Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki

Danuta Janiszek / admin
poniedziałek, 14 maj 2018 15:12
A- A A+

W dniu 09.01.2019 r. została zawarta umowa na dofinansowanie projektu, który obejmuje przebudowę budynku przy ul. Poniatowskiego 12, w którym pierwotnie znajdowała się Komenda Powiatowej Policji w Rykach. W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: docieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych, wykonanie instalacji odgromowej, instalacji CO, CWU, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, przebudowa wewnątrz budynku, wymiana stolarki okiennej, montaż podnośnika zew. dla osób z niepełnosprawnością, wykonanie obróbek blacharskich oraz zostanie wykonane zagospodarowanie terenu. W ramach projektu planowana jest także przebudowa infrastruktury drogowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowa metodą bez wykopową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. Projekt zakłada także rewaloryzację parku miejskiego w Rykach: wykonanie ścieżek pieszych z nawierzchni nieprzepuszczalnej ok. 1510 m2 oraz z nawierzchni mineralnej ok 2800 m2, tereny zieleni, instalacje elektryczne, mała architektura, plenerowa architektura oraz rewitalizację zieleni miejskiej w Rykach.

Beneficjent
Gmina Ryki, ul.Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki

Cel główny projektu:
Celem przedmiotowego projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach miasta Ryki, a także zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej i kulturalnej, poprzez rewitalizacjęzdegradowanego terenu w centrum Ryk. Cele szczegółowe:- zwiększenie podaży atrakcyjnych przestrzeni publicznych na obszarach gminy; - poprawa stanu infrastruktury społecznej;- zapewnienie wystarczającego poziomu dostępu dousług społecznych, a także infrastruktury do wykorzystania czasu wolnego;- aktywizacja wszystkich mieszkańców gminy oraz wzmocnienie więzi wśród społeczności lokalnych; - poprawa wizerunku centrum Ryk oraz jakości życia mieszkańców; - przywrócenie bezpieczeństwa lokalnego oraz porządku publicznego; - stworzenie oferty działań aktywizacyjnych wśród mieszkańców dzielnicy, która obecnie uznawana jest za zdegradowaną; - pobudzenie aktywności środowiska lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego niektórych grup społecznych. Wszystkie cele są pożądane i oczekiwane przez Wnioskodawcę praz interesariuszy projektu. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu zapisanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych.

Planowane efekty

 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach innych niż przedsiebiorstwa - 2 osoby
 2. Długość przebudowanych dróg gminnych – 1,195 km
 3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
 4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.
 5. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 5,14 ha
 6. Budynki publiczne wyremontowane na obszarach miejskich – 997,59 m2
 7. Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu [Mg/rok] | rozliczeniowy– 2000 osób

 

Zgodnie z umową o dofinansowanie oraz aneksem nr 1 i 2

Wartość projektu
19 025 514,79 zł.

Koszty kwalifikowane
11 540 001,59 zł.

Dofinansowanie (EFRR+budżet państwa)
10 963 001,45 zł.

Wkład Funduszy Europejskich.
9 809 001,31 zł.

Zakres rzeczowy projektu:

 1. Dokumentacja :
  • Opracowanie dokumentacji technicznej celem uzyskania pozwolenia na budowę.
  • Opracowanie studium wykonalności
 2. Nadzór:
  • inspektor nadzoru
  • nadzór archeologiczny
  • nadzór autorski
 3. Promocja:
  • wykonanie tablicy informacyjnej na etapie realizacji projektu i pamiątkowej na zakończenie realizacji projektu
  • informacja na stronie wnioskodawcy o projekcie
  • ogłoszenia w prasie o zakresie i celach projektu
  • plakaty inforamcyjne w trakcie realizacji projektu
  • spotkanie informacyjne dla mieszkańców Ryk.
 4. Wyposażenie budynku.
 5. Roboty budowlane: Park Miejski:
  • wycinka drzew i krzewów
  • pielęgnacja istniejącego drzewostanu
  • rozbiórki
  • wykonanie oświetlenia, instalacji wodno-kanalizacyjnej systemu monitoringu,
  • budowa i przebudowa ciągów pieszych
  • budowa fontanny nieckowej
  • montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice informacyjne)
  • urządzenia siłowni plenerowej
  • budki dla ptaków i owadów
  • remont istniejącego ogrodzenia od ul.Warszawskiej
  • sadzenie drzew, krzewów
  • zakładanie trawników i łąk kwietnych.

 Teren k/kościoła:

 Skwer: ul.Szkolna, Poniatowskiego, Królewska:

Przebudowa i budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej
Roboty budowlane związane z przebudową i budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach Cichej, Jeziornej, Rynek Stary, Wjazdowej, Przechodniej, Wylot, Kanałowej, Krótkiej w Rykach wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego obejmują:

 1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
 2. Roboty instalacyjne.
 3. Roboty remontowe nawierzchni drogowej.

Sieć wodociągowa - rurociągi wykonane będą z rur PE RC o śr. 125/ 7,4 mm, 90/ 5,2 mm, 50 / 4,6 mm,40 / 2,4 mm.
Roboty prowadzone będą w sposób bezwykopowy metodą przewiertu sterowanego. Przyłącza wykonane będą metodą wykopu otwartego.
Sieć kanalizacyjna - rurociągi wykonane będą z rur TS SDR11 315/ 26,8 mm, 250/ 22,7 mm, 200/ 18,2 mm.
Studnie rewizyjne wykonane będą z kręgów żelbetowych o śr.1200mm, studnie TEGRA 1000 mm, studnie TEGRA 600 mm, studnie PP 425 z włazami żeliwnymi ciężkimi klasy D-400. Roboty prowadzone będą w sposób bezwykopowy: metodą przewiertu sterowanego lub metodą krakingu statycznego. Przyłącza wykonane będą metodą wykopu otwartego.
Sieć kanalizacji deszczowej - w zakresie robót przygotowawczych i ziemne, robt instalacyjnych
Rurociągi wykonane będą z rur TS SDR11 315/ 26,8 mm, 250/ 22,7 mm. Studnie rewizyjne wykonane będą z kręgów żelbetowych o śr.1200mm, studnie PP 425 z włazami żeliwnymi ciężkimi klasy D-400. Roboty prowadzone będą w sposób bezwykopowy metodą przewiertu sterowanego lub metodą wykopu otwartego. Studzienki deszczowe z kręgów betonowych o śr.500mm z wpustem ulicznym klasy D-400.
Zgodnie z opisem w projekcie budowlano – wykonawczym prace podzielone są na etapy.

Przebudowa infrastruktury drogowej
roboty budowlane związane z przebudową infrastruktury drogowej ulic: Cichej, Jeziornej, Rynek Stary, Wjazdowej, Przechodniej, Wylot, Kanałowej, Krótkiej w Rykach:

 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
 2. Roboty ziemne
 3. Roboty drogowe.

Konstrukcja ulicy :

Konstrukcja zjazdów:

Budynek komendy

Obiekty zagospodarowania terenu:

Harmonogram realizacji projektu.

Rozpoczęcie realizacji projektu 13.07.2016 r.
Zakończenie rzeczowe i finansowe projektu 31.08.2022 r.

 1. dokumentacja 2016 – 2017 r.
 2. nadzór 2019 – 2021 r.
 3. promocja 2019 – 2021 r.
 4. wyposażenie 2020 r.
 5. roboty budowlane 2019-2022 r.

Sprawozdanie z realizacji na dzień 10.03.2020 r.

Sprawozdanie z realizacji na dzień 1.03.2021 r.

 

 1. Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

 

Wydatkowano:      12 628 632,69 zł.

Dofinansowanie:     7 211 325,54 zł.

 

W tym w 2020 r.: 

Wydatkowano:     12 176 666,39 zł.

Dofinansowanie:    6 828 314,64 zł.


 

Zakres rzeczowy zadania:

Zadanie 1 Studium wykonalności:

Studium wykonalności stanowiące załącznik do wniosku aplikacyjnego zostało opracowane w terminie do 30.11.2017 r. zgodnie z zawartą umową nr WIR.041.4.2017 z dnia 06.10.2017 r. i aneksem nr 1 z dnia 09.11.2017 r. Koszt zadania rozliczony wnioskiem o płatność nr 1.

 

Zadanie 2 Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa stanowiąca obligatoryjny załącznik do wniosku aplikacyjnego została opracowana w 2016-2017 r. Uzyskano wymagane pozwolenia na budowę. W 2019 r. została wykonana aktualizacja kosztorysów inwestorskich w ramach realizacji projektu w zakresie przystosowania budynku po byłej komendzie policji na potrzeby OPS i podmiotów ekonomii społecznej ; rewaloryzacji parku miejskiego w Rykach oraz rewitalizacji zieleni miejskiej w Rykach. Przed przystąpieniem do ogłoszenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót w zakresie przebudowy budynku komendy, koniecznym stało się wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie ochrony p.poż. istniejących w budynku stropów drewnianych, w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy opisem elementów konstrukcyjnych zinwentaryzowanych w dokumentacji technicznej a stanem faktycznym. W IV kwartale 2019 r. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie dla zadania 9)przebudowa infrastruktury drogowej i zadania nr 14) przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  Koszt zadania rozliczony wnioskiem o płatność nr 1.

 

Zadanie 3 Inspektor nadzoru

W wyniku zamówienia publicznego 12 sierpnia 2019 r. wyłoniono inspektorów nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej – wartość wynagrodzenia 27060,00 zł. brutto. architektonicznej- wartość wynagrodzenia 9000,00 zł. brutto, elektrycznej - wartość wynagrodzenia 14760,00 zł. brutto i sanitarnej - wartość wynagrodzenia 9800 zł. brutto nad realizacją zadań nr 10) roboty budowlane -park etap I i IV; nr 11) roboty budowlane - skwer Szkolna, Poniatowskiego, Objazdowa; nr 12) roboty budowlane - skwer przy kościele. W zamówieniu publicznym wyłoniono inspektora nadzoru nad realizacją zadania nr 13) budynek komendy , tj. Biuro Obsługi Nieruchomości i Nadzorów Inwestycyjnych ul. Górczańska 14/9, 20-868 Lublin w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej za kwotę brutto 44 735,10 zł. W dniu 16 marca została zawarta umowa z inspektorem nadzoru wyłonionym w przetargu nieograniczonym Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk  za cenę 38 745,00 zł. dla zadania nr 9) i 14) HRF. Zakres wykonanych robót przez poszczególnych inspektorów na zadaniach  potwierdzone protokołem odbioru usługi.

 

Zadanie 4 Promocja

W ramach realizacji obowiązku promocji projektu, na stronie Gminy Ryki zamieszczona jest zakładka zawierająca opis projektu oraz projekty zagospodarowania terenu. W ramach promocji zostało wykonane 5 szt. tablic informacyjnych (3 tablice zostały ustawione w miejscu aktualnie realizowanych robót tj. na terenie parku oraz 2 skwerów), pozostałe 2 tablice zostały ustawione przy budynku komendy i na ul. Kanałowej po rozpoczęciu robót przez Wykonawców. Ponadto na stronie projektu zamieszczono dokumentację fotograficzną dokumentującą stan przed rozpoczęciem robót oraz wykonany zakres prac na poszczególnych etapach realizacji projektu. Informacja o postępie prac przekazywana na sesji RM.

 

Zadanie 5 Wyposażenie

Zgodnie z HRF wyposażenie budynku powinno  zostać zrealizowane w 2020 r. Z uwagi na odstąpienie od umowy w zakresie robót budowlanych na budynku komendy i zejście wykonawcy z placu budowy,   zamówienie publiczne na wyłonienie dostawcy wyposażenia zostanie ogłoszone w II kw. 2022 r.

 

Zadanie 6 Nadzór archeologicznych

Zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie robót dla poszczególnych zadań HRF, zapewnienie nadzoru sprawowanego przez uprawnionego specjalistę archeologa oraz uzyskanie zezwolenia LWKZ na prowadzenie badań, należy do  Wykonawcy poszczególnych zadań.

 

Zadanie 7 Nadzór autorski

W dniu 14.08.2019 r. została zawarta umowa o pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie realizacji zadania nr 10), 11) i 12) tj. roboty budowlane- park etap I i IV, skwer Szkolna, Poniatowskiego, Objazdowa, skwer przy kościele. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć 18 000,00 zł. brutto tj. 3 000,00 zł. za każdy pobyt projektanta na budowie. Maksymalna liczba pobytów na budowie 6, które projektant odbył w terenie objętym realizacją projektu. Każdy pobyt potwierdzony kartą nadzoru autorskiego. Zadanie rozliczane we wnioskach nr 5-11.

 

Zadanie 8 Decyzje administracyjne                                                                                                                                  

Zgodnie z aneksem koszty na zadaniu nie będą poniesione.

 

Zadanie 9 Przebudowa infrastruktury drogowej

W dniu 14.01.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, celem wyłonienia wykonawcy zadania. Otwarcie ofert zgodnie  z zamówieniem odbyło się w dniu 05.02.2020 r.  W dniu 12 marca 2020r. została zawarta umowa z wykonawcą  Konsorcjum Firm Zakład Instalacji Wod–Kan Dygas Sp.j. ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów; Zakład Usług Administracyjno-Budowlanych Karol Liberski ul. Konopnickiej 46, 26-700 Zwoleń na  kwota brutto 6 773 765, 93 zł. w tym przebudowa infrastruktury drogowej 2 974 511,18 zł. brutto.  Termin wykonania zadania 28.05.2021 r.   Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w momencie wykonania przebudowy i budowy sieci z uwagi na ich lokalizację w pasach drogowych dróg objętych przedmiotowym zadaniem. Do chwili obecnej wykonano  prace związane z infrastruktury drogowej w ul.Jeziornej w Rykach oraz w ul.Kanałowej.

 

Zadanie 10 Roboty budowlane - park etap I i IV

Zgodnie z zawartą umową z dnia 25.02.2019 r. z Wykonawcą robót; Maciej Sarnecki S-BUD 21-040 Świdnik, ul.Żwirki i Wigury 49, wyłonionym w zamówieniu publicznym, w terminie do dnia 28.02.2019 r. dokonano wycinki drzewa i krzewów. Termin zakończenia realizacji zamówienia 15.03.2019 r. W wyniku przetargu , w dniu 24.07.2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą zadania firmą STRABAG Sp. z o.o. ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. W dniach 07.12.2019 r. dokonano przekazania placu budowy. W ramach realizacji zadania zostały roboty w zakresie: rozbiórki ścieżek, chodników, rozbiórka ogrodzenia od strony PKS, demontaż oświetlenia parkowego i małej architektury, usunięcie karp, montaż linii kablowej do oświetlenia i monitoringu parku, wykonanie podbudowy i  nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, przyłącze wod-kan do fontanny, fontanna, adaptacja i zabiegi pielęgnacyjne drzew, przebudowa schodów, wykonanie nawierzchni z geokrat , wykonanie ogrodzenia od stron, wykonanie nasadzeń krzewów kwiatów i bylin, montaż małej architektury (kosze , ławki, budki lęgowe dla ptaków i owadów, urządzenia siłowni zewnętrznej), wykonanie oświetlenia parku i  iluminacji budynku pałacu, monitoring. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. Rozliczony we wnioskach nr 2-13.     

 

Zadanie 11 Roboty budowlane - skwer Szkolna, Poniatowskiego, Objazdowa

Zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową z dnia 25.02.2019 r. wyłonionym w zamówieniu publicznym firmą Maciej Sarnecki S-BUD 21-040 Świdnik, ul.Żwirki i Wigury 49, w terminie do dnia 28.02.2019 r. dokonano wycinki drzewa i krzewów. Termin zakończenia realizacji zamówienia 15.03.2019 r. W wyniku przetargu w dniu 24.07. 2019 r. została zawarta umowa z wykonawca zadania , firmą STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. W dniach 07-12.08.2019 r. Wykonawca został wprowadzony na budowę. W zakresie realizacji zadania zostały wykonane roboty w zakresie: rozbiórki ścieżek, chodników, usunięcie karp, ułożenie kabli do oświetlenia i monitoringu, wykonanie podbudowy i  nawierzchni chodników i placu, pielęgnacja drzew, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, schody terenowe, murek oporowy przy figurze Chrystusa, schodki, konserwacja głazu -pomnika, wykonanie gabionów i siedzisk, trawnik, ogrodzenie figury Chrystusa Frasobliwego, ustawienie słupów oświetleniowych. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. Rozliczony we wnioskach nr 2-13.     

 

Zadanie 12 Roboty budowlane - skwer przy Kościele

Zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową z dnia 25.02.2019 r. wyłonionym w zamówieniu publicznym firmą Maciej Sarnecki S-BUD 21-040 Świdnik, ul. Żwirki i Wigury 49, w terminie do dnia 28.02.2019 r. dokonano wycinki drzewa i krzewów. Termin zakończenia realizacji zamówienia 15.03.2019 r. W wyniku przetargu w dniu 24.07. 2019 r. została zawarta umowa z wykonawca zadania , firmą STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. W dniach 07-12.08.2019 r. Wykonawca został wprowadzony na budowę. W zakresie realizacji zadania  wykonano roboty w zakresie: roboty rozbiórkowe, usunięcie karp, prace przygotowawcze, wykonanie podbudowy oraz  nawierzchni chodników i placu, adaptacja i pielęgnacja drzew, sadzenie drzew i krzewów, trawnik, wykonanie ogrodzenia kapliczki, mała architektura.  Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. Rozliczony we wnioskach nr 2-13.     

 

Zadanie 13 Budynek komendy

W dniu 30.10.2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót "JBM Budownictwa Sp. z o.o. Sp. k. w Borysowie" Borysów 72, 24-103Żyrzyn na kwotę brutto 3 845 926,26 zł, zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 24.01.2020 r. dokonano protokolarnego przekazania placu budowy. Do chwili obecnej zostały zrealizowane prace w zakresie: rozbiórek w 97,54 %; robót zewnętrznych w 7,00 %; robót wewnętrznych w 26,6 %; instalacji wod-kan w 40,49 % ,instalacji ogrzewania w 38,09 %, instalacji elektrycznej w 29,04 %, przyłącza w 61,55 %, wentylacja z klimatyzacją w 53,71 %. W dn.27.08.2020 Wykonawca (HoNESKA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, dawniej JBM Budownictwo Sp. z o. o. Sp. k.,Borysów 72, 24-103 Żyrzyn) złożył „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Nr WIR.271.30.2019 z dn. 30.10.2019 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego” (nie usunięcie braków w dokumentacji projektowej, skutkujące „brakiem możliwości prowadzenia przez

Wykonawcę prac na szerokim froncie robót”). W piśmie z dn. 02.09.2020 Zamawiający stwierdził bezskuteczność oświadczenia Wykonawcy o odstąpieniu od umowy – wobec braku spełnienia jakiejkolwiek przesłanki uzasadniającej odstąpienie od wiążącej strony umowy – i wezwał Wykonawcę do bezzwłocznego przystąpienia do dalszego prawidłowego i należytego wykonywania przedmiotu umowy (brak odpowiedzi ze str. Wykonawcy). W dn. 31.08.2019 – 21.09.2019 (każdego dnia roboczego) pracownicy WIR sprawdzali stan obsady i zaawansowania robót na przedmiotowej inwestycji – podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono obecności Kierownika budowy ani innych pracowników Wykonawcy, nie były realizowane jakiekolwiek roboty budowlane w tym okresie. Z uwagi na opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy oraz samowolne przerwanie robót w piśmie z dn. 11.09.2020 Zamawiający wezwał Wykonawcę do przedstawienia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę w trakcie trwania inwestycji wraz z dowodami zatrudnienia w terminie 3 dni od daty dostarczenia wezwania (również brak odpowiedzi ze str. Wykonawcy). W oświadczeniu z dn. 22.09.2020 Zamawiający stwierdził, że na podstawie § 15 ustęp 1 punkt 1f umowy, tj. w związku z samowolnym przerwaniem przez Wykonawcę robót, które trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych - odstępuje od Umowy Nr WIR.271.30.2019, odstąpienie następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Jednocześnie, na podstawie § 14 ustęp 3 punkt a) wiążącej strony umowy Zamawiający wezwał Wykonawcę do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedmiotowej umowy, co stanowi kwotę 384 592,62 zł, w terminie 10 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania. W związku ze złożonym w dniu 22 września 2020 r. oświadczeniem o odstąpieniu od wiążącej strony umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, w piśmie z dn. 25.09.2020 Zamawiający wezwał Wykonawcę do sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego w terminie 7 dni od daty odstąpienia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, wg st. na dzień odstąpienia, zg. z zapisami umowy - par. 15 ust. 4 pkt 1), a także wypełnienia pozostałych obowiązków szczegółowych wymienionych w par. 15 ust. 4 umowy. Jednocześnie, wobec braku odpowiedzi Wykonawcy na wezwanie z  dn. 11.09.2020 (list polecony doręczony 16.09.2020), dot. wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę podczas realizacji inwestycji – Zamawiający wezwał Wykonawcę do zapłaty kary umownej w wys. 500 zł (za każdy dzień opóźnienia w zakresie przedst. informacji liczonego od dn. 21.09.2020 do dnia odstąpienia od umowy: 22.09.2020 – czyli 1 dzień).     W chwili obecnej trwa inwentaryzacja wykonanych i do wykonania robót przez rzeczoznawcę oraz inspektora nadzoru. Po zinwentaryzowaniu robót, zamawiający przygotuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ze względu na zaistniałe problemy na zadaniu zwrócono się do IŻ RPO WL na lata 2014-2022 o zmianę terminu realizacji projektu. Uzyskano wstępna zgodę na zmianę wykonania zakresu rzeczowego i finansowego  projektu tj. 31.08.2022 r. Złożono wymagane dokumenty celem zawarcia stosownego Aneksu do umowy o dofinansowanie. W dniu 01.03.2021 r. został zawarty Aneks Nr 2 do umowy o dofinansowanie zmieniający termin zrealizowania zakresu rzeczowego i finansowego projektu.

 

Zadanie 14 Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

W dniu 14.01.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, celem wyłonienia wykonawcy zadania. Otwarcie ofert zgodnie  z zamówieniem odbyło się w dniu 05.02.2020 r.  W dniu 12 marca 2020r. została zawarta umowa z wykonawcą  Konsorcjum Firm Zakład Instalacji Wod–Kan Dygas Sp.j. ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów; Zakład Usług Administracyjno-Budowlanych Karol Liberski ul. Konopnickiej 46, 26-700 Zwoleń na  kwota brutto 6 773 765, 93 zł. w tym przebudowa i budowa sieci wod-kan. 3 799 254,75 zł. brutto.  Termin wykonania zadania 28.05.2021 r. Do chwili obecnej wykonano  prace związane z przebudową i budową sieci wod-kan w ul. Cichej, Jeziornej, Kanałowej, Rynek Stary, Przechodniej , Wylot i Wjazdowej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kanałowej.

 

Projekty zagospodarowania terenu: