Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Aktualności

XCV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XCV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 29 listopada (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Protokoły z:
• LXXXIX sesji Rady Miejskiej;
• XC sesji Rady Miejskiej;
• XCI sesji Rady Miejskiej;
• XCII sesji Rady Miejskiej.
4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
5. Informacja Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Rykach na temat funkcjonowania jednostki.
6. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ryki na lata 2023-2038”;
b) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Ryki;
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ryki na rok 2024;
d) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2024 rok na obszarze gminy Ryki;
e) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 102882l;
f) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Ryki.
7. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.