V zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Written by Małgorzata Wardal / Written by admin
Friday, 25 January 2019 14:58
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje V zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia (poniedziałek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z:
  • III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach,
  • IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2019;
  2. uchwalenia Statutu Gminy Ryki;
  3. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miejskiej w Rykach;
  4. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Rykach na 2019r.
  5. zmiany uchwały nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 20 listopada 2018 r. powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Rykach;
  6. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rykach
  7. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rykach
  8. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ryk;
  9. uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowała;
  10. wyrażenia zgody na nieodpłatne użycie herbu Gminy Ryki;
  11. Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019r.
  12. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne trzy lata.
  13. wyrażenia zgody na kontynuację najmu nieruchomości lokalowej położonej w Rykach przy ul. Rynek Stary 19/21;
  14. wyrażenia zgody na kontynuację najmu nieruchomości lokalowej położonej w Rykach przy ul. Rynek Stary 34.
 7. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych