VII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Written by Małgorzata Wardal / Written by admin
Wednesday, 27 March 2019 11:41
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje VI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 29 marca (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
  • VI sesji Rady Miejskiej w Rykach.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego usług publicznych i budownictwa mieszkaniowego „Przy Szpitalu” w Rykach;
  2. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne trzy lata;
  3. udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Rykach przy ulicy Fabrycznej;
  4. udzielenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnej;
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miejskiej w Rykach;
  6. zmieniająca Statut Gminy Ryki;
  7. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  8. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryki w 2019 roku;
  9. zmiany uchwały nr XLIX/317/2018 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji;
  10. powołania Ryckiej Rady Seniorów.
  11. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  12. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
  13. zobowiązania się do udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Ryckiego na przebudowę dróg powiatowych Nr 1425L i 1426L.
 7. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych