Bez kategorii

Utworzenie pętli rowerowej na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego

Nazwa Projektu: „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego".

Wnioskodawca/Lider Projektu: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień" z siedzibą w Nałęczowie

Partnerzy Projektu - Gminy: Baranów, Miasto Dęblin, Garbów, Janowiec, Kamionka, Końskowola, Kurów, Markuszów, g. Puławy, miasto Puławy, Ryki, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn.

Wartość całkowita: 1 926 101,05 zł

Dofinansowanie w ramach RPO WL: 1 348 270,72 zł

Łączny udział własny Partnerów: 577 830,33 zł (na wkład własny składają się środki wniesione przez wszystkich partnerów)

Planowane zakończenie rzeczowe realizacji: 12.10.2012 r.

Planowane zakończenie finansowe realizacji: 19.11.2012 r.

Projekt zakłada utworzenie sieciowego i zintegrowanego produktu turystycznego poprzez oznakowanie i wyposażenie w infrastrukturę turystyczną sieci szlaków rowerowych na obszarze 16 gmin z 4 powiatów. Sieć tych szlaków obejmować będzie w części istniejące i funkcjonujące już pętle rowerowe oraz zupełnie nowe projektowane odcinki szlaków rowerowych na obszarach wiejskich.

Łączna długość sieci szlaków rowerowych przewidzianych do oznakowania wynosi szacunkowo 503 km . Na tę sieć składa się 60-cio kilometrowy odcinek nieoznakowanego mięzynarodowego Szlaku Bursztynowego Greenways Budapeszt - Kraków – Warszawa – Gdańsk biegnący od gminy Janowiec ( poprzez gminy: Kazimierz Dolny, Wawolnica, Końskowola, miasto Puławy, Puławy/gminę/, Ryki) do gminy Dęblin oraz lokalne (tematyczne) pętle rowerowe łączące się ze sobą.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wykonanie projektów szlaków na brakujących odcinkach; projekt wiat turystycznych dla rowerzystów ; kompleksowe oznakowanie sieci szlaków rowerowych; ustawienie 43 tablic informacyjnych ze schematem szlaków; oznakowanie atrakcji turystycznych na trasie 1 kpl; wykonanie i montaż 29 wiat dla turystów wraz ze stołami i ławami; wyposażenie 24 wiat w grilla; montaż 33 koszy na śmieci; montaż 29 stojaków na rowery; zakup 3 kompletów części narzędzi dla rowerów w 3 punktach naprawy rowerów; zakup 2 kompletów środków opatrunkowych , leków i podstawowego sprzętu medycznego do 2 punktów aptecznych.

Elementem projektu jest także infrastruktura elektroniczna: system zliczania turystów )petla indukcyjna), montaż infokiosku, 3 tablice meteorologiczne, 2 hot-spoty, monitoring 9 szt oraz streaming video.

Ponadto w ramach promocji projektu i utworzonego produktu turystycznego powstanie polsko-angielski internetowy portal turystyczny z interaktywną mapą turystyczną, systemem rezerwacji miejsc noclegowych , wirtualnymi przewodnikami (typu street view), aplikacją komputerową i komunikatami dla 120 wybranych obiektów (atrakcji) na terenie gmin partnerów wraz z zakupem 20 urzadzeń GPS, video przewodnik ; zamontowane zostaną w siedzibach Partnerów tablice promujące Projekt , powstaną polsko-angielskie foldery z mapami szlaków rowerowych o nakładzie 12 000 szt , paszport turystyczny w formie papierowej publikacji dla turystów o nakładzie 12 000 szt.; utworzony zostanie Punkt Informacji Turystycznej w siedzibie LGD; zorganizowane zostaną imprezy promocyjne 3 rajdy rowerowe i zakupione zostaną elementy promocyjne – 3 tablice promocyjne, 1000 czapeczek , 1000 koszulek.

Celem nadrzędnym Projektu jest zwiększenie udziału sektora turystyki w gospodarce wojeództwa lubelskiego oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny.

Cel główny Projektu to rozwój i promocja turystyki w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obszaru objętego LGD “Zielony Pierścień” oraz obszarów sąsiadujących z nim.

Na terenie Gminy Ryki trasa Szlaku Bursztynowego biegnie przez m.Bobrowniki i Kleszczówkę.

W wyniku projektu zostanie oznakowana trasa szlaku oraz pojawi sie oznakowanie turystyczne informujące o możliwości zwiedzania atrakcji turystycznych tj: zabytkowy Kościół pw. NNMP w Bobrownikach, Kirkut (cmentarz żydowski), Pomnik ku czci żołnierzy Armii Krajowej położony na łące nad Wieprzem przy drodze do Niebrzegowa, Pomnik z popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, zabytkowy cmentarz.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskac na stronie internetowej www.zielonypierscien.pl w zakładce - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.

Mapa poglądowa pdf

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl I - III w Gminie Ryki - projekt POKL

Beneficjent: Gmina Ryki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl I - III w Gminie Ryki
Wartość projektu: 373 880,70

Projekt został przygotowany przez mgr Małgorzatę Szymańską – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Oszczywilku oraz mgr Agnieszkę Warowną – dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Dąbi przy współpracy z dyrektorami 8 szkół z terenu Gminy Ryki. Umowę Gmina podpisała 11 maja 2012 r.

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu edukacyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest wyrównywanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III 10 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ryki.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele szczegółowe projektu obejmują wspieranie edukacji wczesnoszkolnej, niwelowanie różnic edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień dzieci, organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej dziesięciu szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Ryki.

Do celów szczegółowych projektu zalicza się:

  • złagodzenie dysfunkcji u dzieci z zakresu wad wymowy, postawy, edukacji matematycznej i polonistycznej poprzez stworzenie każdemu dziecku, objętemu wsparciem, oferty edukacyjno-wychowawczej adekwatnej do indywidualnych potrzeb oraz możliwości edukacyjnych i rozwojowych;
  • rozwinięcie wiedzy uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych, uzdolnionych artystycznie oraz w dziedzinie nauki języka angielskiego;
  • poprawa warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspierających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne wynikające z indywidualnych potrzeb uczniów określonych podczas przeprowadzonej diagnozy.

W ramach projektu pomieszczenia dydaktyczne dla klas I-III w placówkach będą doposażone w pomoce dydaktyczne zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym oraz z zasadami indywidualizacji procesu nauczania. Ponadto będzie wdrożona oferta zajęć dodatkowych.

BENEFICJENCI

Grupą docelową są uczniowie klas I-III 10 szkół podstawowych z terenu Gminy Ryki. W sumie wsparciem objętych zostanie 379 uczniów (193 dz. i 186 chł.), którzy wezmą udział w zajęciach zaproponowanych w projekcie.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

Informacje szczegółowe oraz zdjęcia z działań projektowych, będą umieszczane na bieżąco  na poniższej stronie internetowej: www.ryki.pl, w zakładce projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl I-III w Gminie Ryki”- projekt POKL.

Święto Karpia z Pradoliny Wieprza

Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 dla Małych Projektów tj. operacji, które nieodpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Lokalizacja: Gmina Ryki, powiat rycki, woj. lubelskie, miasto Ryki - Stadion Miejski
Tytuł projektu: „Święto Karpia z Pradoliny Wieprza”
Opis operacji: Celem projektu była organizacja święta o zasięgu ponad gminnym, które nawiązuje do kultywowania tradycji regionalnych o charakterze folklorystycznym. W programie uroczystości znalazły się występy Kół Gospodyń Wiejskich, występy kapel ludowych, zespołów śpiewaczy i tanecznych, prezentacje rękodzieła i rzemiosła, konkurencje kulinarne, konkursy i zabawy. Święto Karpia przypomina o historii i tradycjach ziemi ryckiej sięgającą 1836 roku gdzie Ryki sprzedano hrabiemu Janowi Jezierskiemu, który założył 31 stawów hodowlanych a Ryki nazwano „Stolicą Karpi”. Organizacja imprezy służy promocji gminy, twórczości ludowej, kulturalnej, artystycznej a także integracji mieszkańców terenów miejskich i wiejskich.
Całkowita wartość projektu: 32 087,74 zł
Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW: 18 407,01 zł

Gminne Święto Plonów

Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 dla Małych Projektów tj. operacji, które nieodpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Lokalizacja: Gmina Ryki, powiat rycki, województwo lubelskie, Karczmiska, obręb Leopoldów
Tytuł projektu: „Gminne Święto Plonów”
Opis operacji: Celem projektu była organizacja święta o zasięgu ponad gminnym, które nawiązuje do kultywowania tradycji regionalnych. Organizatorami święta są: Sołtys, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna z miejscowości, w której odbywa się impreza, oraz Urząd Miejski w Rykach, Zespół Doradztwa Rolniczego w Rykach, Miejsko – Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Rykach. Uroczystości dożynkowe mają zarówno religijny jak i ludowy charakter, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Gminne Święto Plonów jest też doskonałą okazją do nagrodzenia najlepszych rolników, którzy osiągają znaczące wyniki w produkcji rolnej. Święto co roku odbywa się w innej miejscowości na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich i lokalnych organizacji.
Całkowita wartość projektu: 31 155,72 zł
Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW: 21 809,00 zł

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych