Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Aktualności

XCIX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XCIX zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
  a) XCVI sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  b) XCVII sesji Rady Miejskiej w Rykach.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024;
  b) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2024;
  c) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rykach oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rykach na 2024 rok;
  d) przyjęcia sprawozdań z wykonania planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rykach, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rykach
  za rok 2023;
  e) udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej;
  f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ryki
  a gminami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ryk;
  g) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024 -2028”;
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych wraz z udziałem w sąsiedniej działce stanowiącej dojazd, położonych w Rykach, obręb Ryki.
 7. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.