uchwały, które należało złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiej w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29 lub za pośrednictwem poczty elektrocznicznej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ogłoszenie o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rykach www.ryki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed Urzędem Miejskim w Rykach.

W wyznaczonym terminie organizacje mogące brać udział w konsultacjach nie wniosły uwag i wniosków do ww. projektu uchwały.

Sprawozdanie z konsultacji

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych