Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu

Barbara Pawlak / admin
piątek, 10 listopad 2017 11:57
A- A A+

Kolejny projekt z udziałem środków unijnych trafi do placówek oświatowych Gminy Ryki. Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego spełnił kryteria i uzyskał wymaganą liczbę punktów oraz został skierowany do dofinansowania – za kwotę 644 000,10 zł.

Celem głównym jest wzrost kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności potrzebnych na rynku pracy u uczniów w 4 szkołach podstawowych z terenu Gminy Ryki:

Projekt trafi do 266 uczniów.

Główne działania to: zajęcia dodatkowe kształtujące kompetencje kluczowe
(język angielski, matematyka, zajęcia naukowo-techniczne, zajęcia umiejętności uczenia się, informatyka) oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie umiejętności rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych z wykorzystaniem TIK, a także tworzenie w szkołach warunków
do nauczania eksperymentalnego. Przewidziano także zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także bogate doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne.
Taki projekt to niewątpliwie istotne wsparcie dla szkół w kształceniu młodego pokolenia
na miarę XXI wieku.