Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Aktualności

LXXXIV ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LXXXIV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 maja (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z:
• LXXXII sesji Rady Miejskiej w Rykach;
• LXXXIII sesji Rady Miejskiej w Rykach.
4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki;
b) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości;
c) udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rykach przy ul. Wylot;
d) w sprawie udzielenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnej;
e) udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podwierzbie;
f) ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ryki;
g) przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ryki” do realizacji;
h) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ryk.
7. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.