Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Aktualności

C Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje C zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 lutego (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z:
a) XCVIII sesji Rady Miejskiej w Rykach;
b) XCIX sesji Rady Miejskiej w Rykach.
4. Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej na temat sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Ryki za rok 2023.
5. Informacja Prezesa PKS Sp. z. o.o na temat działalności jednostki.
6. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
7. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przystąpienia przez Gminę Ryki do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Gmina Ryki”;
b) zmiany „Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028”;
c) w sprawie wyrażenia zgody na kontynuacje dzierżawy na kolejne trzy lata;
d) uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki;
e) zmieniająca Statut gminy Ryki;
f) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
g) określenia wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ryki przy drodze powiatowej Nr 1415L;
h) zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
i) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
9. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.