Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Alarmy i sygnały alarmowe

Pamiętaj dla własnego bezpieczeństwa!!! Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.

Alarm to sygnał z dowolnego źródła informujący, że zostało wykryte skażenie lub że wystąpiła sytuacja kryzysowa, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

Alarmowanie to działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

Rodzaje sygnałów alarmowych są jednakowe dla całego kraju. Syren nie można włączać dowolnie, a o wszystkich planach ich użycia w celach treningowych i kontrolnych muszą być informowane organa administracji publicznej. Ponadto w środkach masowego przekazu muszą pojawić się odpowiednie komunikaty informujące o ćwiczeniach.

Istnieją trzy sposoby na ogłaszanie alarmu.

 1. Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty
 2. Środki masowego przekazu – trzykrotnie powtarzany komunikat słowny o treści: Uwaga! Uwaga! Uwaga ! Ogłaszam alarm (należy podać przyczynę i rodzaj alarmu oraz dla jakiego regionu)
 3. Wizualny sygnał alarmowy – żółty znak w kształcie trójkąta (może być też znak o innej figurze geometrycznej, gdy brakuje trójkąta).

Odwołanie alarmu odbywa się poprzez:

 1. Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny trwający trzy minuty.
 2. Środki masowego przekazu – trzykrotnie powtarzany komunikat słowny o treści: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm... .

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ :

1. PO OGŁOSZENIU ALARMU

 • włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;
 • przygotuj maskę przeciwgazową lub środek zastępczy;
 • przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);
 • wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
 • uszczelnij okna pomieszczenia w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
 • zabierz ze sobą dokumenty osobiste, odzież, zapasy żywności, wodę, indywidualne środki ochrony dróg oddechowych;
 • zamknij okna i mieszkanie;
 • udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;
 • udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia;

     Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:

 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.

2. KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI

 • włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;
 • wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
 • zamknij okna i mieszkanie;
 • udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;

     Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

 • uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
 • przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);

     Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

 • wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.

3. KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI

 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w środkach masowego przekazu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

 • włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
 • zamknij okna i mieszkanie;

     W wypadku awarii obiektu z toksycznym środkiem przemysłowym:

 • wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
 • zamknij okna i mieszkanie;
 • uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

     Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

 • uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
 • przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);

     Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

 • wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej, Straży Pożarnej i Policji.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96)

Telefony alarmowe

 • Numer alarmowy 112
 • Straż pożarna 998
 • Policja 997
 • Pogotowie ratunkowe 999
 • Pogotowie gazowe 992
 • Pogotowie wodociągowe 994
 • Pogotowie ciepłownicze 993
 • Pogotowie energetyczne 991