Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ryki na technologie LED

Ewa Łukomska-Prządka / Rafał Machnicki
czwartek, 25 luty 2021 14:41
A- A A+

W dniu 27 listopada 2020 roku Gmina Ryki zawarła umowę z Województwem Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności na dofinansowanie Projektu, który zakłada zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Ryki.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie:

1. modernizacji punktów oświetleniowych wraz z wymianą wysięgników w celu poprawy wyników świecenia, w tym:

-wymianę przestarzałych energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne opraw w technologii LED wraz z przewodami zasilającymi;

-wymianę wysięgników tylko w niezbędnych przypadkach określonych jako priorytetowe - są to wysięgniki z uszkodzoną powłoką, zbyt dużym kątem nachylenia;

2. wymiany zabezpieczeń wraz z zastosowaniem redukcji mocy w oprawach;

3. modernizacji szaf oświetleniowych poprzez wyniesie ich ze stacji transformatorowych -system oświetleniowy będzie zasilony z oddzielnych szaf sterowniczych.

Beneficjent

Gmina Ryki, ul. Karola Wojtyły 29,08-500 Ryki

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Ryki. Cele szczegółowe związane są z długoterminowymi korzyściami, które zostaną osiągnięte poprzez realizację projektu. Celami szczegółowymi są: 1)poprawa jakości i warunków życia mieszkańców Gminy Ryki 2) oszczędność kosztów zakupu energii elektrycznej; 3) obniżenie kosztów ponoszonych na konserwację oświetlenia ulicznego 4) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych; 5) zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym

Planowane efekty

1.Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok] - 561,38 [ton/rok]

2.Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych - 2233szt.

Wartość projektu

4 422 710,05 zł

Dofinansowanie UE

3 056 344,32 zł

Wkład własny

1 366 365,73 zł

Harmonogram realizacji projektu:

Rozpoczęcie realizacji projektu: 2018-04-19

Zakończenie rzeczowe projektu: 2021-11-10

Zakończenie finansowe projektu: 2021-12-31