Bez kategorii

Budowa drogi gminnej Bazanów - Krasinek - Trzcianki

Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej Nr 102840L, łączącej drogę krajową nr 48 z drogą powiatową Nr 1430L oraz drogę gminną Nr 102840L z drogą powiatową Nr 1432L. Pierwszy fragment drogi biegnie od skrzyżowania z drogą krajową nr 48 przez miejscowości Kolonia Górka, Kolonia Bazanów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1430L relacji Ryki – Ogonów – Nowodwór w miejscowości Nowy Bazanów na odcinku od km 0+000 do km 2+091,25.

Drugi fragment łączy miejscowości Kolonia Bazanów i Trzcianki od km 0 +000
do km 1+133,19
Łączna długość wybudowanych dróg gminnych objętych projektem wyniesie
3,22444 km.

Produkty projektu:

 1. Długość przebudowanych dróg gminnych - 3,22444 km
 2. Długość zmodernizowanych utwardzonych obustronnych poboczy -
  3,22444 km
 3. Liczba wybudowanych przejść dla pieszych -1

W wyniku projektu droga osiągnie parametry:

 1. Klasa drogi – L
 2. Ilość jezdni – 1
 3. Obciążenie ruchem – lekki KR 1
 4. Nośność – 100 kN/oś
 5. Prędkość projektowa 50 km/h
 6. Przekrój poprzeczny – szlakowy
 7. Szerokość korony drogi – 6,50 m
 8. Szerokość pasa ruchu – 5,0m
 9. Szerokość pobocza - 2 x 0,5 m pobocze utwardzone; 2 x 0,25 pobocze gruntowe.

Budowa dróg gminnych Bazanów-Krasinek-Trzcianki zakłada następujące elementy robót:

 1. Wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem
 2. Wykonanie warstwy z piasku bez doziarnienia do stabilizacji cementem, gr. w-wy 16cm
 3. Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem, gr. 16cm, z pielęgnacją
 4. Wykonanie mechanicznego oczyszczenia podbudowy stabilizowanej cementem
 5. Wykonanie progu płytowego z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
 6. Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej gr. 5cm
 7. Wykonanie fundamentów z pospółki gr. 25cm
 8. Wykonanie przepustów rurowych śr. 60cm
 9. Oczyszczenie przepustów z namułu
 10. Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa naturalnego gr. 15cm
 11. Wykonanie przepustów pod zjazdami śr. 40cm wraz z wbudowaniem i wykończeniem ściankami czołowymi
 12. Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. II
 13. Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. II
 14. Obsianie skarp trawą z humusowaniem
 15. Darniowanie skarp na płask z humusem
 16. Umocnienie rowów brukiem na podsypce piaskowej
 17. Ustawienie słupków z rur stalowych
 18. Montaż tarcz znaków drogowych
 19. Malowanie pasów na przejściu dla pieszych.

Odwodnienie dróg powierzchniowe. Przepusty pod drogami oraz zjazdami wykonane zostaną z rur betonowych o śr. 60 cm i 40cm zakończonych kołnierzem.
Wybór technologii wykonania drogi zgodny jest ze standardami unijnymi oraz normami polskimi.
Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu : 30.11.2010 r.

Stan faktyczny drogi przed realizacją robót przedstawia dokumentacja fotograficzna.

Dokumentacja fotograficzna z okresu realizacji zakresu rzeczowego projektu.
Trwa realizacja projektu pt. „Budowa drogi gminnej Bazanów – Krasinek – Trzcianki” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Wykonawcą robót wyłonionym zgodnie z wynikiem zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 26-700 Zwoleń ul.Doktora Perzyny 84A.
Termin realizacji zakresu rzeczowego projektu określony w umowie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie o dofinansowanie realizacji projektu upływa w dniu 30.11.2010 r.
W wyniku realizacji zakresu rzeczowego projektu zostaną osiągnięte wskaźniki rezultatu w postaci skrócenia czasu przejazdu zmodernizowanymi odcinkami drogi o 5,77 min , zwiększenie nośności zmodernizowanej drogi do 100 kN/oś.
Wskaźniki produktu projektu to 3,22 km zmodernizowanych dróg gminnych , 1 wybudowane przejście dla pieszych, 3,22 km zmodernizowanych utwardzonych obustronnie poboczy.


Z dniem 31.12.2010r. zgodnie z umową o dofinansowanie, zakończono realizację projektu.

Encyklopedia Ryk

Pragniemy udostępnić Państwu Encyklopedię Ryk - kompletne opracowanie Pana Tomasza Niemirowskiego dotyczące historii i teraźniejszości naszej gminy. Zachęcamy do pobierania pliku pdf z elektronicznym wydaniem Encyklopedii, a także do nadsyłania nowych i uzupełnionych haseł.

Fundusze Europejskie w Gminie Ryki

Program Kapitał Ludzki

>> Program Kapitał Ludzki
>> Działania nadzorowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społeczne
>> Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
>> Władza Wdrażająca Programy Europejskie
>> Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
>> Ministerstwo Zdrowia
>> Instytucje realizujące Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Realizowane Projekty

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl I - III w Gminie Ryki"

Beneficjent: Gmina Ryki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl I - III w Gminie Ryki
Wartość projektu: 373 880,70 zł

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl I - III w Gminie Ryki - projekt POKL

Więcej

 

RPO WL Informacje ogólne

 

 


>> Strona internetowa RPO WL
Punkty informacyjne:
>> Informacja RPO WL
Dane adresowe:
>> Kontakt RPO WL
Instytucje regionalne:
>> Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
>> Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego poświęcony ZPORR
>> Lubelski Urząd Wojewódzki
>> Wojewódzki Urząd Pracy
>> WUP poświęcony ZPORR
>> Lubelska Fundacja Rozwoju

Realizowane Projekty

 

 

 

 

PROW Informacje ogólne


>>Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Koordynacji Projektów Europejskich
Punkty informacyjne:
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Puławach
ul. Centralna 9 (I piętro)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 81 88 66 126
fax: 81 88 66 127

Ważne linki:
>>Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
>>Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
>>Ministerstwo Finansów
>>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
>>Urząd Zamówień Publicznych
>>Lubelska Izba Rolnicza
>>Komisja Europejska - Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
>>MRiRW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
>>LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej

 

 

Realizowane Projekty


Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
ul. Ogrodowa 6, 08-500 Ryki
tel. 814736020
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Placówka rozpoczęła swą działalność we wrześniu 2008 roku. Pierwotnie w budynku Ośrodka mieściło się Przedszkole Samorządowe nr 4. Z zajęć rewalidacyjno–wychowawczych prowadzonych przez Ośrodek korzystają uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z głębokim upośledzeniem oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (mózgowe porażenie dziecięce, zespół Retta, niedosłuch, upośledzenie umysłowe), w wieku od 3 do 25 lat.

Uczestnicy zajęć funkcjonują w zespołach podzielonych pod względem niepełnosprawności oraz wieku. Placówka wyposażona jest w niezbędny sprzęt dydaktyczno – rehabilitacyjny. Do dyspozycji podopiecznych pozostają trzy sale dydaktyczne, sala gimnastyczna, sala masażu wirowego i ręcznego, sala fizykoterapii, sala stymulacji sensorycznej zwana sala doświadczania świata, sala zajęć indywidualnych w której odbywają się również zajęcia logopedyczne oraz świetlica z jadalnią.

W pracy z podopiecznymi wykorzystujemy metody: Weroniki Sherborne, dobrego startu, Ch. Knilla, masażu metodą Shantalla, integracji sensorycznej, aromaterapii, chromoterapii, muzykoterapii, biblioterapii, piktogramy. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REHA-Vita.

Ośrodek aktywnie współpracuje z różnymi instytucjami takimi jak: Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Warsztatami Terapii Zajęciowej - Koło w Rykach, Przedszkolem Samorządowym nr 2, Hufcem ZHP Ryki. Bierzemy udział w różnych imprezach kulturalnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i inne instytucje np. Mikołajkowy Koncert Integracyjny. Ponadto uczestniczymy w różnych akcjach charytatywnych takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.

W listopadzie 2008 roku Fundacja Polsat dofinansowała zakup lampy Bioptron Pro-1 niezbędnej do rehabilitacji podopiecznych.

Gmina Ryki w pigułce

Województwo - lubelskie
Powiat - rycki
Burmistrz Ryk - Jarosław Żaczek
Powierzchnia - 161,7 km2 tj. 16180ha z czego 16,7% to grunty leśne
Położenie - 210 56'E / 510 38'N - północno-zachodnia część województwa lubelskiego granicząca z województwem mazowieckim, przy drodze krajowej Nr 17 na trasie Warszawa-Lublin-Terespol.
Struktura - Gmina miejsko-wiejska (12 osiedli i 30 sołectw)
Największe zakłady:
- Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Polski Ogród" Sp. z o.o.
- Spółdzielnia Mleczarska Ryki
- Juwent s.c. - produkcja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
- Juwent sp. z o.o. - produkcja drzwi antywłamaniowych
Charakterystyka Gminy - spośród 1477 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych większość zajmuje się handlem i usługami, na terenie Gminy dominują drobne gospodarstwa rolne nastawione na produkcję wielotowarową
Zabytki:
- Neogotycki Kościół pw. Chrystusa Zbawiciela (1908-1914)
- XVIII wieczny pałac zbudowany z przeznaczeniem, na rezydencje Stanisława Poniatowskiego, - Zabytkowy cmentarz parafialny z grobami powstańców styczniowych oraz rodziny Leona Wyczółkowskiego
Liczba mieszkańców - 21376 w tym:
- miasto - 10306 (kobiet: 5383, mężczyzn: 4923)
- gmina - 11070 (kobiet: 5486, mężczyzn: 5584)
Kod pocztowy - 08-500
Numer kierunkowy - 0 81
Tablice rejestracyjne - LRY
Jednostki budżetowe:
- Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, ul. Warszawska 11, tel. 081 8651616
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, tel. 081 8657170
- Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rykach, ul. Warszawska 62,
tel. 081 8656865
- Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli, Ryki, ul. Karola Wojtyły 29,
tel. 081 8652265
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 5, tel. 081 8651539
Sport:
- MKS "Ruch" Ryki, ul. Warszawska 62 - piłka nożna
- KS "Amator" Leopoldów-Rososz - piłka nożna
- UPKS "ARKA" Ryki, ul. 15 PP Wilków AK 5 - tenis stołowy, koszykówka
- Miejski Klub Sportowy "TUR" Ryki, ul. Warszawska 62 - trójbój siłowy
- UPKS "Błękitni" Leopoldów - tenis stołowy
- UKS "Bobry" Bobrowniki - tenis stołowy
Edukacja:
Przedszkola Samorządowe:
- Przedszkole Samorządowe Nr 1, Ryki, ul. Szkolna 18, tel. 081 8651442
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Marii Kownackiej z grupami integracyjnymi, Ryki, ul. Żytnia 28a, tel. 081 8652343
- Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Ewy Szelburg-Zarembiny, Ryki,
ul. Kochanowskiego 21, tel. 081 8651736
Szkoły podstawowe i gimnazja:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Bazanowie, tel. 081 8652892,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Oszczywilku, tel. 081 8654221
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Moszczance, tel. 081 8652822
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Dąbi, tel. 081 8652556
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Owni, tel. 081 8654221
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Swatach, tel. 081 8651485
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rykach, ul. Słowackiego 2, tel. 081 8651565
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rykach im. Jana Pawła II,
ul. 15 P.P."Wilków" AK 5, tel. 081 8653413
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Leopoldowie, tel. 081 8650624
- Zespół Placówek Oświatowych w Bobrownikach, Rynek 1, tel. 081 8658905
- Zespół Placówek Oświatowych w Rososzy, tel. 081 8650716
Szkoły średnie:
- Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rykach, ul. Słowackiego 12,
tel. 081 8652242
- Zespół Szkół Zawodowych im. Wł. Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5, tel. 081 8651297
- Zespól Szkół Zawodowych im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
ul. Wyczółkowskiego 10, tel. 081 8652450
- Pierwsze Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Rykach, ul. Słowackiego 3, tel. 081 8654881
Szkoły wyższe:
- Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach,
ul. Warszawska 3b, tel. 081 8653499
Ważniejsze instytucje:
- Starostwo Powiatowe, ul. Wyczółkowskiego 10a, tel. 0818657450
- Sąd Rejonowy, ul. Kościuszki 15, tel. 081 8653637
- Prokuratura Rejonowa, ul. Karola Wojtyły 26, tel. 081 8656041
- Urząd Skarbowy, ul. Wyczółkowskiego 10a, tel. 081 8656382 do 85
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Poniatowskiego 2, 081 8651637
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat, ul. Kościuszki 21, tel. 081 8652183
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ul. Kościuszki 22, tel. 081 8656382
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń, ul. Wyczółkowskiego 11, tel. 081 8652209
- Powiatowy Urząd Pracy, Rynek Stary 50/55, tel. 081 8653448
- Komenda Powiatowa Policji, ul. Dolna 2, tel. 081 8650210
- Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy, ul. Ogrodowa 6, tel. 081 4736020
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Warszawska 25,
tel. 081 8656911
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Wyczółkowskiego 11,
tel. 081 8656469

Alert Ekologiczny 2008

Контактные данные

Адрес: Urząd Miejski w Rykach
ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki, woj. lubelskie

Секретариат: телефон: +48 81 865 71 10
Факс: +48 81 865 71 11
Электронный адрес: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych