Bez kategorii

Przebudowa drogi gminnej nr 102887L ul.Piaskowa w Rykach

Zadanie dofinansowane ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Tytuł projektu :

Przebudowa drogi gminnej nr 102887L ul. Piaskowa w Rykach

Wartość ogółem :                     2 000 000,00 zł.

Wartość dofinansowania:           1 960 000,00 zł.

Udział własny :                         40 500,00 zł.

Termin zakończenia  zadania:    28.06.2024 r.

 

Opis projektu: 

Zadanie  obejmuje przebudowę ulicy o dł. 970 m . Parametry drogi: jezdnia asfaltowa o szerokości 5,00 m, zjazdy do posesji z kostki brukowej o szer. 4,00 m, chodnik z kostki brukowej o szer.2,00 m, pobocze o szer.0,75 m, kanał technologiczny, odwodnienie powierzchniowe.  Zakres robót do wykonania:  roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami, regulacja studzienek i zaworów wodociągowych i kanalizacyjnych, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórki elementów dróg , ogrodzeń i przepustów); roboty ziemne (wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, wykonanie nasypów); odwodnienie korpusu drogowego (remont przepustów pod korpusem drogi); podbudowy, ulepszone podłoże (koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, podbudowa z mieszanek niezwiązanych, podbudowa z mieszanki związanej lub gruntu stabilizowanego spoiwem, podbudowa z betonu asfaltowego);  nawierzchnie (nawierzchnia z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej);   roboty wykończeniowe (umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie mieszanką traw); oznakowanie i  urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, bariery ochronne); elementy ulic (krawężniki betonowe na ławie betonowej, chodnik z  brukowej kostki betonowej, obrzeża betonowe); przebudowa sieci gazowej; budowa rurociągu i kanalizacji teletechnicznej o dł.946 m. Nadzór inwestorski. Realizacja zadania tworzy dogodne warunki do  zakładania i rozwijania działalności gospodarczych przez lokalnych mieszkańców a także inwestorów z zewnątrz.  Stwarza warunki dla powstania nowych miejsc pracy w miejsce zlikwidowanego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Służy podniesieniu bezpieczeństwa i lepszej komunikacji miasta i regionu.   Działania  te zapobiegają  odpływowi  ludności z terenu gminy do większych miast.

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych na terenie Lubelskiego

W dniu 24 grudnia 2021 r. wejdzie w życie rozporządzenie porządkowe nr 28 wojewody lubelskiego Lecha Sprawki z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Pełna treść rozporządzenia 
 
Rozporządzenie wydane zostało w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
 
Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa obowiązuje od dnia 24 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. – z wyjątkiem 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej...

Przed i w trakcie realizacji zadania: "Przebudowa dróg gminnych Nr 102909L, 102897L w Rykach"

ul. Wierusz-Kowalskiego

ul. Nałkowskiego

ul. B. Prusa 

ul. Skotnickiego

ul. Słoneczna

ul. S. Staszica

ul. Szarych Szeregów

ul. S. Żeromskiego

Zajęcia 28.10.2021

Fenek – bajkowy pomocnik dla tych rodziców, którzy chcą zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby jak najlepiej wychować swoje dzieci. Fenek to także dziecięcy przewodnik po otaczającym je świecie. Uczy dziecko, jak dbać o zdrowie i środowisko. Jak zachowywać się w różnych miejscach i sytuacjach. I jak nazwać, oswoić i zrozumieć swoje emocje. 

Grupy 4 i 5-latków z Samorządowego Przedszkola nr 1 w Rykach poznały tego sympatycznego liska na kolejnych zajęciach z cyklu „Spotkanie z książką”, które odbyły się w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016 – 2022.

 

Zajęcia 28.07.2021

Graliście w komórki do wynajęcia, ziemniaka, tramwaj, gumę? Wiecie, co to hacele, chłopek, pikuty, zośka? Przypominamy zabawy z czasów, kiedy nie było komputerów, kablówki, a nawet i telewizora w wielu domach. Kiedy dzieci spędzały dużo czasu na dworze i po prostu bawiły się ze sobą. Kiedy osiedla nie były grodzone, kiedy biegało się z kluczem na szyi, a centrum towarzyskim podwórek był trzepak.

Wśród zabaw i gier znalazły się te najprostsze jak "Baloniku nasz malutki", "Mam chusteczkę haftowaną" czy "Mało nas do pieczenia chleba", zabawy typowo podwórkowe jak dwa ognie, kapsle, wojna, ale i zabawy ludowe jak "Uciekła mi przepióreczka w proso", "Jaworowi ludzie", "Król Lul", "Moja Ulijanko" czy wreszcie zabawy na niepogodę jak pomidor, piekło-niebo, inteligencja, wisielec, teatr cieni i wiele innych.

Dzieci z Przedszkola nr 1 w Rykach mogły choć na chwilę przenieść się w czasie i przekonać się jak ich rodzice i dziadkowie spędzali wolny czas. Było to dla nich wielkie zaskoczenie. Okazało się, że dzieci w ogóle nie znały dawnych gier i zabaw. Mamy nadzieję, że je polubią, a ich rodzice z sentymentem powrócą do czasów własnego dzieciństwa. Działania te miały również na celu zachęcenie całych rodzin do wspólnej
zabawy, integracji, zmiany codziennych nawyków
związanych ze wspólnym spędzaniem czasu.

 

Zajęcia z cyklu „Spotkanie z książką” i „Popołudnie zapomnianych gier i zabaw” odbyły się w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016 – 2022.