Fundusze europejskie

Odnawialne źródła energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Ryki

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Ryki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego Gminy Ryki przez zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii (tj. gaz, węgiel, drewno, energia elektryczna) odnawialnymi źródłami energii (słońce, biomasa). Inwestycja polega na zakupie i montażu instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła CWU i kotłów CO na pellet, które będą produkowały energię cieplną i/lub elektryczną (w zależności od wariantu) na potrzeby własne domów mieszkalnych, odbiorców indywidualnych. W ramach inspekcji terenowych przeprowadzonych w każdym gospodarstwie domowym objętym projektem, tak dostosowano moc każdej instalacji, aby produkcja energii nie przewyższała rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku. Instalacje solarne i fotowoltaiczne będą lokalizowane w istniejących budynkach, na budynkach (na dachu lub na elewacji) albo na gruncie jako wolnostojące, w bliskiej odległości od budynków mieszk., na potrzeby których te instalacje będą pracowały. Pompy ciepła i kotły CO będą umieszczone w/przy istniejących budynkach mieszkalnych.

W rezultacie przedsięwzięcia zostaną osiągnięte wymierne korzyści:

 • Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych-1503,30 MWhe/rok-energia elektryczna,1219,15 MWht/rok-energia cieplna;
 • Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego -realizacja projektu przyczyni się do spadku 1446,22 ton CO2/rok;
 • Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii -dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych-1,5033 MWe, energii cieplnej-0,7724 MWth;
 • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy Ryki, przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu;
 • Redukcja kosztów paliw i nośników energetycznych oraz opłat za usługi energetyczne;
 • Spadek emisji gazów cieplarnianych;

 W projekcie zostaną również wdrożone inteligentne systemy zarządzania energią TIK. Projekt jest zgodny z założeniami Programu Ochrony Powietrza dla strefy lubelskiej poprzez wykorzystanie OZE jako narzędzia do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza.

Wartość projektu: 6 898 613,40 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 6 337 880,00 zł

Kwota dofinansowania EFRR: 3 802 728,00 zł

Promocja projektu

Zdjęcia przed realizacją projektu: PSP w Swatach

Zdjęcia przed realizacją projektu: PSP w Starym Bazanowie

Promocja projektu

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii

Projekt pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców Gminy Ryki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego Gminy Ryki przez zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii (tj. gaz, węgiel, drewno, energia elektryczna) odnawialnymi źródłami energii (słońce, biomasa). Inwestycja polega na zakupie i montażu instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła CWU i kotłów CO na pellet, które będą produkowały energię cieplną i/lub elektryczną (w zależności od wariantu) na potrzeby własne domów mieszkalnych, odbiorców indywidualnych. W ramach inspekcji terenowych przeprowadzonych w każdym gospodarstwie domowym objętym projektem, tak dostosowano moc każdej instalacji, aby produkcja energii nie przewyższała rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku. Instalacje solarne i fotowoltaiczne będą lokalizowane w istniejących budynkach, na budynkach (na dachu lub na elewacji) albo na gruncie jako wolnostojące, w bliskiej odległości od budynków mieszk., na potrzeby których te instalacje będą pracowały. Pompy ciepła i kotły CO będą umieszczone w/przy istniejących budynkach mieszkalnych.

W rezultacie przedsięwzięcia zostaną osiągnięte wymierne korzyści:

 • Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych-1499,4 MWhe/rok-energia elektryczna, 1195,4859 MWht/rok-energia cieplna;
 • Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego -realizacja projektu przyczyni się do spadku 1460,7005 ton CO2/rok;
 • Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii -dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych-1,4994 MWe, energii cieplnej-0,7924 MWth;
 • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Gminy Ryki, przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu;
 • Redukcja kosztów paliw i nośników energetycznych oraz opłat za usługi energetyczne;
 • Spadek emisji gazów cieplarnianych;

W projekcie zostaną również wdrożone inteligentne systemy zarządzania energią TIK. Projekt jest zgodny z założeniami Programu Ochrony Powietrza dla strefy lubelskiej poprzez wykorzystanie OZE jako narzędzia do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza.

Wartość projektu: 6 894 853,20 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 6 336 840,00 zł

Kwota dofinansowania EFRR: 3 802 104,00 zł

 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 102919L ul.Zielona od km 0+000 do km 0+990w m. Ryki

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego                                            

Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2020.

Wartość dofinansowania: 786 336,00 zł.                                                                                         

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 123 337,88 zł.

Termin zakończenia zadania:  31.12.2020 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podbudowa,

- nawierzchnia

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu (wyniesione przejście dla pieszych, oznakowane znakami aktywnymi D6 oraz dwóch progów zwalniających) .

- elementy dróg i ulic  (chodnik na długości 878 mb po jednej stronie drogi,  po drugiej stronie drogi pobocze gruntowe ulepszone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie)

- roboty wykończeniowe.

Efekty realizacji projektu:

- klasa drogi: L, Nr drogi 102919 L, długość drogi: 990,00  mb, 

- przekrój jezdni:  1x2,

- szerokość pasa ruch 2,5 m (szerokość jezdni 5,00 mb)  o nawierzchni bitumicznej

- pobocza gruntowe ulepszone o szer. 0,75 m  

- chodniki o szer. 2,00 mb i dł. 878,00 mb

- infrastruktura dla ruchu rowerów: po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu.

- odwodnienie powierzchniowe

- kategoria ruchu KR1

- nośność 115 kN/oś

- 2 progi zwalniające oznakowane znakiem aktywnym

- droga oznakowana znakami drogowymi pionowymi: A11a, B-33 „ograniczenie prędkości”, znakiem aktywnym D6.