Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Aktualności

IV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje IV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z:
• I sesji Rady Miejskiej w Rykach;
• II sesji Rady Miejskiej w Rykach. 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
6. Raport o Stanie Gminy za rok 2023:
a) przedstawienie Raportu o Stanie Gminy za 2023r.,
b) debata nad Raportem o Stanie Gminy za 2023r.,
c) podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie udzielenia wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Ryk z wykonania budżetu za 2023 rok:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ryki za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023r.,
c) dyskusja,
d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Ryk z wykonania budżetu za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ryk z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok:
a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rykach z dnia 24 maja 2024 r. wraz z uzasadnieniem wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ryk za 2023r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej,
c) dyskusja,
d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ryk z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, odpłatności za te usługi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;
b) określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu gminy Ryki na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Ryki publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Rykach oraz nadania jego statutu;
f) zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
g) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.. 10. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.