XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach

Written by Urząd Miejski w Rykach / Written by Łukasz Wiraszka
Monday, 23 April 2012 15:14
A- A A+

Sesja Rady Miejskiej w Rykach W dniu 26 kwietnia (czwartek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbędzie się XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z:
  - XVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 29.02.2012r.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy pod kątem zawodów nadwyżkowych i deficytowych, struktury bezrobocia na terenie Powiatu Ryckiego ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Ryki oraz działań prowadzonych w celu przeciwdziałania temu zjawisku.
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Gminy Ryki w 2012 r. w oparciu o informację Przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
 7. Informacja Rektora Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach na temat działalności uczelni w mijającym roku akademickim oraz zamierzeń na przyszłość.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia opinii o wyznaczeniu obszaru i granicy aglomeracji Ryki.
  b) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
  c) wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne lata.
  d) zasad udzielania i rozmiarów obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół, ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego i przedszkoli, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i metodycznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

  - VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 3.06.2011 r.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych