Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Written by Katarzyna Miłosz / Written by admin
Friday, 18 January 2019 10:43
A- A A+

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1722), która wprowadziła obowiązek składania oświadczeń wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Obowiązek uiszczenia powyższej opłaty na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej określono w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne będą składały oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.
W przypadku podmiotów składających oświadczenia burmistrzowi w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej obowiązek składania oświadczeń wszedł w życie wraz z dniem wejścia w życie ww. ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne. Oznacza to, że podmioty te powinny złożyć po raz pierwszy oświadczenia burmistrzowi za III kwartał 2018 r., a więc w terminie 1 - 30 października 2018 r.  We wskazanym terminie oświadczenia za III kwartał 2018 r. nie wpłynęły do tutejszego urzędu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do właścicieli, posiadaczy i użytkowników wieczystych nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2,  która została zabudowana w co najmniej 70%, o złożenie wypełnionego oświadczenia dotyczącego wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w Urzędzie Miejskim w Rykach (sekretariat) lub przesłanie oświadczenia na adres: Urząd Miejski w Rykach ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki do 30 stycznia br. Dane wpisane w oświadczeniu posłużą do ewentualnego wyliczenia wysokości opłaty za zmniejszenie retencji terenowej.

Wzór oświadczenia jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych