Ułatwienia dostępu

Skip to main content

LXXXIX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LXXXIX zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia (środa), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
 • LXXXVI sesji Rady Miejskiej w Rykach;
 • LXXXVII sesji Rady Miejskiej w Rykach;
 • LXXXVIII sesji Rady Miejskiej w Rykach.
 1. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 2. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023r.;

c) wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne trzy lata,

d) wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie o zasięgnięcie opinii

o kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027.

 1. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad.