Przebudowa drogi gminnej Nr 102856L ul. Fabryczna w Rykach

Danuta Janiszek / Rafał Machnicki
środa, 29 styczeń 2020 15:06
A- A A+

„Przebudowa drogi gminnej Nr 102856L ul. Fabryczna w Rykach”

Dofinansowano ze środków  Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa Funduszu:  Fundusz Dróg Samorządowych 

Kwota dofinansowania:   573 930,00 zł.

Całkowity wartość  inwestycji: 956 550,09 zł.  (koszt kwalifikowany)

W dniu 6 września 2019 r. została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakresu rzeczowy zadania:

- prace przygotowawcze

- podbudowa

- nawierzchnia drogi

- elementy dróg i ulic

- zjazdy

- roboty wykończeniowe

- urządzenia bezpieczeństwa   ruchu ruchu

- aktywne oznakowanie przejścia

 Zostanie osiągnięty stan docelowy drogi:

- klasa drogi: L, długość drogi: 970  mb, przekrój jezdni:  1X2,  szerokość jezdni 7,00 m., chodnik  z  kostki betonowej brukowej koloru czerwonego  o szer.2,00 mb dł.148 mb od km. od 0+007,8 do km 0+156,   szer.zjazdów 4 mb. pow. 238 m2.

- pobocze ziemne po prawej stronie drogi od km 0+156 do km 0+970 o szer. 0,75 mb, ścieżka rowerowa z dopuszczonym ruchem pieszych z kostki betonowej brukowej kol. szarego po lewej stronie drogi: od km 0+007,8 do km 0+970,

- droga gminna rozpoczyna się na skrzyżowaniu  z drogą powiatową Nr 1447L, kończy na skrzyżowaniu z drogą  krajową Nr 48,

- konstrukcja jezdnia warstwa ścieralna gr.4 cm., warstwa wyrównawcza gr. zmienna , śr. 5 cm.

- odwodnienie powierzchniowe do istniejących recypientów w terenie,

- obiekty inżynierskie: przepusty drogowe, ścieki podchodnikowe,

- w km. o+020 zaprojektowano przejście dla pieszych na progu zwalniającym wykonanym z kostki betonowej brukowej gr.8 cm,

- oznakowanie drogi: znakami drogowymi D42/D43, znakami drogowymi A7 szt.2  wraz z oznakowaniem poziomym P-4, P-13, oznakowanie wyniesionego przejścia dla pieszych znakiem aktywnym D6 szt.4 z oświetleniem drogi  lampą ostrzegawczą na wysięgniku U35  oraz oznakowaniem poziomym P-10 i P-25,  oraz znakiem A11a i tabliczką T-1 oraz znakiem B-33, ścieżka rowerowa z dopuszczonym ruchem pieszych  oznakowana  znakami: C13/16 szt 2 i C13a/16a szt.2.

Inwestycja nie koliduje z istniejącą infrastrukturą techniczną  tj. elektroenergetycznymi liniami podziemnymi i naziemnymi, teletechniczną wodociągową i gazową. Projektowana przebudowa nie zmienia układu wysokościowego. Wykonane zostaną niezbędne korekty niwelety wynikające z wyrównania jezdni . Przebudowa dostosowana do istniejącej niwelety drogi  i zjazdów na posesje.

Termin realizacji zadania: wrzesień 2019 - sierpień  2020 r.