Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Aktualności

Przypominamy o naborze wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach SIM – Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

sim ogloszenie

Burmistrz Ryk ogłasza nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Rykach przy ul. Granicznej, które zostaną wybudowane w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową SIM Lubelskie sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. W Rykach planuje się budowę 64  mieszkań. Program skierowany jest dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania, które dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Termin naboru wniosków: od dnia 2 listopada 2023 do dnia 30 listopada 2023 r.
W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wpisu na listę najemców decyduje data i godzina złożonego wniosku.

Wnioski są dostępne w Urzędzie Miejskim w Rykach pokój 120,  na stronie internetowej gminy Ryki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Gospodarka nieruchomościami, SIM - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa.
 
Wypełniony wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami, potwierdzającymi spełnianie kryteriów kwalifikacji, winien zostać złożony w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rykach ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym wnioskodawcy oraz dopiskiem: "Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym w Rykach z zasobu SIM Lubelskie sp. z o. o.”.
Rozpatrzone zostaną wyłącznie wnioski złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XCII/588/2023 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 29 września 2023 r. w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji mieszkaniowej w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Lubelskie sp. z o.o. w Lublinie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

 
 
Osobami udzielającymi dodatkowych informacji w temacie mieszkań są:
        Anna Witak-Cybula– telefon 81 8657 153
        Marzenna Jędrych– telefon 81 8657 150

Załączamy prezentację "Zasady naboru wniosków w ramach inwestycji SIM Lubelski sp. z o.o."

Wszystkich zainteresowanych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi drukami, uchwałą, zarządzeniem i informacjami przekazanymi przez SIM.
W załączeniu wniosek.

WNIOSEK o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym w Rykach z zasobu SIM Lubelskie sp. z o.o.

UCHWAŁA NR XCII/588/2023 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

ZARZĄDZENIE NR 247/2023 BURMISTRZA RYK