Fundusze europejskie

Spotkanie z książką 22 kwietnia 2021

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ – DZIEŃ ZIEMI

Co roku, 22 kwietnia,  obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Odbywa się podczas niego wiele akcji promujących dbanie o środowisko. Należą do nich m.in. sprzątanie świata czy dzień bez samochodu. Choć o planetę powinniśmy troszczyć się przez cały rok, to właśnie w Światowy Dzień Ziemi mamy ku temu więcej okazji. Co ważne, do akcji ekologicznych włączają się wtedy nie tylko dorośli, ale również dzieci, bo przecież Ziemia to wspólne dobro łączące pokolenia na całym świecie.

22 kwietnia dzieci z Przedszkola nr 1 w Rykach wzięły udział w zajęciach poprowadzonych przez bibliotekarkę z Oddziału dla Dzieci Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach. Przedszkolaki dowiedziały się jak na co dzień mogą dbać o naszą planetę, w jaki sposób można oszczędzać wodę i energię oraz dlaczego tak ważne jest segregowanie śmieci.  Poznały również tajemnicze słowo „recykling”. Zobaczyły też jakie książki o tematyce ekologicznej znajdują się w naszej bibliotece. Na koniec spotkania sprawdziły swoją wiedzę  w quizie ekologicznym i obiecały dbać o nasze środowisko.  

Zajęcia z cyklu „Spotkanie z książką” odbyły się w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016 – 2022.

 

Sprawozdanie z realizacji na dzień 10.03.2020 r.

Sprawozdanie z realizacji na dzień 10.03.2020 r.

 

Sprawozdanie z realizacji zadania  wg harmonogramu rzeczowo finansowego.

Termin zakończenia rzeczowego i finansowego  zadania: 30.06.2021 r.

 

Zadanie 1 Studium wykonalności

Studium wykonalności stanowiące załącznik do wniosku aplikacyjnego zostało opracowane w terminie do 30.11.2017 r. zgodnie z zawartą umową nr WIR.041.4.2017 z dnia 06.10.2017 r. i aneksem nr 1 z dnia 09.11.2017 r.

 

Zadanie 2 Dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa

Dokumentacja stanowi  obligatoryjny załącznik do wniosku aplikacyjnego została opracowana w 2016-2017 r. Uzyskano wymagane pozwolenia na budowę. W 2019 r. została wykonana aktualizacja kosztorysów inwestorskich w ramach realizacji projektu w zakresie przystosowania budynku po byłej komendzie policji na potrzeby OPS i podmiotów ekonomii społecznej; rewaloryzacji parku miejskiego w Rykach oraz rewitalizacji zieleni miejskiej w Rykach. Przed przystąpieniem do ogłoszenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót w zakresie przebudowy budynku komendy, koniecznym stało się wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie ochrony p.poż. istniejących w budynku stropów drewnianych , w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy opisem elementów konstrukcyjnych zinwentaryzowanych w dokumentacji technicznej a stanem faktycznym. W IV kwartale 2019 r. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie dla zadania 9) przebudowa infrastruktury drogowej i zadania nr 14) przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

Zadanie nr 3 Inspektor nadzoru

W wyniku zamówienia publicznego 12 sierpnia 2019 r. wyłoniono inspektorów nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej - wartość wynagrodzenia 27 060,00 zł. brutto. architektonicznej- wartość wynagrodzenia 9000,00 zł. brutto, elektrycznej - wartość wynagrodzenia 14760,00 zł. brutto i sanitarnej - wartość wynagrodzenia 9800 zł. brutto nad realizacją zadań nr 11) roboty budowlane -park etap I i IV; nr 12) roboty budowlane - skwer Szkolna, Poniatowskiego, Objazdowa; nr 13) roboty budowlane - skwer przy kościele. W zamówieniu publicznym wyłoniono inspektora nadzoru nad realizacją zadania nr 14) budynek komendy , tj. Biuro Obsługi Nieruchomości i Nadzorów Inwestycyjnych ul. Górczańska 14/9, 20-868 Lublin  w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej za kwotę brutto 44 735,10 zł. W dniu 06.03.2020 r. został wyłoniony inspektor nadzoru nad zadaniem nr 9) i 10) HRF: Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk, Ryżki 67A, 21-400 Łuków za kwotę brutto 38 745,00 zł.  

 

Zadanie 4 W ramach realizacji obowiązku promocji projektu, na stronie Gminy Ryki zamieszczona jest zakładka zawierająca opis projektu oraz projekty zagospodarowania terenu. W ramach promocji zostało wykonane 5 szt. tablic informacyjnych (3 tablice zostały ustawione w miejscu aktualnie realizowanych robót tj. na terenie parku oraz 2 skwerów), 4 tablica została  ustawiona przy budynku komendy po rozpoczęciu robót przez Wykonawcę. Ponadto na stronie projektu zamieszczono dokumentację fotograficzną dokumentującą stan przed rozpoczęciem robót oraz wykonany zakres prac na poszczególnych etapach realizacji projektu.

 

Zadanie 5 Wyposażenie budynku

Wyposażenie budynku zostanie zrealizowane w 2021 r. Zamówienie publiczne na wyłonienie dostawcy wyposażenia zostanie ogłoszone w III kw. br.

 

Zadanie 6 Nadzór archeologiczny

Zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie robót dla poszczególnych zadań HRF, zapewnienie nadzoru sprawowanego przez uprawnionego specjalistę archeologa oraz uzyskanie zezwolenia LWKZ na prowadzenie badań,  należy do Wykonawcy poszczególnych zadań.

 

Zadanie 7  Nadzór autorski.

W dniu 14.08.2019 r. została zawarta umowa o pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie realizacji zadania nr 10), 11) i 12) tj. roboty budowlane- park etap I i IV,  skwer Szkolna, Poniatowskiego, Objazdowa, skwer przy kościele. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć 18 000,00 zł. brutto tj. 3 000,00 zł. za każdy pobyt projektanta na budowie. Maksymalnie 6  pobytów na budowie.

 

Zadanie 8  Decyzje administracyjne.

Do chwili obecnej brak decyzji administracyjnej, której uzyskanie skutkowało kosztami.

 

Zadanie 9  Przebudowa infrastruktury drogowej.

Zadanie 10 Przebudowa i budowa  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

 

W dniu 14.01.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, celem wyłonienia wykonawcy zadania nr 9) i 10) HRF.  W wyniku zamówienia wyłoniono wykonawcę Lider Konsorcjum Zakład  Instalacji Wod-Kan Dygas Spółka  jawna ul. Malczewskiego 8 27-310 Ciepielów, Partner Konsorcjum Zakład Usług Administracyjno-Budowlanych Karol Liberski, ul. Konopnickiej 46, 26-700 Zwoleń za cenę brutto 6 773 765,93 zł. z terminem wykonania do 28.05.2021 r.

 

Zadanie 11 Park etap I i IV.

Zgodnie z zawartą umową z dnia 25.02.2019 r. z Wykonawcą robót; Maciej Sarnecki S-BUD 21-040 Świdnik, ul. Żwirki i Wigury 49, wyłonionym w zamówieniu publicznym, w terminie do dnia 28.02.2019 r.  dokonano wycinki drzewa i krzewów. Termin zakończenia realizacji  zamówienia 15.03.2019 r. 

 W wyniku przetargu , w dniu 24.07.2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą zadania firmą STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Wartość brutto wykonania zadania 6 075 541,46 zł.  Termin wykonania zadania 25.06.2020 r.  W dniach 07.12.2019 r. Wykonawca został wprowadzony na budowę. Do chwili obecnej zostały wykonane roboty w zakresie: rozbiórki ścieżek, chodników, rozbiórka ogrodzenia od strony PKS, demontaż oświetlenia parkowego i małej architektury, usunięcie karp, montaż linii kablowej do oświetlenia i monitoringu parku, wykonanie nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, przyłącze wod.-kan. do fontanny, adaptacja i zabiegi pielęgnacyjne drzew, ustawienie słupów oświetleniowych, wykonanie parkingu z płyt ażurowych, wykonanie podbudowy dla fontanny. W trakcie przygotowanie terenu do wykonania nasadzeń roślin ozdobnych, montaż opraw oświetleniowych.

 

Zadanie 12 Roboty budowlane – skwer Szkolna, Poniatowskiego, Objazdowa:

Zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową z dnia 25.02.2019 r. wyłonionym w zamówieniu publicznym firmą Maciej Sarnecki S-BUD 21-040 Świdnik, ul. Żwirki i Wigury 49, w terminie do dnia 28.02.2019 r.  dokonano wycinki drzewa i krzewów. Termin zakończenia realizacji  zamówienia 15.03.2019 r.  

W wyniku przetargu w dniu 24.07. 2019 r. została zawarta umowa z wykonawca zadania , firmą STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Wartość brutto wykonania zadania 1 162 179,06 zł.  Termin wykonania zadania 25.06.2020 r.   W dniach 07-12.08.2019 r. Wykonawca został wprowadzony na budowę. Do chwili obecnej zostały wykonane roboty w zakresie: rozbiórki ścieżek, chodników, usunięcie karp, ułożenie kabli do oświetlenia i monitoringu, wykonanie nawierzchni chodników i placu, schody terenowe, murek oporowy przy figurze Chrystusa, konserwacja głazu -pomnika, ustawienie słupów oświetleniowych. W trakcie przygotowanie terenu do wykonania nasadzeń, montaż opraw oświetleniowych.

 

Zadanie 13 Roboty budowlane – skwer przy kościele:

Zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową z dnia 25.02.2019 r. wyłonionym w zamówieniu publicznym firmą Maciej Sarnecki S-BUD 21-040 Świdnik, ul. Żwirki i Wigury 49, w terminie do dnia 28.02.2019 r.  dokonano wycinki drzewa i krzewów. Termin zakończenia realizacji  zamówienia 15.03.2019 r.  

W wyniku przetargu w dniu 24.07. 2019 r. została zawarta umowa z wykonawca zadania , firmą STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Wartość brutto wykonania zadania 352 188,19 zł.  Termin wykonania zadania 25.06.2020 r.  W dniach 07-12.08.2019 r. Wykonawca został wprowadzony na budowę. Do chwili obecnej zostały wykonane roboty w zakresie: roboty rozbiórkowe, usunięcie karp, wykonanie nawierzchni chodników i placu.                   W trakcie  przygotowanie  terenu do wykonania nasadzeń roślin ozdobnych.    

 

Zadanie 14 Budynek  komendy:

 W dniu 30 .10.2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót  "JBM Budownictwa Sp. z o.o. Sp. k. w Borysowie" Borysów 72, 24-103 Żyrzyn na kwotę brutto 3 845 926,26 zł, zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 24.01.2020 r.  dokonano protokolarnego przekazania terenu budowy.

W chwili obecnej trwają prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, montaż nadproży, instalacyjne  wod – kan.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ryki na technologie LED

W dniu 27 listopada 2020 roku Gmina Ryki zawarła umowę z Województwem Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności na dofinansowanie Projektu, który zakłada zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Ryki.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie:

1. modernizacji punktów oświetleniowych wraz z wymianą wysięgników w celu poprawy wyników świecenia, w tym:

-wymianę przestarzałych energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne opraw w technologii LED wraz z przewodami zasilającymi;

-wymianę wysięgników tylko w niezbędnych przypadkach określonych jako priorytetowe - są to wysięgniki z uszkodzoną powłoką, zbyt dużym kątem nachylenia;

2. wymiany zabezpieczeń wraz z zastosowaniem redukcji mocy w oprawach;

3. modernizacji szaf oświetleniowych poprzez wyniesie ich ze stacji transformatorowych -system oświetleniowy będzie zasilony z oddzielnych szaf sterowniczych.

Beneficjent

Gmina Ryki, ul. Karola Wojtyły 29,08-500 Ryki

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Ryki. Cele szczegółowe związane są z długoterminowymi korzyściami, które zostaną osiągnięte poprzez realizację projektu. Celami szczegółowymi są: 1)poprawa jakości i warunków życia mieszkańców Gminy Ryki 2) oszczędność kosztów zakupu energii elektrycznej; 3) obniżenie kosztów ponoszonych na konserwację oświetlenia ulicznego 4) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych; 5) zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym

Planowane efekty

1.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok] - 561,38 [ton/rok]

2.Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych - 2233szt.

Wartość projektu

4 422 710,05 zł

Dofinansowanie UE

3 056 344,32 zł

Wkład własny

1 366 365,73 zł

Harmonogram realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji projektu: 2018-04-19

Zakończenie rzeczowe projektu: 2021-11-10

Zakończenie finansowe projektu: 2021-12-31

Zajęcia 30.11.2020

Celem spotkania, które odbyło się 30 listopada 2020 roku było rozbudzenie zainteresowań książkami, wzbogacanie słownictwa i pobudzanie wyobraźni. Dzieci wysłuchały książki  „O Chruptaku, który szukał szczęścia”. Aby sprawdzić, czy uważnie słuchały, przedszkolaki odpowiadały na pytania dotyczące wysłuchanej opowieści.

Sport na wesoło


SPRAWOZDANIE

z realizacji zadania „Sport na wesoło”

w ramach realizacji

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki

na lata 2016-2022.

 

"Sport na wesoło" to projekt w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016-2022.

Celem projektu jest przywrócenie funkcji społecznych na zdegradowanych obszarach miasta Ryki, a także zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej, aktywizacja mieszkańców oraz wzmocnienie więzi wśród społeczności lokalnych.

Mieszkańcy wskazali na potrzebę organizacji większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym dla mieszkańców oraz uważają, że przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny być kierowane w pierwszej kolejności do młodzieży i dzieci oraz do rodzin z małymi dziećmi.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy dotyczące braku oferty spędzania czasu wolnego zarówno dla dzieci i młodzieży jak i osób w wieku produkcyjnym. Projekt ma zachęcić całe rodziny do wspólnego spędzania czasu wolnego oraz zapewnić ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Projekt przyczyni się do zwiększenia identyfikacji ludności z zamieszkiwanym terenem i lokalną społecznością.

Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku. Podczas czterech imprez plenerowych w miejscowości Ryki – osiedle Rynek Stary (Podobszar I), osiedle Julin (Podobszar I) i miejscowości Krasnogliny (Podobszar II), a także w miejscowości Sędowice sąsiadującej z miejscowością Podwierzbie, której mieszkańcy uczestniczyli w imprezie (Podobszar II) zostały zorganizowane działania animacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży. Imprezy odbywały się w okresie wakacyjnym w terminach: Krasnogliny – 1 lipca 2020r. Sędowice – 3 lipca 2020r., Julin Ryki – 10 lipca 2020r., Stare Miasto Ryki – 22 lipca 2020r.

Podczas imprez plenerowych zorganizowane zostały zabawy i konkursy sportowe, które miały zachęcać uczestników do ruchu na świeżym powietrzu oraz do zdrowej rywalizacji. Impreza sportowa miała charakter integracyjny i angażowała mieszkańców w różnym wieku. W obu wydarzeniach wzięło udział w sumie około 500 uczestników.

Partnerami zadania byli: Gmina Ryki, Sołtys wsi Krasnogliny, Koło Gospodyń Wiejskich w Krasnoglinach, Rada Osiedla Julin, Rada Sołecka w Sędowicach i radni Rady Miejskiej w Rykach.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Realizowane projekty

Budowa hali sportowo-widowiskowej w Rykach

W trakcie realizacji projektu: PSP w Swatach