XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach

Written by Urząd Miejski w Rykach / Written by Łukasz Wiraszka
Monday, 29 October 2012 07:40
A- A A+

W dniu 31 października (środa) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbędzie się XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z: XXVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 31.08.2012
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Informacja Kierownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego na temat działalności mającej wpływ na rolnictwo w Gminie Ryki w tym szkolenia i możliwości wsparcia finansowego środkami zewnętrznymi.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
  2. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013r,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ryki na rok 2013,
  4. podziału Gminy Ryki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  5. wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie garażu na rzecz najemcy oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezbędnego do korzystania z tego garażu,
  6. udzielenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

- VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rykach, odbytej w dniu 3.06.2011 r.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych