Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Założenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla obszaru Starego Miasta w Rykach

Aneks do opracowania „Diagnoza społeczna obszaru rewitalizacji miasta Ryki”

Założenia Działań rewitalizacyjnych

Partnerstwo instytucji rynku pracy

Rekomendowane działania rewitalizacyjne obejmują opracowanie partnerskiego modelu współpracy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy (PUP, OHP), placówek pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych w celu ograniczenia zjawiska bezrobocia i jego efektów na obszarze rewitalizacji.

Model będzie miał 2 aspekty:

 1. Partnerstwo instytucjonalne wspierane o bezpośrednie relacje międzyludzkie oraz (planowane) umieszczenie instytucji partnerskich w 1 budynku na obszarze objętym rewitalizacją. Modelowe funkcjonowanie Partnerstwa zostanie opisane w publikacji zawierającej opis modelu.
 2. Wypracowanie przez partnerów, modelowego programu aktywizacji społecznej i zawodowej za pośrednictwem utworzonej na obszarze rewitalizowanym sieci instytucji społecznych:
  • kawiarenka społeczna będąca otwartym miejscem spotkań mieszkańców oraz punktem informacji o rewitalizacji, wskazane jest aby punkt był prowadzony wspólnie z podmiotem ekonomii społecznej;
  • klub mieszkańca ma służyć aktywizowaniu społeczności Starego Miasta oraz kształtowaniu poczucia przynależności do danego miejsca i grupy;
  • Młodzieżowe Centrum Kariery (MCK) instytucja prowadzona przez OHP, jest miejscem wspierania kariery i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży;
  • podmiot ekonomii społecznej, który będzie realizował reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prowadził swoją działalność m.in. w kawiarence, klubie mieszkańca, „Domu Młynarza”),
  • centrum organizacji pozarządowych wspierające formalne i nieformalne organizacje społeczne poprzez sieciowanie współpracy, wspólne wykorzystywanie zasobów, doradztwo, szkolenia, wsparcie lokalowe i sprzętowe.

Program aktywizacji społecznej i zawodowej zakłada realizację następujących przedsięwzięć:

 1. Animacja działań społecznych na obszarze rewitalizacji obejmująca aktywność edukacyjną, pobudzającą społeczność lokalną do samodzielnego realizowania działań zorientowanych na rozwiązywanie problemów i zaspokajanie potrzeb w oparciu o lokalny potencjał społeczny i materialny (przestrzeni). Działania animacyjne przyniosą efekty w postaci zrealizowanych przedsięwzięć takich jak piknik sąsiedzki, święto starego miasta, cykliczne zajęcia edukacyjne, warsztaty, wydarzenia kulturalne. Aktywność społeczna mieszkańców przyczyni się do zwiększenia kompetencji społecznych i zawodowych, zwiększenia poczucia wartości mieszkańców, zmiany negatywnego wizerunku Starego Miasta jako miejsca niebezpiecznego i nieatrakcyjnego.
 2. Fundusz Inicjatyw Społecznych dla organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych. Ze środków funduszu zostanie zorganizowany konkurs minigrantów wspierających realizację oddolnych inicjatyw społecznych (planowana realizacja 20 przedsięwzięć wspartych grantami o wys. 500 zł w ramach 3 lub 4 edycji konkursu). Efektem działalności Funduszu będzie zaktywizowanie mieszkańców oraz odkrycie potencjału ludzi i miejsc.
 3. Akademia Liderów Społecznych – program animacji działań społecznych oraz edukacji liderów społeczności lokalnej (w tym szkolenia dla potencjalnych grantobiorców). Efektem działań będzie wzrost kompetencji liderów społecznych i pośrednio - zwiększenie aktywności społeczności lokalnej.
 4. Akademia Reportera Społecznego – cykl działań edukacyjnych i animacyjnych, których efektem będzie „gazetka osiedlowa”, strona internetowa (wraz z mediami społecznościowymi) informujące o realizowanych działaniach i nadchodzących wydarzeniach realizowanych na obszarze rewitalizowanym. Efektem działań Akademii Reportera będzie wzrost aktywności i zaangażowania mieszkańców w proces rewitalizacji oraz zmian społecznych. Działania informacyjne przyczynią się również do polepszania wizerunku Starego Miasta wśród innych mieszkańców Ryk.
 5. Akademia Rewitalizacji – program działań edukacyjnych realizowanych poprzez wizyty studyjne połączone ze szkoleniami. Efektem działań będzie wzrost kompetencji interesariuszy w zakresie rewitalizacji oraz zwiększenie gotowości do realizacji projektów rewitalizacyjnych. Uczestnikami Akademii Rewitalizacji będą przedstawiciele Partnerstwa, osoby prowadzące instytucje społeczne SIS, członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji

Promocja działań rewitalizacyjnych

Upowszechnianie działań rewitalizacyjnych będzie możliwe za pośrednictwem:

 • publikacji prezentującej modelowy Program Animacji Społecznej i Zawodowej;
 • strony internetowej i mediów społecznościowych;
 • Stałej Konferencji Rewitalizacji.

Działania promujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne są niezbędna dla zapewnienia właściwego oddziaływania projektów rewitalizacyjnych oraz włączenie mieszkańców w działania partycypacyjne. Rekomenduje się realizację następujących przedsięwzięć promujących rewitalizację na obszarze Starego Miasta:

 • Święto Starego Miasta (1 edycja), będzie miało na celu inicjację działań informacyjnych i partycypacyjnych mieszkańców. 1 edycja Święta Starego Miasta będzie miała na celu dotarcie z informacją o rozpoczęciu działań rewitalizacyjnych do wszystkich mieszkańców miasta.
 • konsultacje społeczne realizowane techniką warsztatów przyszłościowych w celu określenia wizji zagospodarowania Starego Rynku oraz wykorzystania potencjału Stawu Buksa.
 • punkt informacji o rewitalizacji zlokalizowany w kawiarence społecznej, w którym będą dostępne materiały informacyjne o rewitalizacji oraz efekty warsztatów partycypacyjnych (makiety, wizualizacje) i projektów współfinansowanych z funduszu inicjatyw społecznych (galeria zdjęć);
 • realizacja Zielonego Ogródka jako wynik warsztatów partycypacyjnych zrealizowanych przy udziale moderatora, architekta i urbanisty metodą Charette,
 • fundusz inicjatyw społecznych dla organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji, który organizuje konkurs minigrantów wspierających realizację oddolnych inicjatyw społecznych,
 • tworzenie wspólnej wizji obszaru rewitalizowanego przy użyciu techniki Wysłuchanie Obywatelskie,
 • warsztaty przeprowadzone techniką Planning for Real dotyczący zmiany organizacji ruchu na obszarze objętym rewitalizacją z udziałem moderatora i urbanisty/eksperta ds. organizacji ruchu drogowego
 • warsztaty partycypacyjne z udziałem mieszkańców dotyczące koncepcji zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta.
 • Święto Starego Miasta (2 edycje);
 • warsztaty partycypacyjne prowadzone techniką Kawiarnia Obywatelska w celu konsultowania działalności instytucji społecznych w ramach sieci instytucji społecznych,
 • warsztaty partycypacyjne dot. określenia funkcji obiektów sportowych i rekreacyjnych położonych na obszarze rewitalizowanym, przeprowadzone techniką Ocena partycypacyjna;
 • warsztaty partycypacyjne dot. generowania pomysłów i wypracowania rozwiązań w zakresie polityki mieszkaniowej;