VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Written by Malgorzata Wardal / Written by admin
Monday, 25 February 2019 13:20
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje VI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 lutego (środa), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z:
  • V sesji Rady Miejskiej w Rykach.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Informacja Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat działalności podległej mu placówki terenowej, w zakresie dotyczącym Gminy Ryki.
 6. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  2. przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki,
  3. przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki,
  4. określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Ryki,
  5. zasad używania herbu i sztandaru gminy Ryki,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rykach przy ul. Karola Wojtyły,
  7. utworzenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach,
  8. wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do wdrożenia na terenie Miasta Ryki Programu „Mieszkania +”.
 8. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych