Fundusze europejskie

Przebudowa drogi gminnej Nr 102919L ul.Zielona od km 0+000 do km 0+990w m. Ryki

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego                                            

Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2020.

Wartość dofinansowania: 786 336,00 zł.                                                                                         

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 123 337,88 zł.

Termin zakończenia zadania:  31.12.2020 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podbudowa,

- nawierzchnia

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu (wyniesione przejście dla pieszych, oznakowane znakami aktywnymi D6 oraz dwóch progów zwalniających) .

- elementy dróg i ulic  (chodnik na długości 878 mb po jednej stronie drogi,  po drugiej stronie drogi pobocze gruntowe ulepszone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie)

- roboty wykończeniowe.

Efekty realizacji projektu:

- klasa drogi: L, Nr drogi 102919 L, długość drogi: 990,00  mb, 

- przekrój jezdni:  1x2,

- szerokość pasa ruch 2,5 m (szerokość jezdni 5,00 mb)  o nawierzchni bitumicznej

- pobocza gruntowe ulepszone o szer. 0,75 m  

- chodniki o szer. 2,00 mb i dł. 878,00 mb

- infrastruktura dla ruchu rowerów: po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu.

- odwodnienie powierzchniowe

- kategoria ruchu KR1

- nośność 115 kN/oś

- 2 progi zwalniające oznakowane znakiem aktywnym

- droga oznakowana znakami drogowymi pionowymi: A11a, B-33 „ograniczenie prędkości”, znakiem aktywnym D6.

Przebudowa drogi gminnej Nr 102827L od km 0+025 do km 0+586 w Niwie Babickiej

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego                                            

Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2020.

Wartość dofinansowania: 301 540,00 zł.                                                                                         

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 430 772,83 zł.

Termin zakończenia zadania:  31.10.2020 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- podbudowa (warstwa wyrównawcza gr. 5 cm.)

- nawierzchnia (warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.5 cm.)

- roboty wykończeniowe (pobocza gruntowe ulepszone, oznakowanie)

Efekty realizacji projektu:

- klasa drogi: D, Nr drogi 102827 L, długość drogi: 561  mb, 

- przekrój jezdni:  1x2,

- szerokość pasa ruch 2,5 m (szerokość jezdni 5,00 mb)  o nawierzchni bitumicznej

- pobocza gruntowe ulepszone o szer. 0,75 m

- odwodnienie powierzchniowe

- kategoria ruchu KR1

- nośność 115 kN/oś

- droga oznakowana znakami drogowymi pionowymi: B-33 „ograniczenie prędkości, B20 (stop) wraz z linią P-12, tablicą prowadzącą U3b ustawiona na końcu drogi wskazuje właściwy kierunek drogi na skrzyżowaniu w kształcie litery T. 

Zdjęcia z realizacji

kwiecień - czerwiec 2020 r.

Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Jana Pawła II w Rykach

 

W dniu 30.04.2020 r. została zawarta umowa na dofinansowanie projektu, który zakłada kompleksowe działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i przetworzonej.

W budynku PSP Nr 2 w Rykach zostanie wykonane  ocieplenie ścian  i piwnic oraz  ścian fundamentowych, ocieplenie i wykończenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyłazów dachowych, wymiana rynien rur spustowych oraz obróbek blacharskich, opaski wokół budynku, remont schodów i ścian remont pochylni dla niepełnosprawnych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne typu LED,  montaż urządzeń fotowoltaicznych, wymiana instalacji odgromowej, p. porażeniowej.

Kubatura części ogrzewanej:  26 268 m3

Beneficjent

Gmina Ryki, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki

Cel główny projektu:

Podniesienie efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej. Cel zostanie osiągnięty poprzez termomodernizację, montaż oświetlenia energooszczędnego oraz systemu fotowoltaicznego.

Planowane efekty

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MWe) – 0,015
 2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok) – 1324,76
 3. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) – 52,03
 4. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kWh/rok) – 560 873,57
 5. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2/rok) – 90,93
 6. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWhe/rok) – 14,25
 7. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.) - 1
 8. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.) - 1
 9. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji (m2) – 7 219
 10. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (kWe) – 15,00
 11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (kWe) – 15,00

Wartość projektu,

 5 445 865,68 zł.

Dofinansowanie UE

3 579 257,77 zł.

Wkład własny:

 1 866 607,91 zł.

Zakres rzeczowy projektu :

 1. Opracowanie dokumentacji przygotowawczej
 2. Opracowanie wniosku o dofinansowanie
 3. Wykonanie inwestycji w obiekcie szkoły – termomodernizacja
 4. Wykonanie inwestycji w obiekcie szkoły – fotowoltaika
 5. Wykonanie inwestycji w obiekcie szkoły – roboty towarzyszące
 6. Nadzór nad realizacją inwestycji.
 7. Promocja projektu:

- wykonanie tablicy informacyjnej na etapie realizacji projektu i pamiątkowej na zakończenie realizacji projektu,

- informacja na stronie Gminy Ryki,

- informacja w obiekcie  szkoły  poprzez umieszczenie tablicy informującej  o uzyskanych efektach projektu.

Harmonogram realizacji projektu.

Rozpoczęcie realizacji projektu 09.01.2019 r.

Zakończenie rzeczowe projektu 30.10.2021 r.

Zakończenie finansowe projektu 20.12.2021 r.

 

Przed realizacją

Budowa boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego, 4-torowej bieżni prostej o długości 78 m, skoczni do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rykach

W dniu 07.02.2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu Sportowa Polska z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wartość zadania ogółem wynosi 853 971,00  zł.                                                                    
w tym kwota dofinansowania 426 900,00 zł.                                                                                        
Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego: 30.10.2020 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kompleksu sportowego składającego się z boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy - 756 m2, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej - 510 m2; bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni  poliuretanowej przepuszczalnej, natryskowej- 350 m2; skoczni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej, natryskowej- 49,2 m2;  zeskoczni o nawierzchni piaskowej - 27, 5 m2; piłkochwyty wys. 6 m i ogrodzenia panelowego wys. 4 m; elementów wyposażenia: dwa stojaki z tablicami, obręczami i siatką do koszykówki, jeden komplet demontowanych słupków do siatkówki  z siatką, dwie bramki do mini piłki nożnej, dwa kosze na śmieci, odbudowa trawnika po pracach budowlanych, budowa dojścia z kostki betonowej gr. 6 cm-35 m2; odwodnienie drenażowe z zastosowaniem drenów DN 80. Zrzut wody opadowej projektowanym przyłączem do istniejącej  sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Warszawskiej.

Plan Zagospodarowania Terenu