Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryki

Danuta Janiszek / Rafał Machnicki
środa, 29 styczeń 2020 11:08
A- A A+


W dniu  30.10.2019 r. została zawarta umowa na dofinansowanie projektu, który zakłada kompleksowe działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i przetworzonej.
W Publicznej Szkole Podstawowej  i Samorządowym Przedszkolu w Starym Bazanowie zaplanowano: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentów; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wg WT2021; modernizację instalacji c.o.; montaż grzejników; montaż elektrycznych podgrzewaczy c.w.u.; system zarządzania energią; wymianę oświetlenia na energooszczędne LED; montaż instalacji odgromowej; zakup schodołazów. Dodatkowo w szkole zaplanowano docieplenie stropu nad piętrem, zostanie zamontowany podjazd dla osób niepełnosprawnych i zainstalowany kocioł na pellet 110 kW (2x55kW w kaskadzie kondensacyjne) zaopatrujący w ciepło szkołę i przedszkole. W przedszkolu zaplanowano docieplenie stropodachu.
W PSP w Swatach zaplanowano docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i fundamentów; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wg WT2021; montaż podjazdów dla osób niepełnosprawnych ; remont kotłowni; modernizacja instalacji c.o. - montaż grzejników i kotła na pellet 220 kW(2x55kW w kaskadzie kondensacyjne ); montaż elektrycznych podgrzewaczy c.w.u.; system zarządzania energią; wymianę oświetlenia na energooszczędne LED; montaż instalacji odgromowej; zakup schodołazu. 

Beneficjent
Gmina Ryki, ul.Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki

Cel główny projektu:
Celem głównym  projektu jest poprawa czystości powietrza w Gminie Ryki, poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków Publicznej Szkoły Podstawowej i Samorzadowego Przedszkola w Starym Bazanowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Swatach. Projekt realizowany będzie przez Wnioskodawcę, tj.Gminę Ryki. Grupą docelową projektu są: pracownicy i uczniowie obu szkół i przedszkola, dzieci w wieku przedszkolnym i mieszkańcy Gminy Ryki. Projekt realizuje tzw. Głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej. Wytypowany zakres prac to zestaw działań modernizacyjnych prowadzących do zmniejszenia zużycia energii do poziomu , dla którego określono optymalne parametry techniczne i ekonomiczne.

Planowane efekty

 1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 3 szt.
 2. Liczba projektów , w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 1 szt.
 3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2 szt.
 4. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 3 szt.
 5. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1 967,09 m2
 6. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,22 Mwt
 7. Ilość zaoszczędzonej energii zieplnej 3 022,00 GJ/rok
 8. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 11,69 Mwh/rok
 9. Produkcja energii cieplnej z nowowybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 116,18 Mwht/rok
 10. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 327,20 tony równoważnika CO2
 11. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 995 204,51 kWh/rok
 12. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 220,00 kWt

Wartość projektu,
3 483 317,76 zł.

Dofinansowanie  UE
2 227 596,78 zł.

Wkład własny:
1 255 720,98 zł.

Zakres rzeczowy projektu :

 1. Audyt i dokumentacja.
 2. Wniosek aplikacyjny.
 3. Studium wykonalności.
 4. Nadzór inwestorski.
 5. Promocja:
  - wykonanie tablicy informacyjnej na etapie realizacji projektu i pamiątkowej na zakończenie realizacji projektu
  - informacja na stronie wnioskodawcy o projekcie przeakzana równiż prasie,
  - dokumentacja fotograficzna
  - informacje na sesjach RM
 6. Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Bazanowie.
 7. Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola w Starym Bazanowie.
 8. Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Swatach.
 9. Malowanie obiektów.
 10. Dostosowanie wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 11. Zakup schodołazów.
 12. Montaż instalacji odgromowej.

Harmonogram realizacji projektu.
Rozpoczęcie realizacji projektu                        12.12.2018  r.
Zakończenie rzeczowe  projektu                      31.08.2021  r.
Zakończenie finansowe projektu                      31.12.2021  r.

W dniu 23.06.2020 r. po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania została podpisana umowa z wykonawca tj. SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Sp. komandytowa ul. Idalińska 53 26-600 Radom.

Wartość robót po przetargu:   2 804 400,00 zł.  brutto.
W dniu 17.07.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru tj. Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk, ul. Ryżki 67A, 21-400 Łuków, za kwotę brutto: 18 450,00 zł.

Promocja projektu
Zdjęcia przed realizacją projektu: PSP w Starym Bazanowie
W trakcie realizacji projektu: PSP i Przedszkola w Starym Bazanowie
Zdjęcia przed realizacją projektu: PSP w Swatach
W trakcie realizacji projektu: PSP w Swatach