Samorząd

Spotkanie podsumowujące dotychczasowe prace nad dokumentem "Program Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016-2022"

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Ryki na spotkanie podsumowujące dotychczasowe prace nad dokumentem "Program Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016-2022", które odbędzie się 6 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach o godz. 16:00.

Dzień otwarty rewitalizacji i warsztat diagnostyczny - raport

Dzień Otwarty Rewitalizacji

28 grudnia 2016r. w Urzędzie Miejskim w Rykach odbył się dzień otwarty Rewitalizacji z udziałem mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli Urzędu, Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych gminy – Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnego Centrum Kultury oraz placówek oświatowych.

Celem dnia otwartego było przedstawienie głównych informacji nt rewitalizacji i korzyści wynikających z zaangażowania się w ten proces. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników i przedstawienia prowadzących oraz wszystkich uczestników spotkania. Następnie omówione zostały prezentacje wprowadzające do tematyki rewitalizacji.
W tej części zostały przedstawione główne definicje dotyczące rewitalizacji oraz akty prawne i wytyczne regulujące proces rewitalizacji. Szczególny nacisk został położony na odejście od postrzegania rewitalizacji jako procesu zmian infrastrukturalnych i modernizacyjnych, do wskazania działań ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców i tworzenia więzi lokalnej społeczności. Wyjaśnione zostały również główne różnice między gminnym a lokalnym programem rewitalizacji oraz wskazane zostały podstawowe źródła finansowania w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Podczas drugiej prezentacji przedstawiono główne mechanizmy partycypacji społecznej oraz drabinę partycypacji, którą tworzy informowanie, konsultowanie i współdecydowanie. Następnie przedstawiona została rola konsultacji społecznych oraz ich formy.

Kolejna prezentacja dotyczyła społecznego aspektu rewitalizacji. Pokazana została wieloaspektowość programu rewitalizacji oraz określeno interesariuszy programu. Uczestnicy poznali korzyści, jakie może przynieść włączenie społeczności lokalnej. W ramach tej części zostały przedstawione dobre praktyki z następujących miast: Cork (Irlandia), Chojnice, Połczyn-Zdrój, Przasnysz oraz Nałęczów. Następnie uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań odnośnie prezentacji bądź nurtujących ich kwestii związanych z rewitalizacją.

Warsztat diagnostyczny

Celem warsztatu była identyfikacja problemów i zjawisk negatywnych występujących na obszarach rewitalizacji oraz wskazanie potencjałów tych obszarów. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia etapów realizacji projektu. Następnie zaprezentowana została metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i do rewitalizacji. Kolejnym krokiem było przedstawienie wstępnych wyników analiz przygotowanych na podstawie pozyskanych danych ilościowych. Obszary, które wstępnie zostały wybrane do rewitalizacji to:

 • Stare Miasto
 • Krasnogliny
 • Lasoń
 • Podwierzbie
 • Stawy - Karasiówka

Druga część spotkania poświęcona była pracy warsztatowej. W związku z tym, że w spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele sołectwa Stare Miasto praca warsztatowa dotyczyła tego obszaru. Uczestnicy pracowali w podziale na 3 grupy:

 • zespół ds. społecznych,
 • zespół ds. gospodarczych,
 • zespół ds. przestrzenno-funkcjonalnych.

Zadaniem uczestników było zidentyfikowanie problemów w poszczególnych sferach, ale także mocnych stron, atutów, które można wykorzystać przy planowaniu działań
rewitalizacyjnych. Aby określić te elementy uczestnicy odpowiadali na następujące pytania:

 1. Jakie występują negatywne zjawiska, problemy, czego brakuje w sferze?:
  • społecznej,
  • przestrzenno-funkcjonalnej,
  • technicznej,
  • środowiskowej,
  • gospodarczej
 2. Jakie są przyczyny problemów?
 3. Jakie są największe atuty wyznaczonego obszaru?
Wyniki pracy warsztatowej:
Sfera społeczna – zidentyfikowane problemy:
 • Bezrobocie, którego przyczyną z jednej strony jest brak wykształcenia , odpowiednich kwalifikacji, a z drugiej strony brak motywacji do podjęcia pracy. Marazm, a także złe wzorce rodzinne przekazywane z pokolenia na pokolenie – to kolejne przyczyny bezrobocia. Z problemem tym wiąże się także kwesta szeregu uzależnień, brak perspektyw, które mogą one utrudniać podjęcie pracy zarobkowej.
 • Chuligaństwo i wandalizm, które może być skutkiem nudy, braku środków do życia wynikających z bezrobocia, ubóstwa. To także efekt przejmowania złych wzorców do naśladowania, braku autorytetów i chęci przynależenia do określonej grupy społecznej. Problem ten często dotyka osoby uzależnionione i wykluczone społecznie.
 • Nałogi i uzależnienia - są w pewnym stopniu efektem łatwej dostępności do używek (mety alkoholowo-papierosowe). Tak jak w przypadku innych problemów społecznych jest to także kwestia przejmowania złych wzorców rodzinnych, pewnych zwyczajów i tradycji funkcjonujących zazwyczaj w rodzinach patologicznych. Chęć sięgania po używki wynika także z nudy, spowodowanej brakiem perspektyw pracy oraz brakiem zainteresowań i wiążących się z tym brakiem ofert spędzania czasu wolnego i braku miejsc do uprawiania sportu i rekreacji.
 • Niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego, która wynika z dużej powierzchni sołectwa i trudnościami w dostępnie do centrum sołectwa z obszarów peryferyjnych. Na terenie sołectwa brakuje również oferty dla osób w średnim wieku. Znaczącym problemem w tym obszarze jest brak infrastruktury sportowej, placu zabaw, terenów zielonych i rekreacyjnych, a także ścieżek rowerowych.
 • Brak inicjatyw społecznych, brak integracji i zaufania wynika ze sposobu myślenia, częściowego wykluczenia i stereotypów funkcjonujących wśród społeczeństwa odnośnie mieszkańców obszaru Starego Miasta. Jednocześnie znaczna część mieszkańców tego obszaru charakteryzuje się roszczeniową postawą i niską świadomością społeczną związaną z tym, jak duży wpływ mają na otoczenie.
Sfera gospodarcza – zidentyfikowane problemy:
 • Duża liczba pustostanów (głównie prywatnych) – jest to skutek m.in. wysokich
  czynszów zarówno lokali usługowych jak i mieszkalnych, co ogranicza liczbę chętnych do zajęcia tych lokali; duża liczba pustostanów to także skutek migracji mieszkańców zazwyczaj poza granice miasta.
 • Brak miejsc parkingowych, ruch jednokierunkowy na ul. Poniatowskiego – dużym utrudnieniem do prowadzenia działalności gospodarczej na Starym Mieście są także trudności komunikacyjne oraz problemy ze znalezienie miejsca parkingowego. Wiąże się to z parkowaniem na ul. Poniatowskiego i na Rynku przez pracowników okolicznych sklepów i firm.
 • Mało miejsc pracy, niskie wynagrodzenia.
 • Malo efektywna polityka urzędu pracy dotycząca staży, brak kontynuacji zatrudnienia na umowę o pracę (zatrudnianie kolejnych stażystów).
 • Brak instytucji otoczenia biznesu i wiążące się z tym niewielkie wsparcie dla nowych i już istniejących przedsiębiorców.
Sfera przestrzenno-funkcjonalna – zidentyfikowane problemy:
 • Zły stan infrastruktury technicznej, w szczególności drogowej, chodnikowej, w tym infrastruktura niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – jest to efekt zaszłości z ubiegłych lat i braku zainteresowania tym problemem.
 • Brak wypożyczalni np. rowerów – do tej pory nie było zainteresowania w tym temacie, brakowało pomysłu na rozwinięcie tego przedsięwzięcia, niemniej jednak wypożyczalnia rowerów z jednej strony ułatwiłaby poruszanie po gminie, a z drugiej strony stanowiłaby atrakcję turystyczną i ciekawą możliwością rozwoju oferty sportowo-rekreacyjnej.
 • Brak odpowiedniej liczby parkingów, co wiąże się z potrzebą wyłączenia ruchu na części ul. Poniatowskiego.
 • Korkujące się ulice, większa liczba pojazdów w okolicy Starego Miasta.
 • Zły stan i estetyka budynków w obrębie Starego Miasta - przede wszystkim budynków komunalnych, co jest efektem niewystarczających środków finansowych na ich remont i modernizację.
 • Brak publicznych toalet, których budowa została pominięta przy wcześniejszym projekcie rewitalizacyjnym dotyczącym Starego Rynku.
 • Niewystarczające obszary zieleni miejskiej – części terenów zielonych została zlikwidowana.
 • Zdewastowany teren wokół Stawu Buksa, na który gmina nie ma wpływu ze względu na to, że jest to teren prywatny.
 • Zły stan infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, obecny stan wynika z upływu czasu i braku odpowiednich, cyklicznych prac modernizacyjnych.
 • Brak miejsc spotkań, integracji.
 • Brak miejsc zabaw (niewystarczająca oferta dla dzieci i dorosłych), brak pomysłów na poszerzenie tej oferty i niewystarczające zaangażowanie podmiotów np. organizacji pozarządowych, które mogłyby zająć się tym tematem.
 • Brak przejścia dla pieszych nad Zalesianką i dojścia do targowiska oraz jego lepszego zagospodarowania.
Sfera społeczna – atuty:
 • miejsce z historią (Żydzi, Skalscy itd.)
 • żywe centrum miasta
 • przekaz pokoleniowy
 • potencjał turystyczny
 • dostęp do akwenów wodnych
 • baza wypadowa dla wycieczek pieszych i rowerowych
 • atrakcyjnie zagospodarowany rynek - rynek miejski z fontanną
 • sąsiedztwo stadionu miejskiego
 • dobre usytuowanie komunikacyjne (przy drodze krajowej 17, przystanek BUS)
 • dobra baza do imprez plenerowych
 • komenda hufca ZHP
Sfera gospodarcza – atuty:
 • nowy skwerek z placem zabaw
 • kwiaciarnia - upiększa rynek
 • położenie centralne – skupienie handlu
 • stawy
 • turystyka – rekreacja w przyszłości
 • historia
Sfera przestrzenno-funkcjonalna – atuty:
 • centralne położenie
 • nagromadzenie obiektów handlowych i usługowych
 • stawy: Buksa i Skalski - możliwość stworzenia infrastruktury turystycznej i noclegowej
 • Brzezinka - stworzenie szlaków rowerowych, pieszych i spacerowych
 • budynek po Komendzie Policji
 • pływalnia powiatowa
 • skwer przy. ul. Szkolnej
 • park miejski
 • otoczenie okołobiznesowe
 • czwartkowe lokalne targi
 • pozostałości po starym kirkucie

Raport z pikniku rewitalizacyjnego

Piknik Rewitalizacyjny

18 grudnia 2016r. na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Rykach odbył się Piknik Rewitalizacyjny połączony z Wigilią Miejską, którego celem było zapoznanie mieszkańców gminy z założeniami procesu rewitalizacji oraz pozyskanie informacji nt. potrzeb i oczekiwań mieszkańców odnośnie życia w gminie Ryki.
W ramach pikniku rewitalizacyjnego zostało przygotowane stoisko programowe z atrakcjami dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych. Stoisko stanowiło również punkt informacyjny odnośnie programu rewitalizacji. Na stoisku wyświetlana była prezentacja przedstawiająca główne założenia rewitalizacji, w tym założenia programu rewitalizacji dla Ryk, a także dobre praktyki rewitalizacyjne ze świata i za granicy. Dla uczestników pikniku przygotowano materiały informacyjno-promocyjne, m. in. ulotki dotyczące programu rewitalizacji, długopisy, ołówki, karteczki kolorowe, tzw. zaznaczniki, linijki, opaski odblaskowe oraz nagrody.

Podczas pikniku mieszkańcy mieli możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu "Budujemy miasto marzeń – wspólna makieta".

Dla uczestników został przygotowany podkład z mapą centrum Miasta Ryk. Uczestnicy mieli możliwość zagospodarowania obszarów w sposób najbardziej zgodny z ich potrzebami i oczekiwaniami. Mieszkańcy z przygotowanych materiałów tworzyli obiekty i miejsca, które chcieliby, aby znalazły się na terenie miasta – były to zarówno miejsca spotkań, lokale gastronomiczne, miejsca do spędzania czasu wolnego, sportu i rekreacji, wytyczone ścieżki rowerowe. Poniżej zdjęcia prezentujące makietę.

Ściana życzeń – oczekiwania mieszkańców

Dla uczestników została przygotowana tablica, na której mieszkańcy mogli wpisywać czego im brakuje, jakiej oferty, jakich obiektów, jakich zajęć itp. Głównie propozycje dotyczyły zwiększenia powierzchni terenów zieleni, stworzenia nowych miejsc i obiektów sportowo-rekreacyjnych, poszerzenia oferty kulturalnej, a także zwiększenia dostępności do lokali usługowych i handlowych. Część zapisów dotyczyła poprawy infrastruktury drogowej i związanej z tym poprawy bezpieczeństwa drogowego. Poniżej znajdują się propozycje zgłoszone przez mieszkańców:

Marzy mi się w Rykach:

 • mała infrastruktura miejska
 • więcej zieleni
 • odnowienie parku
 • park na ul. Myśliwskiej
 • „małe miasteczko” do nauki jazdy rowerem dla dzieci
 • więcej miejsc rekreacji
 • plac zabaw
 • więcej boisk
 • nowy stadion
 • park trampolin
 • skatepark
 • Orlik w okolicy ZSO nr1 w Rykach
 • park linowy
 • lodowisko
 • górka do zjeżdżania na nartach i sankach
 • boisko do siatkówki
 • boisko do koszykówki
 • ścieżki rowerowe
 • fitness na świeżym powietrzu
 • więcej zajęć dla dzieci
 • pracownia plastyczna
 • amfiteatr
 • muzeum
 • galeria
 • teatr lalek
 • muzeum wojska polskiego
 • lotnisko
 • zakaz parkowania na ul. Poniatowskiego
 • progi zwalniające na ul. Kordiana, Jana Pawła
 • chodnik od wiaduktu do Moszczanki
 • światła na skrzyżowaniu przy basenie
 • miejsce do manewrów ZHP
 • nowy kościół w Rykach
 • obiekty handlowe i usługowe np. Decathlon, McDonalds, Burger King, centrum handlowe, sklepy z zabawkami, sklepy specjalistyczne.

Czego brakuje:

 • choinki przy fontannie
 • zajęć gimnastycznych
 • potrzebne jest nowe przedszkole państwowe
 • brak drogi na ul. Młynarskiej
 • kawiarni, galerii
 • brak odkrytego basenu, letniego kąpieliska
 • potrzebny spokój na świetlicy na ul. Witosa
 • służby porządkowe - sprzątanie liści ze skwerku, odśnieżanie
 • komunikacji miejskiej
 • równych dróg
 • osiedli mieszkaniowych
 • szczęśliwych uśmiechniętych ludzi

Zgłoś pomysł na rewitalizację

W trakcie pikniku mieszkańcy miasta mogli zgłaszać swoje pomysły na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Do dyspozycji uczestników pikniku były specjalnie przygotowane formularze (przedstawione na poniższym zdjęciu) do zgłaszania pomysłów oraz długopisy. Zgłoszono ponad 50 pomysłów, które dotyczą propozycji przedsięwzięć związanych z organizacją czasu wolnego dla różnych grup wiekowych mieszkańców, propozycji zmian zagospodarowania przestrzeni, wsparcia tworzenia nowych miejsc pracy, tworzenia miejsc spotkań i rekreacji dla mieszkańców oraz remontów i przebudowy budynków użyteczności publicznej oraz infrastruktury drogowej. Poniżej przedstawiono oryginalne brzmienie zgłoszonych propozycji:

 • Więcej rozrywki np. festynów
 • Parkingi dla samochodów
 • Rewitalizacja parków wraz z fontanną oraz z ławeczkami do odpoczynku
 • i posadzenie nowych drzew
 • Czystość całego miasta
 • Dużo miejsc pracy
 • Rozbudowa ścieżek rowerowych
 • Odnowa stadionu np. odnowienie bieżni i siłowni
 • Więcej zajęć dla dzieci po lekcjach
 • Wakacje dla dzieci np. imprezy masowe
 • Lato oraz zima w mieście
 • Więcej zakładów pracy dla młodzieży
 • Zwiększenie zasięgu komunikacji miejskiej np. autobusów do Owni
 • Rozbudowa szpitala
 • Renowacja drogi np. do Owni
 • Miejsce „małe miasteczko” gdzie dzieci uczą się jazdy na rowerze i zasad poruszania się po ulicach
 • Więcej zajęć hobbistycznych dla dzieci np. kurs gotowania
 • Budowa nowej świetlicy w której mogłaby się spotykać młodzież oraz seniorzy
 • Więcej sklepów spożywczych
 • Nowa galeria handlowa lub rozbudowa domu handlowego „Mars”
 • Budowa nowego muzeum np. żydów z Ryk
 • Budowa dużego parkingu np. przy sklepach sieciowych
 • Progi zwalniające na lokalnych ulicach
 • Czynić świat lepszym poprzez uśmiech
 • Budowa lodowiska
 • Stworzenie stoku na którym dzieci będą mogły jeździć na nartach i sankach
 • Budowa „mini zoo”
 • Budowa „kuleczkowo” miejsca dla dzieci na przyjęcia urodzinowe
 • Więcej imprez kulturowych np. koncerty i koncerty w plenerze
 • Zajęcia ze sztuki walki
 • Rozbudowa targowiska
 • Poprawa infrastruktury miejskiej np. na ulicy Piaskowej
 • Budowa domu „spokojnej starości”
 • Budowa placów zabaw dla dzieci
 • Budowa sali zabaw integracyjnych dla dzieci np. „Fikoland”
 • Operetki za 15 zł
 • Kawiarenki kulturowe
 • Skate park
 • Amfiteatr
 • Utrzymać małe szkoły
 • Odnowienie bazarku rolno –spożywczego
 • Wykorzystywać akweny wodne
 • Połączenie Swat z Rykami
 • Zbudowanie obwodnicy Ryk
 • Naprawienie dróg (zaklejenie dziur w drodze)
 • Organizacja większej liczby akcji o charakterze charytatywnym i społecznym
 • Budowa orlika przy szkole nr 1 w Rykach
 • Więcej parkingów
 • Więcej spotkań organizacyjnych
 • Więcej pracy dla młodych
 • Instruktor śpiewu dla KGW w gminie Ryki

Zrób pocztówkę z Ryk

Dla najmłodszych uczestników pikniku zorganizowana została również atrakcja polegająca na możliwości zrobienia pocztówki z wizją przedstawiającą Ryki w 2022 roku. Uczestnicy mieli do dyspozycji różnego rodzaju materiały piśmiennicze i papierowe. Poniżej znajduje się wygląd przygotowanej do wypełnienia pocztówki.

Ankieta diagnozująca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarach do rewitalizacji dla Miasta Ryki

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która będzie wykorzystana do pogłębienia diagnozy obszarów wybranych do rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016 -2022.

Projekty rewitalizacyjne do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016 -2022

Zachęcamy Państwa do wypełnienia Karty projektu rewitalizacyjnego do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016 -2022.

Zaproszenie na warsztat projekcyjny w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016–2020

W związku z pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016 – 2020 zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie projekcyjnym, który odbędzie się 16 stycznia 2016 o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach.

Założenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla obszaru Starego Miasta w Rykach

Aneks do opracowania „Diagnoza społeczna obszaru rewitalizacji miasta Ryki”

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych