Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Powstanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane jest ze zmianami polityczno-gospodarczymi zachodzącymi w Polsce pod koniec lat 70-tych. Ośrodek powstał na bazie przejętych przez Gminę Ryki obiektów po byłym Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie i powołany został do życia jako zakład budżetowy z dniem 1 stycznia 1980 roku.

Stosownie do nowych zadań i obowiązków a także zmian prawnych zachodzących w kraju status MGOSiR był kilkakrotnie aktualizowany. Jedną z istotnych zmian w funkcjonowaniu Ośrodka było zastosowanie przez Radę Miasta w Rykach nowej formy organizacyjno-prawnej, która Uchwałą Nr VI/37/99 z dnia 31 marca 1991 roku dokonała likwidacji zakładu budżetowego MGOSiR. W jego miejsce utworzyła gminną jednostkę administracyjną o statusie jednostki budżetowej.

Od momentu powstania MGOSiR jego podstawowym aktem regulującym działalność jest statut. Z biegiem lat zakres zadań określonych w statucie znacznie się rozszerzył, lecz jego podstawowe cele pozostały niezmienne. Ośrodek służy zaspokojeniu potrzeb społecznych z zakresu sportu, wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej, a także rozwijaniu, upowszechnianiu i wspieraniu różnych form kultury fizycznej na terenie jego działania. Do podstawowych zadań jednostki należy między innymi:

 • administrowanie obiektami sportowymi
 • udostępnianie bazy sportowej
 • organizowanie mieszkańcom aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w imprezach sportowych i rekreacyjnych
 • organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych własnych i zleconych
 • koordynowanie działalności klubów, organizacji i stowarzyszeń sportowych.

Sport w gminie jest istotnym elementem życia jej mieszkańców. Mając to na uwadze MGOSiR ciągle wypracowuje i udoskonala model swojego funkcjonowania, tworząc jednocześnie sprzyjający klimat dla rozwoju, zarówno sportu masowego, jak i kwalifikowanego. Ośrodek jest organizatorem wielu imprez sportowych i rekreacyjnych, a jego szeroka oferta to również efekt ścisłej współpracy z działającymi na naszym terenie klubami, organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi a także szkołami. Ośrodek zarządza bazą sportową przy ul. Warszawskiej, kompleksem boisk sportowych "Orlik-2012" przy ul. 15 PP Wilków AK oraz łowiskiem wędkarskim "Staw Skalskiego". Oprócz działalności z zakresu sportu i rekreacji Ośrodek realizuje również inne zadania powierzone przez Burmistrza Ryk, który bezpośrednio sprawuje nadzór nad jednostką. Należą do nich między innymi: prowadzenie targowisk przy ul. Janiszewskiej i Młynarskiej oraz placu targowego przy ul. Karola Wojtyły.

Obecnym dyrektorem MGOSiR jest Marek Czerniejewski (zatrudniony na tym stanowisku od 1990 roku), który kontynuuje rozpoczęte działania przez jego poprzedników (Jana Tkaczyka 1989 r i Waldemara Nowickiego 1989 – 1990).

Obecni pracownicy MGOSiR:

 • Marek Czerniejewski – Dyrektor (zatrudniony od 1990 r.)
 • Anna Iwanek – Główna Księgowa (zatrudniona od 1995 r.)
 • Tadeusz Królik – Konserwator (zatrudniony od 1991 r.)
 • Dariusz Jurzysta - ins. d/s sportu (zatrudniony od 1995 r.)

Byli pracownicy MGOSiR:

 • Jan Tkaczyk (1989)
 • Waldemar Nowicki (1989 - 1990)
 • Irena Piwońska (1990 – 1996)
 • Robert Dobroczyński (1990 – 1993)
 • Jacek Tomaszek (1991 – 1995)
 • Bogdan Prokop (1991 – 2007)
 • Tadeusz Stoń (2003 – 2011)