Fundusze europejskie

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w mieście Ryki

Zadanie dofinansowane ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Tytuł projektu :

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w mieście Ryki.  

Wartość ogółem :                           10 769 940,00  zł.

Wartość dofinansowania:             9 975 000,00 zł.

Udział własny :                                821 940,00 zł.

Termin zakończenia  zadania:     02.11.2023 r.

Opis projektu: 

Zadanie realizowane w mieście Ryki obejmuje remont pompowni ścieków przy ul. Kanałowej w zakresie wykonania nowej tłoczni ścieków, przyjaznej środowisku, z separacją ciał stałych o kompaktowej konstrukcji, z możliwością automatycznego sterowania pracą tłoczni, zdalnego nadzoru i monitorowania; budowę kolektora grawitacyjnego o długości 0,954 km oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasów drogowych w ulicach Swatowskiej, Górnej, Janiszewskiej, Brzezinka oraz Kochanowskiego o łącznej długości 6,80 km.

 

Budowa ciągu dróg gminnych w m.Ryki i Swaty od km 0+000 do km 2+369 oraz od km 0+000 do km 1+113

Zadanie dofinansowane ze środków

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie wieloletnie)

Wartość dofinansowania: 5 049 979,45 zł.
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 8 416 632,43 zł
Termin zakończenia zadania:  wrzesień 2023 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

Budowę drogi gminnej od km 0+000 do km 0+645, od km 0+645 do km 2+369 oraz od km 0+000 do km 1+113  w zakresie nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów, rowów, skarp oraz budowy kanału technologicznego na odcinkach drogi od km 0+000 do km 0+645, od km 0+645 do km 2+369, natomiast na odcinku drogi od km 0+000 do km 1+113 nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów, rowów, budowę chodnika, wyniesionego przejścia dla pieszych i progu zwalniającego oraz  wykonanie tablicy informacyjnej.

Efekty realizacji projektu:

Odcinek drogi Nr 1:

- klasa drogi: D, długość drogi: 645,00  mb, 

- przekrój jezdni:  2x1,

- szerokość pasa ruch 2,50 m

- rodzaj nawierzchni: beton asfaltowy

- pobocze gruntowe ulepszone (kruszywo łamane) o szer. 0,75 m –obustronne

- infrastruktura dla ruchu rowerów: po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu.

- odwodnienie drogi: rów od km 0+495 do km 0+645

 

Odcinek drogi Nr 2:

- klasa drogi: D, długość drogi: 1 724,00  mb, 

- przekrój jezdni:  2x1,

- szerokość pasa ruch 2,25 m

- rodzaj nawierzchni: beton asfaltowy

- pobocze gruntowe ulepszone (kruszywo łamane) o szer. 0,75 m –obustronne

- infrastruktura dla ruchu rowerów: po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu.

- odwodnienie drogi: rów od km 0+645 do km 1+030 i od km  1+615 do km 2+270

 

Odcinek drogi Nr 3:

- klasa drogi: D, długość drogi: 645,00  mb, 

- przekrój jezdni:  2x1,

- szerokość pasa ruch 2,50 m

- rodzaj nawierzchni: beton asfaltowy

- chodniki o szer. 2,00 m –lewostronny przy jezdni o dł. 623 mb, prawostronny przy jezdni 487 mb

-- pobocze gruntowe ulepszone (kruszywo łamane) o szer. 0,75 m

- infrastruktura dla ruchu rowerów: po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu.

- odwodnienie drogi: rów od km 0+005 do km 1+103

- przejście dla pieszych : wyniesione  w km 0+627 o szer. 4,00  i dł. 5,00 mb , strefa dojścia po obu stronach: chodnik szer.2,00 mb; strefa oczekiwania 2,00 x 4,00 (chodnik), wyposażenie przejścia: rampy krawężnikowe, system fakturowego oznaczenia nawierzchni (płytki z wypustkami); oświetlenie przejścia: oświetlenie dedykowane (2 słupy z optyką prawą),  oznakowanie pionowe znakiem drogowym A-11a i tabliczką T-1 oraz znakiem D-6, B33, oznakowanie poziome: P-10 i P-25, dopuszczalna prędkość do 30 km/h.

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu: próg zwalniający 1 szt.

Sprawozdanie z realizacji na dzień 1.03.2021 r.

Sprawozdanie z realizacji na dzień 1.03.2021 r.

 

  1. Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

 

Wydatkowano:      12 628 632,69 zł.

Dofinansowanie:     7 211 325,54 zł.

 

W tym w 2020 r.: 

Wydatkowano:     12 176 666,39 zł.

Dofinansowanie:    6 828 314,64 zł.


 

Zakres rzeczowy zadania:

Zadanie 1 Studium wykonalności:

Studium wykonalności stanowiące załącznik do wniosku aplikacyjnego zostało opracowane w terminie do 30.11.2017 r. zgodnie z zawartą umową nr WIR.041.4.2017 z dnia 06.10.2017 r. i aneksem nr 1 z dnia 09.11.2017 r. Koszt zadania rozliczony wnioskiem o płatność nr 1.

 

Zadanie 2 Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa stanowiąca obligatoryjny załącznik do wniosku aplikacyjnego została opracowana w 2016-2017 r. Uzyskano wymagane pozwolenia na budowę. W 2019 r. została wykonana aktualizacja kosztorysów inwestorskich w ramach realizacji projektu w zakresie przystosowania budynku po byłej komendzie policji na potrzeby OPS i podmiotów ekonomii społecznej ; rewaloryzacji parku miejskiego w Rykach oraz rewitalizacji zieleni miejskiej w Rykach. Przed przystąpieniem do ogłoszenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót w zakresie przebudowy budynku komendy, koniecznym stało się wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie ochrony p.poż. istniejących w budynku stropów drewnianych, w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy opisem elementów konstrukcyjnych zinwentaryzowanych w dokumentacji technicznej a stanem faktycznym. W IV kwartale 2019 r. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie dla zadania 9)przebudowa infrastruktury drogowej i zadania nr 14) przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  Koszt zadania rozliczony wnioskiem o płatność nr 1.

 

Zadanie 3 Inspektor nadzoru

W wyniku zamówienia publicznego 12 sierpnia 2019 r. wyłoniono inspektorów nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej – wartość wynagrodzenia 27060,00 zł. brutto. architektonicznej- wartość wynagrodzenia 9000,00 zł. brutto, elektrycznej - wartość wynagrodzenia 14760,00 zł. brutto i sanitarnej - wartość wynagrodzenia 9800 zł. brutto nad realizacją zadań nr 10) roboty budowlane -park etap I i IV; nr 11) roboty budowlane - skwer Szkolna, Poniatowskiego, Objazdowa; nr 12) roboty budowlane - skwer przy kościele. W zamówieniu publicznym wyłoniono inspektora nadzoru nad realizacją zadania nr 13) budynek komendy , tj. Biuro Obsługi Nieruchomości i Nadzorów Inwestycyjnych ul. Górczańska 14/9, 20-868 Lublin w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej za kwotę brutto 44 735,10 zł. W dniu 16 marca została zawarta umowa z inspektorem nadzoru wyłonionym w przetargu nieograniczonym Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk  za cenę 38 745,00 zł. dla zadania nr 9) i 14) HRF. Zakres wykonanych robót przez poszczególnych inspektorów na zadaniach  potwierdzone protokołem odbioru usługi.

 

Zadanie 4 Promocja

W ramach realizacji obowiązku promocji projektu, na stronie Gminy Ryki zamieszczona jest zakładka zawierająca opis projektu oraz projekty zagospodarowania terenu. W ramach promocji zostało wykonane 5 szt. tablic informacyjnych (3 tablice zostały ustawione w miejscu aktualnie realizowanych robót tj. na terenie parku oraz 2 skwerów), pozostałe 2 tablice zostały ustawione przy budynku komendy i na ul. Kanałowej po rozpoczęciu robót przez Wykonawców. Ponadto na stronie projektu zamieszczono dokumentację fotograficzną dokumentującą stan przed rozpoczęciem robót oraz wykonany zakres prac na poszczególnych etapach realizacji projektu. Informacja o postępie prac przekazywana na sesji RM.

 

Zadanie 5 Wyposażenie

Zgodnie z HRF wyposażenie budynku powinno  zostać zrealizowane w 2020 r. Z uwagi na odstąpienie od umowy w zakresie robót budowlanych na budynku komendy i zejście wykonawcy z placu budowy,   zamówienie publiczne na wyłonienie dostawcy wyposażenia zostanie ogłoszone w II kw. 2022 r.

 

Zadanie 6 Nadzór archeologicznych

Zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie robót dla poszczególnych zadań HRF, zapewnienie nadzoru sprawowanego przez uprawnionego specjalistę archeologa oraz uzyskanie zezwolenia LWKZ na prowadzenie badań, należy do  Wykonawcy poszczególnych zadań.

 

Zadanie 7 Nadzór autorski

W dniu 14.08.2019 r. została zawarta umowa o pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie realizacji zadania nr 10), 11) i 12) tj. roboty budowlane- park etap I i IV, skwer Szkolna, Poniatowskiego, Objazdowa, skwer przy kościele. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć 18 000,00 zł. brutto tj. 3 000,00 zł. za każdy pobyt projektanta na budowie. Maksymalna liczba pobytów na budowie 6, które projektant odbył w terenie objętym realizacją projektu. Każdy pobyt potwierdzony kartą nadzoru autorskiego. Zadanie rozliczane we wnioskach nr 5-11.

 

Zadanie 8 Decyzje administracyjne                                                                                                                                  

Zgodnie z aneksem koszty na zadaniu nie będą poniesione.

 

Zadanie 9 Przebudowa infrastruktury drogowej

W dniu 14.01.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, celem wyłonienia wykonawcy zadania. Otwarcie ofert zgodnie  z zamówieniem odbyło się w dniu 05.02.2020 r.  W dniu 12 marca 2020r. została zawarta umowa z wykonawcą  Konsorcjum Firm Zakład Instalacji Wod–Kan Dygas Sp.j. ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów; Zakład Usług Administracyjno-Budowlanych Karol Liberski ul. Konopnickiej 46, 26-700 Zwoleń na  kwota brutto 6 773 765, 93 zł. w tym przebudowa infrastruktury drogowej 2 974 511,18 zł. brutto.  Termin wykonania zadania 28.05.2021 r.   Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w momencie wykonania przebudowy i budowy sieci z uwagi na ich lokalizację w pasach drogowych dróg objętych przedmiotowym zadaniem. Do chwili obecnej wykonano  prace związane z infrastruktury drogowej w ul.Jeziornej w Rykach oraz w ul.Kanałowej.

 

Zadanie 10 Roboty budowlane - park etap I i IV

Zgodnie z zawartą umową z dnia 25.02.2019 r. z Wykonawcą robót; Maciej Sarnecki S-BUD 21-040 Świdnik, ul.Żwirki i Wigury 49, wyłonionym w zamówieniu publicznym, w terminie do dnia 28.02.2019 r. dokonano wycinki drzewa i krzewów. Termin zakończenia realizacji zamówienia 15.03.2019 r. W wyniku przetargu , w dniu 24.07.2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą zadania firmą STRABAG Sp. z o.o. ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. W dniach 07.12.2019 r. dokonano przekazania placu budowy. W ramach realizacji zadania zostały roboty w zakresie: rozbiórki ścieżek, chodników, rozbiórka ogrodzenia od strony PKS, demontaż oświetlenia parkowego i małej architektury, usunięcie karp, montaż linii kablowej do oświetlenia i monitoringu parku, wykonanie podbudowy i  nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, przyłącze wod-kan do fontanny, fontanna, adaptacja i zabiegi pielęgnacyjne drzew, przebudowa schodów, wykonanie nawierzchni z geokrat , wykonanie ogrodzenia od stron, wykonanie nasadzeń krzewów kwiatów i bylin, montaż małej architektury (kosze , ławki, budki lęgowe dla ptaków i owadów, urządzenia siłowni zewnętrznej), wykonanie oświetlenia parku i  iluminacji budynku pałacu, monitoring. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. Rozliczony we wnioskach nr 2-13.     

 

Zadanie 11 Roboty budowlane - skwer Szkolna, Poniatowskiego, Objazdowa

Zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową z dnia 25.02.2019 r. wyłonionym w zamówieniu publicznym firmą Maciej Sarnecki S-BUD 21-040 Świdnik, ul.Żwirki i Wigury 49, w terminie do dnia 28.02.2019 r. dokonano wycinki drzewa i krzewów. Termin zakończenia realizacji zamówienia 15.03.2019 r. W wyniku przetargu w dniu 24.07. 2019 r. została zawarta umowa z wykonawca zadania , firmą STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. W dniach 07-12.08.2019 r. Wykonawca został wprowadzony na budowę. W zakresie realizacji zadania zostały wykonane roboty w zakresie: rozbiórki ścieżek, chodników, usunięcie karp, ułożenie kabli do oświetlenia i monitoringu, wykonanie podbudowy i  nawierzchni chodników i placu, pielęgnacja drzew, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, schody terenowe, murek oporowy przy figurze Chrystusa, schodki, konserwacja głazu -pomnika, wykonanie gabionów i siedzisk, trawnik, ogrodzenie figury Chrystusa Frasobliwego, ustawienie słupów oświetleniowych. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. Rozliczony we wnioskach nr 2-13.     

 

Zadanie 12 Roboty budowlane - skwer przy Kościele

Zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową z dnia 25.02.2019 r. wyłonionym w zamówieniu publicznym firmą Maciej Sarnecki S-BUD 21-040 Świdnik, ul. Żwirki i Wigury 49, w terminie do dnia 28.02.2019 r. dokonano wycinki drzewa i krzewów. Termin zakończenia realizacji zamówienia 15.03.2019 r. W wyniku przetargu w dniu 24.07. 2019 r. została zawarta umowa z wykonawca zadania , firmą STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. W dniach 07-12.08.2019 r. Wykonawca został wprowadzony na budowę. W zakresie realizacji zadania  wykonano roboty w zakresie: roboty rozbiórkowe, usunięcie karp, prace przygotowawcze, wykonanie podbudowy oraz  nawierzchni chodników i placu, adaptacja i pielęgnacja drzew, sadzenie drzew i krzewów, trawnik, wykonanie ogrodzenia kapliczki, mała architektura.  Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. Rozliczony we wnioskach nr 2-13.     

 

Zadanie 13 Budynek komendy

W dniu 30.10.2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót "JBM Budownictwa Sp. z o.o. Sp. k. w Borysowie" Borysów 72, 24-103Żyrzyn na kwotę brutto 3 845 926,26 zł, zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 24.01.2020 r. dokonano protokolarnego przekazania placu budowy. Do chwili obecnej zostały zrealizowane prace w zakresie: rozbiórek w 97,54 %; robót zewnętrznych w 7,00 %; robót wewnętrznych w 26,6 %; instalacji wod-kan w 40,49 % ,instalacji ogrzewania w 38,09 %, instalacji elektrycznej w 29,04 %, przyłącza w 61,55 %, wentylacja z klimatyzacją w 53,71 %. W dn.27.08.2020 Wykonawca (HoNESKA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, dawniej JBM Budownictwo Sp. z o. o. Sp. k.,Borysów 72, 24-103 Żyrzyn) złożył „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Nr WIR.271.30.2019 z dn. 30.10.2019 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego” (nie usunięcie braków w dokumentacji projektowej, skutkujące „brakiem możliwości prowadzenia przez

Wykonawcę prac na szerokim froncie robót”). W piśmie z dn. 02.09.2020 Zamawiający stwierdził bezskuteczność oświadczenia Wykonawcy o odstąpieniu od umowy – wobec braku spełnienia jakiejkolwiek przesłanki uzasadniającej odstąpienie od wiążącej strony umowy – i wezwał Wykonawcę do bezzwłocznego przystąpienia do dalszego prawidłowego i należytego wykonywania przedmiotu umowy (brak odpowiedzi ze str. Wykonawcy). W dn. 31.08.2019 – 21.09.2019 (każdego dnia roboczego) pracownicy WIR sprawdzali stan obsady i zaawansowania robót na przedmiotowej inwestycji – podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono obecności Kierownika budowy ani innych pracowników Wykonawcy, nie były realizowane jakiekolwiek roboty budowlane w tym okresie. Z uwagi na opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy oraz samowolne przerwanie robót w piśmie z dn. 11.09.2020 Zamawiający wezwał Wykonawcę do przedstawienia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę w trakcie trwania inwestycji wraz z dowodami zatrudnienia w terminie 3 dni od daty dostarczenia wezwania (również brak odpowiedzi ze str. Wykonawcy). W oświadczeniu z dn. 22.09.2020 Zamawiający stwierdził, że na podstawie § 15 ustęp 1 punkt 1f umowy, tj. w związku z samowolnym przerwaniem przez Wykonawcę robót, które trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych - odstępuje od Umowy Nr WIR.271.30.2019, odstąpienie następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Jednocześnie, na podstawie § 14 ustęp 3 punkt a) wiążącej strony umowy Zamawiający wezwał Wykonawcę do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedmiotowej umowy, co stanowi kwotę 384 592,62 zł, w terminie 10 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania. W związku ze złożonym w dniu 22 września 2020 r. oświadczeniem o odstąpieniu od wiążącej strony umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, w piśmie z dn. 25.09.2020 Zamawiający wezwał Wykonawcę do sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego w terminie 7 dni od daty odstąpienia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, wg st. na dzień odstąpienia, zg. z zapisami umowy - par. 15 ust. 4 pkt 1), a także wypełnienia pozostałych obowiązków szczegółowych wymienionych w par. 15 ust. 4 umowy. Jednocześnie, wobec braku odpowiedzi Wykonawcy na wezwanie z  dn. 11.09.2020 (list polecony doręczony 16.09.2020), dot. wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę podczas realizacji inwestycji – Zamawiający wezwał Wykonawcę do zapłaty kary umownej w wys. 500 zł (za każdy dzień opóźnienia w zakresie przedst. informacji liczonego od dn. 21.09.2020 do dnia odstąpienia od umowy: 22.09.2020 – czyli 1 dzień).     W chwili obecnej trwa inwentaryzacja wykonanych i do wykonania robót przez rzeczoznawcę oraz inspektora nadzoru. Po zinwentaryzowaniu robót, zamawiający przygotuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ze względu na zaistniałe problemy na zadaniu zwrócono się do IŻ RPO WL na lata 2014-2022 o zmianę terminu realizacji projektu. Uzyskano wstępna zgodę na zmianę wykonania zakresu rzeczowego i finansowego  projektu tj. 31.08.2022 r. Złożono wymagane dokumenty celem zawarcia stosownego Aneksu do umowy o dofinansowanie. W dniu 01.03.2021 r. został zawarty Aneks Nr 2 do umowy o dofinansowanie zmieniający termin zrealizowania zakresu rzeczowego i finansowego projektu.

 

Zadanie 14 Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

W dniu 14.01.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, celem wyłonienia wykonawcy zadania. Otwarcie ofert zgodnie  z zamówieniem odbyło się w dniu 05.02.2020 r.  W dniu 12 marca 2020r. została zawarta umowa z wykonawcą  Konsorcjum Firm Zakład Instalacji Wod–Kan Dygas Sp.j. ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów; Zakład Usług Administracyjno-Budowlanych Karol Liberski ul. Konopnickiej 46, 26-700 Zwoleń na  kwota brutto 6 773 765, 93 zł. w tym przebudowa i budowa sieci wod-kan. 3 799 254,75 zł. brutto.  Termin wykonania zadania 28.05.2021 r. Do chwili obecnej wykonano  prace związane z przebudową i budową sieci wod-kan w ul. Cichej, Jeziornej, Kanałowej, Rynek Stary, Przechodniej , Wylot i Wjazdowej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kanałowej.

Sprawozdanie z realizacji na dzień 06.06.2022 r.

Sprawozdanie z realizacji zadania  wg harmonogramu rzeczowo finansowego.

Termin zakończenia rzeczowego i finansowego  zadania: 30.12.2022 r.

Zadanie 1 Studium wykonalności

Studium wykonalności stanowiące załącznik do wniosku aplikacyjnego zostało opracowane w terminie do 30.11.2017 r. zgodnie z zawartą umową nr WIR.041.4.2017 z dnia 06.10.2017 r. i aneksem nr 1 z dnia 09.11.2017 r.

Zadanie 2 Dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa

Dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa stanowiąca obligatoryjny załącznik do wniosku aplikacyjnego została opracowana w 2016-2017 r. Uzyskano wymagane pozwolenia na budowę. W 2019 r. została wykonana aktualizacja kosztorysów inwestorskich w ramach realizacji projektu w zakresie przystosowania budynku po byłej komendzie policji na potrzeby OPS i podmiotów ekonomii społecznej ; rewaloryzacji parku miejskiego w Rykach oraz rewitalizacji zieleni miejskiej w Rykach. Przed przystąpieniem do ogłoszenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót w zakresie przebudowy budynku komendy, koniecznym stało się wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie ochrony p.poż. istniejących w budynku stropów drewnianych, w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy opisem elementów konstrukcyjnych zinwentaryzowanych w dokumentacji technicznej a stanem faktycznym. W IV kwartale 2019 r. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie dla zadania 9)przebudowa infrastruktury drogowej i zadania nr 14) przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zadanie nr 3 Inspektor nadzoru

W wyniku zamówienia publicznego 12 sierpnia 2019 r. wyłoniono inspektorów nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej - wartość wynagrodzenia 27 060,00 zł. brutto. architektonicznej- wartość wynagrodzenia 9000,00 zł. brutto, elektrycznej - wartość wynagrodzenia 14760,00 zł. brutto i sanitarnej - wartość wynagrodzenia 9800 zł. brutto nad realizacją zadań nr 11) roboty budowlane -park etap I i IV; nr 12) roboty budowlane - skwer Szkolna, Poniatowskiego, Objazdowa; nr 13) roboty budowlane - skwer przy kościele. W zamówieniu publicznym wyłoniono inspektora nadzoru nad realizacją zadania nr 14) budynek komendy , tj. Biuro Obsługi Nieruchomości i Nadzorów Inwestycyjnych ul. Górczańska 14/9, 20-868 Lublin  w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej za kwotę brutto 44 735,10 zł. W dniu 16 maja 2022 zawarto Porozumienie Nr 1 ze względu na zerwanie umowy o roboty wskutek czego wartość zadania uległa zmniejszeniu i wyniosła 16 599,87 zł. W dniu 19.05.2022 r. zawarto umowę o pełnienie nadzoru z Panem Rolandem Szymczakiem na dokończenie robót na budynku komendy za kwotę 41 733,90 zł.   W dniu 06.03.2020 r. został wyłoniony inspektor nadzoru nad zadaniem nr 9) i 10) HRF: Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk, Ryżki 67A, 21-400 Łuków za kwotę brutto 38 745,00 zł.  

Zadanie 4 W ramach realizacji obowiązku promocji projektu, na stronie Gminy Ryki zamieszczona jest zakładka zawierająca opis projektu oraz projekty zagospodarowania terenu. W ramach promocji zostało wykonane 5 szt. tablic informacyjnych (3 tablice zostały ustawione w miejscu aktualnie realizowanych robót tj. na terenie parku oraz 2 skwerów), 4 tablica została  ustawiona przy budynku komendy po rozpoczęciu robót przez Wykonawcę, 5 tablica na ul. Kanałowej.  Ponadto na stronie projektu zamieszczono dokumentację fotograficzną dokumentującą stan przed rozpoczęciem robót oraz wykonany zakres prac na poszczególnych etapach realizacji projektu.

Zadanie 5 Wyposażenie budynku

Wyposażenie budynku zostanie zrealizowane w 2022 r. Zamówienie publiczne na wyłonienie dostawcy wyposażenia zostanie ogłoszone w III kw. br.

Zadanie 6 Nadzór archeologiczny

Zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie robót dla poszczególnych zadań HRF, zapewnienie nadzoru sprawowanego przez uprawnionego specjalistę archeologa oraz uzyskanie zezwolenia LWKZ na prowadzenie badań,  należy do Wykonawcy poszczególnych zadań.

Zadanie 7  Nadzór autorski.

W dniu 14.08.2019 r. została zawarta umowa o pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie realizacji zadania nr 10), 11) i 12) tj. roboty budowlane- park etap I i IV,  skwer Szkolna, Poniatowskiego, Objazdowa, skwer przy kościele. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 18 000,00 zł. brutto tj. 3 000,00 zł. za każdy pobyt projektanta na budowie. Wykonano 6  pobytów na budowie.

Zadanie 8  Decyzje administracyjne.

Do chwili obecnej brak decyzji administracyjnej, której uzyskanie skutkowało kosztami.

Zadanie 9  Przebudowa infrastruktury drogowej. 

W dniu 14.01.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, celem wyłonienia wykonawcy zadania nr 9) i 10) HRF.  W wyniku zamówienia wyłoniono wykonawcę Lider Konsorcjum Zakład  Instalacji Wod-Kan Dygas Spółka  jawna ul. Malczewskiego 8 27-310 Ciepielów, Partner Konsorcjum Zakład Usług Administracyjno-Budowlanych Karol Liberski, ul. Konopnickiej 46, 26-700 Zwoleń za cenę brutto 6 773 765,93 zł. z terminem wykonania do 28.05.2021 r. Zawarto Aneks Nr 1 z dnia 24.03.2021 zgodnie z którym  termin wykonania umowy określono do dnia 29.07.2021r. oraz Aneks Nr 2 z dnia 05.07.2021 , który zmienił wysokość wynagrodzenia do wysokości 7 268 124,91 zł.  Realizacja zadania została rozpoczęta w momencie wykonania przebudowy i budowy sieci z uwagi na ich lokalizację w pasach drogowych dróg objętych przedmiotowym zadaniem. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany i obejmował  przebudowę ulic: Jeziornej, Kanałowej, Cichej, Rynek Stary, Wylot, Wjazdowej, Przechodniej, Krótkiej w Rykach. 

Zadanie 10 Park etap I i IV.

Zgodnie z zawartą umową z dnia 25.02.2019 r. z Wykonawcą robót; Maciej Sarnecki S-BUD 21-040 Świdnik, ul. Żwirki i Wigury 49, wyłonionym w zamówieniu publicznym, w terminie do dnia 28.02.2019 r.  dokonano wycinki drzewa i krzewów. Termin zakończenia realizacji  zamówienia 15.03.2019 r. 

 W wyniku przetargu , w dniu 24.07.2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą zadania firmą STRABAG Sp. z o.o. ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Wartość brutto wykonania zadania 6 075 541,46 zł.  Termin wykonania zadania 25.06.2020 r.  W dniach 07.12.2019 r. Wykonawca został wprowadzony na budowę. W ramach realizacji zadania zostały wykonane roboty w zakresie: rozbiórki ścieżek, chodników, rozbiórka ogrodzenia od strony PKS, demontaż oświetlenia parkowego i małej architektury, usunięcie karp, montaż linii kablowej do oświetlenia i monitoringu parku, wykonanie podbudowy i  nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, przyłącze wod-kan do fontanny, fontanna, adaptacja i zabiegi pielęgnacyjne drzew, przebudowa schodów, wykonanie nawierzchni z geokrat , wykonanie ogrodzenia od stron, wykonanie nasadzeń krzewów kwiatów i bylin, montaż małej architektury (kosze , ławki, budki lęgowe dla ptaków i owadów, urządzenia siłowni zewnętrznej), wykonanie oświetlenia parku i  iluminacji budynku pałacu, monitoring. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.

 

Zadanie 11 Roboty budowlane – skwer Szkolna, Poniatowskiego, Objazdowa:

Zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową z dnia 25.02.2019 r. wyłonionym w zamówieniu publicznym firmą Maciej Sarnecki S-BUD 21-040 Świdnik, ul.Żwirki i Wigury 49, w terminie do dnia 28.02.2019 r.  dokonano wycinki drzewa i krzewów. Termin zakończenia realizacji  zamówienia 15.03.2019 r.  

W wyniku przetargu w dniu 24.07. 2019 r. została zawarta umowa z wykonawca zadania , firmą STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Wartość brutto wykonania zadania 1 162 179,06 zł.  Termin wykonania zadania 25.06.2020 r.   W dniach 07-12.08.2019 r. Wykonawca został wprowadzony na budowę W zakresie realizacji zadania zostały wykonane roboty w zakresie: rozbiórki ścieżek, chodników, usunięcie karp, ułożenie kabli do oświetlenia i monitoringu, wykonanie podbudowy i  nawierzchni chodników i placu, pielęgnacja drzew, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, schody terenowe, murek oporowy przy figurze Chrystusa, schodki, konserwacja głazu -pomnika, wykonanie gabionów i siedzisk, trawnik, ogrodzenie figury Chrystusa Frasobliwego, ustawienie słupów oświetleniowych. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.

 

Zadanie 12 Roboty budowlane – skwer przy kościele:

Zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową z dnia 25.02.2019 r. wyłonionym w zamówieniu publicznym firmą Maciej Sarnecki S-BUD 21-040 Świdnik, ul. Żwirki i Wigury 49, w terminie do dnia 28.02.2019 r.  dokonano wycinki drzewa i krzewów. Termin zakończenia realizacji  zamówienia 15.03.2019 r.  

W wyniku przetargu w dniu 24.07. 2019 r. została zawarta umowa z wykonawca zadania , firmą STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Wartość brutto wykonania zadania 352 188,19 zł.  Termin wykonania zadania 25.06.2020 r.  W dniach 07-12.08.2019 r. Wykonawca został wprowadzony na budowę. W zakresie realizacji zadania  wykonano roboty w zakresie: roboty rozbiórkowe, usunięcie karp, prace przygotowawcze, wykonanie podbudowy oraz  nawierzchni chodników i placu, adaptacja i pielęgnacja drzew, sadzenie drzew i krzewów, trawnik, wykonanie ogrodzenia kapliczki, mała architektura.  Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.

Zadanie 13 Budynek  komendy:

W dniu 30.10.2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót "JBM Budownictwa Sp. z o.o. Sp. k. w Borysowie" Borysów 72, 24-103Żyrzyn na kwotę brutto 3 845 926,26 zł, zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 24.01.2020 r. dokonano protokolarnego przekazania placu budowy. Do chwili obecnej zostały zrealizowane prace w zakresie: rozbiórek w 97,54 %; robót zewnętrznych w 7,00 %; robót wewnętrznych w 26,6 %; instalacji wod-kan w 40,49 % ,instalacji ogrzewania w 38,09 %, instalacji elektrycznej w 29,04 %, przyłącza w 61,55 %, wentylacja z klimatyzacją w 53,71 %. W dn.27.08.2020 Wykonawca (HoNESKA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, dawniej JBM Budownictwo Sp. z o. o. Sp. k.,Borysów 72, 24-103 Żyrzyn) złożył „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Nr WIR.271.30.2019 z dn. 30.10.2019 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego” (nie usunięcie braków w dokumentacji projektowej, skutkujące „brakiem możliwości prowadzenia przez

Wykonawcę prac na szerokim froncie robót”). W piśmie z dn. 02.09.2020 Zamawiający stwierdził bezskuteczność oświadczenia Wykonawcy o odstąpieniu od umowy – wobec braku spełnienia jakiejkolwiek przesłanki uzasadniającej odstąpienie od wiążącej strony umowy – i wezwał Wykonawcę do bezzwłocznego przystąpienia do dalszego prawidłowego i należytego wykonywania przedmiotu umowy (brak odpowiedzi ze str. Wykonawcy). W dn. 31.08.2019 – 21.09.2019 (każdego dnia roboczego) pracownicy WIR sprawdzali stan obsady i zaawansowania robót na przedmiotowej inwestycji – podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono obecności Kierownika budowy ani innych pracowników Wykonawcy, nie były realizowane jakiekolwiek roboty budowlane w tym okresie. Z uwagi na opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy oraz samowolne przerwanie robót w piśmie z dn. 11.09.2020 Zamawiający wezwał Wykonawcę do przedstawienia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę w trakcie trwania inwestycji wraz z dowodami zatrudnienia w terminie 3 dni od daty dostarczenia wezwania (również brak odpowiedzi ze str. Wykonawcy). W oświadczeniu z dn. 22.09.2020 Zamawiający stwierdził, że na podstawie § 15 ustęp 1 punkt 1f umowy, tj. w związku z samowolnym przerwaniem przez Wykonawcę robót, które trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych - odstępuje od Umowy Nr WIR.271.30.2019, odstąpienie następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Jednocześnie, na podstawie § 14 ustęp 3 punkt a) wiążącej strony umowy Zamawiający wezwał Wykonawcę do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedmiotowej umowy, co stanowi kwotę 384 592,62 zł, w terminie 10 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania. W związku ze złożonym w dniu 22 września 2020 r. oświadczeniem o odstąpieniu od wiążącej strony umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, w piśmie z dn. 25.09.2020 Zamawiający wezwał Wykonawcę do sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego w terminie 7 dni od daty odstąpienia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, wg st. na dzień odstąpienia, zg. z zapisami umowy - par. 15 ust. 4 pkt 1), a także wypełnienia pozostałych obowiązków szczegółowych wymienionych w par. 15 ust. 4 umowy. Jednocześnie, wobec braku odpowiedzi Wykonawcy na wezwanie z  dn. 11.09.2020 (list polecony doręczony 16.09.2020), dot. wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę podczas realizacji inwestycji – Zamawiający wezwał Wykonawcę do zapłaty kary umownej w wys. 500 zł (za każdy dzień opóźnienia w zakresie przedst. informacji liczonego od dn. 21.09.2020 do dnia odstąpienia od umowy: 22.09.2020 – czyli 1 dzień). Dokonano  inwentaryzacji wykonanych i pozostałych do wykonania robót przez rzeczoznawcę oraz inspektora nadzoru. Po zinwentaryzowaniu robót, zamawiający przygotował szczegółowo opis przedmiotu zamówienia celem ogłoszenia  postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania. 

W dniu 15 lutego br. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy zakresu robót ustalonego w oparciu o wykonaną przez inspektora nadzoru inwentaryzację robót wykonanych. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 8 marca br. W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta. Trwa procedura związana z wyborem oferty.

W dniu 16.05.2022 r. została zawarta umowa na dokończenie robót na budynku komendy z Konsorcjum Firm :  Lider – P. Kamil Przybyś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INS-BUD Kamil Przybyś”, Kiedrzyn 56, 26-634 Gózd; 2. Partner – P. Karol Chojnacki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Usługi Budowlane Karol Chojnacki”, Kiedrzyn 51, 26-634 Gózd (wykonawca zamówienia obejmującego dokończenie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu, wyłoniony w postępowaniu w trybie podstawowym nr WIR.271.3.2022). Wartość umowy wynosi 3 597 750,00 zł.  Termin realizacji zadania  16.12.2022 r.

 

Zadanie 14 Przebudowa i budowa  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

W dniu 14.01.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, celem wyłonienia wykonawcy zadania. Otwarcie ofert zgodnie  z zamówieniem odbyło się w dniu 05.02.2020 r.  W dniu 12 marca 2020r. została zawarta umowa z wykonawcą Konsorcjum Firm Zakład Instalacji Wod–Kan Dygas Sp.j. ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów; Zakład Usług Administracyjno-Budowlanych Karol Liberski ul. Konopnickiej 46, 26-700 Zwoleń na  kwota brutto 6 773 765, 93 zł. w tym przebudowa i budowa sieci wod-kan. 3 799 254,75 zł. brutto.  Termin wykonania zadania zgodnie z zawartym Aneksem do umowy  29.07.2021 r. Zgodnie z Aneksem Nr 2 z dnia 05.07.2021 , wysokość wynagrodzenia wyniosła 7 268 124,91 zł.  Zakres rzeczowy zadania obejmujący przebudowę i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Jeziornej, Kanałowej, Cichej, Rynek Stary, Wylot, Wjazdowej, Przechodniej, Krótkiej w Rykach oraz budowę kanalizacji deszczowej  w ul. Kanałowej i Jeziornej został zrealizowany.

 

Spotkanie z książką 30 kwietnia 2022

Co z tymi śmieciami? Właśnie! Jest to niemały problem do rozwiązania. 22 kwietnia przypada bardzo ważny dzień – Światowy Dzień Ziemi. Idealna okazja do poruszenia bardzo ciekawych i istotnych tematów takich jak: ekologia, segregacja czy recykling.

Ziemia to nasz wspólny dom, w którym powinno być czysto po to, aby nam się dobrze w nim żyło. Dlatego bibliotekarka Oddziału dla Dzieci MGBP w Rykach wraz z przedszkolakami zastanawiała się co należy zrobić i jak postępować, aby nie pochłonęła nas góra śmieci.

Na początku czytelniczych zajęć dzieci wysłuchały książeczki Anity Głowińskiej pt.: „Kicia Kocia. Co z tymi śmieciami?” Główna bohaterka bajeczki segreguje śmieci, ponieważ wie, że to bardzo ważne.

Dzięki małej, foliowej torebce, przedszkolaki dowiedziały się również co to jest recykling. Wszyscy zastanawiali się, jak można ją powtórnie wykorzystać. I tak na przykład posłużyła ona jako czapka przeciwdeszczowa, peleryna, serwetka, skarpetka. Zajęcia zakończyły się quizem. Przedszkolaki odpowiadały na trudne ekologiczne pytania.

Zajęcia z cyklu „Spotkanie z książką” odbyły się w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016 – 2022.

Spotkanie z książką 30 marzec 2022

Marzec to miesiąc, w którym obchodzimy „Dzień Pisarzy i Pisarek” oraz „Dzień Poezji”. Z tej okazji bibliotekarka z Oddziału dla Dzieci spotkała się z przedszkolakami. Zachęcała najmłodszych czytelników do sięgnięcia po twórczość znanych i lubianych poetów.

Jak wiadomo wiersze dla dzieci są ważnym elementem dorastania malucha. Uczą najważniejszych wartości, ćwiczą wyobraźnię i budzą ciekawość świata. Sprawiają, że czytanie jest przyjemne i oferują wiele wartości swoim młodym czytelnikom. To nie tajemnica, że czytanie poezji może mieć głęboki wpływ na rozwój dziecka, dlatego zapraszamy rodziców z dziećmi do naszej biblioteki.

Zajęcia z cyklu „Spotkanie z książką” odbyły się w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016 – 2022.